О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

Номер                     дата                   град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    -  град  БУРГАС

На пети ноември 2008 година

В закрито заседание в следния състав:

                                                          

СЪДИЯ: В.Е.

                                      

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело  с номер 1669  по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по чл.75, ал.2 от ДОПК.

Образувано е въз основа на постъпило искане на разследващ полицай при ОД на МВР – гр. Велико Търново за разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по отношение на Ченито - 90” ЕООД– гр. Бургас със седалище и адрес на управление – ***, регистрирано  по ф.д. № 2726/1994 година на БОС, представлявано от С. Ц. С. с ЕГН ********** - управител.

            Съгласно разпоредбата на чл.75, ал.1, т.1 от ДОПК, съдът може да постанови разкриване на данъчна или осигурителна информация по искане на разследващ полицай - при необходимост във връзка с осъществяване на определените му в закона правомощия. В случая, съдът следва да прецени компетентността на органа, поискал информацията, наличието на необходимост и връзката на исканата информация с осъществяване на определените му в закона правомощия, както и дали искането е за разкриване на данни по чл.72, ал.1 от ДОПК.

Към искането е приложено заверено копие от Постановление № 2080/2006/ 22.01.2008 година от С. К. – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, от което съдът прави извод, че е налице необходимост от разкриване на данъчна и осигурителна информация. Уважаването на направеното искане е предпоставка за извършването на разследването, затова съдът намира искането за основателно.

Налице са законовите предпоставки по чл.75, ал.1, т.1 от ДОПК, искането за разкриване на данъчна и осигурителна информация е за данни по смисъла на чл.72, ал.1 от ДОПК, същото е обосновано и подкрепено с доказателства.

 Съгласно чл.75, ал.2 от ДОПК съдът следва да определи лицето, по отношение на което се разкрива данъчната и осигурителна информация, обхвата на конкретните индивидуализиращи данни за него съгласно чл.72, ал.1 от ДОПК и срока за разкриване на сведенията.

В искането е посочен срок, в който ТД на НАП – гр.Бургас да бъде задължена да представи исканата информация – шест месеца. Съдът намира, че следва да определи срок от тридесет  дни, с оглед срочното и качествено извършване на разследването.

Относно искането за задължаване на ТД на НАП -  гр. Бургас да предостави в оригинал определени документи, съдът намира, че искането е неоснователно. Редът по чл.75 ал.2 от ДОПК е приложим единствено относно разкриването на информация. По този ред съдът разрешава оповестяване на извършени волеизявления от данъчни субекти  пред органите по приходите. Изземването на оригиналния материален носител, върху който са отразени тези волеизявления, се извършва по реда на НПК, чрез съответните способи за събиране на доказателства.

Мотивиран от горното, Бургаски административен съд

 

О   П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

ПОСТАНОВЯВА разкриване от ТД на НАП – гр.Бургас на данъчна и осигурителна информация по отношение на Ченито - 90” ЕООД – гр. Бургас със седалище и адрес на управление – ***, регистрирано  по ф.д. № 2726/1994 година на БОС, представлявано от С. Ц. С. с ЕГН ********** - управител, включваща данни, съгласно чл.72, ал.1 от ДОПК, а именно:

1.        Заверени копия от справките – декларации по ЗДДС, дневниците за покупките и продажбите и протоколи за приемане на магнитен носител, подадени от дружеството в периода 01.09.2002 – 14.06.2003 година.

2.        Заверени копия от всички данъчни фактури, издадени от  Ченито - 90” ЕООД– гр. Бургас на “Мега Агро” ЕООД – село Самоводени, в периода 01.09.2002 – 14.06.2003 година,  ако има такива;

3.        Заверени копия от всички данъчни фактури, издадени от  “Мега Агро” ЕООД – село Самоводени на “Ченито - 90” ЕООД– гр. Бургас, в периода 01.09.2002 – 14.06.2003 година, ако има такива;

4.        Заверени копия от всички други документи, отнасящи се до търговските взаимоотношения между  “Мега Агро” ЕООД – село Самоводени и “Ченито - 90” ЕООД– гр. Бургас, в периода 01.09.2002 – 14.06.2003 година, ако има такива.

 

ОПРЕДЕЛЯ тридесетдневен срок за разкриване на информацията.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                                                                 

 

СЪДИЯ: