ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 21.11.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1669 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За дружеството жалбоподател „ПД Енерджи груп” ЕООД се явява адвокат Р., с приложено на л.5 пълномощно.

За ответника - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

Адвокат Р. – Да се даде ход на делото. Допуснали сме техническа грешка в изписването на наименованието на доверителя ми, което е „ПТ Енерджи груп” ЕООД. Няма пречки за давене ход на делото

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва

Производството по делото е образувано по повод подадена жалба от „ПТ Енерджи груп” ЕООД против РА № 201400399/24.04.2014г. на органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №202/16.07.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Р. – Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания, но преди да формулирам доказателствените си искания ще заявя едно оспорване на доказателства, които са приложени в преписката от административния орган. Оспорвам верността на писмо от „Еколес-Тинев” ЕООД. Оспорвам верността на писмо с вх.№ 2936/24.02.2014г. на офис Пазарджик на ТД на НАП Пловдив и протокол за насрещна проверка 02-04-1302404-6/25.02.2014г. на „Еколес-Тинев” ЕООД. Оспорвам и автентичността на същия документ, доколкото от материалите по преписката е видно, че се твърди от страна на органа по приходите, че документа произхожда от лице упълномощено да представлява „Еколес-Тинев” ЕООД. Оспорвам и констатациите, верността на констатациите на протокола за насрещна проверка, към който е прикрепено писмото. Става въпрос за втората насрещна проверка на „Еколес-Тинев” ЕООД. Оспорвам изводите относно верността на доставките, че такива фактури не са издавани.

Юрисконсулт Д.- Относно оспорването, не е ясно за чий подпис става въпрос, за кое лице се твърди, че не е подписало документите.

Адвокат Р.– Подписът не е на лице, което е оправомощено да подписва. Имам доказателствено искане за допускане и назначаване на съдебно-икономическа експертиза с посочени въпроси в молба, която представям и за ответната страна. Другото ми искане е да бъдат допуснати до разпит трима свидетели, които ще установяват факти и обстоятелства по отношение товаренето на стоката, транспорта- фактически как е извършен, те са служители на различни доставчици и са ходили на различни места.

Юрисконсулт Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете писмените доказателства. По така направените оспорвания от процесуалния представител на жалбоподателя заявявам, че ще се ползваме от всички доказателства. По отношение искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза - предоставям на съда. Ще коментирам експертизата, след като бъде изготвена. По отношение на искането за разпит на свидетели правя възражение, като считам, че обстоятелствата, които следва да бъдат установени с разпита им, следва да се установяват с писмени документи и установяването на такива факти и обстоятелства считам за недопустими по ДОПОК. Моля да не бъдат допускани.

Адвокат Р. – Казах, че ще се установява фактическото натоварване на стоките. Не знам в някой закон или нормативен документ да се съставят документи как фактически е извършвано натоварването на стоките и къде е извършено.

Юрисконсулт Д. – Не можем да се съгласим със становището на процесуалния представител жалбоподателя по отношение на становището му, че липсват доказателства за предоставяне относно товарене на процесната стока. Следва да има товарителници и други документи за това, относно самия факти, кой е натоварил стоката.

Адвокат Р. - Товарителницата не товари стоката, този документ удостоверява, че е натоварена.

 

СЪДЪТ намира направените доказателствени искания за основателни, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на жалбоподателя задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 500 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес

 

ДОПУСКА до разпит трима свидетели при режим на довеждане в следващото съдебно заседание за установяване на посочените от адвокат Р. обстоятелства.

 

СЪДЪТ, с оглед направените оспорвания и изявлението на ответната страна, че ще се ползва от оспорения документ, на осн. чл. 193, ал.2 от ГПК, във вр. 144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на писмо изх.№1/24.02.2014г. от „Еколес-Тинев” ЕООД до ТД на НАП Пловдив- офис Пазарджик, приложено на л.338 от делото.

УКАЗВА на ответната страна, че съгласно разпоредбата на чл.193, ал.3 от ГПК носи доказателствената тежест.

 

Адвокат Р. – На този етап нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Д. – Нямам доказателствени искания, освен да ни дадете възможност да ангажираме доказателства във връзка с направеното оспорване.

 

СЪДЪТ с оглед изявленията на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да ангажира доказателства във връзка с направеното оспорване.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2015г. 10.40 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: