Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     1886                  от 26.10.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В.и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1668 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – София против Решение № 615/16.05.2018 г., постановено по НАХД № 965/ 2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № НЯСС-40/18.01.2018 г., издадено от заместник – председателя на ДАМТН, с което за нарушение на чл. 190А, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ), на основание чл. 200, ал. 1, т. 39 от ЗВ на Община Камено е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно, необосновано и неправилно, постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация – Община Камено, редовно уведомен, в съдебно заседание не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Община Камено, представлявана от Жельо Василев Вардунски в качеството му на кмет, против Наказателно постановление № НЯСС-40/18.01.2018 г., издадено от заместник – председателя на ДАМТН, с което за нарушение на чл. 190А, ал. 1, т. 3 от ЗВ, на основание чл. 200, ал. 1, т. 39 от ЗВ на Община Камено е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че е налице съществено нарушение на процесуалния закон, което обуславят отмяната на процесното наказателно постановление.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че задължителните предписания, които контролният орган е дал на Община Камено са били със срок на изпълнение 20.04.2017 г. и следователно поради неизпълнението на същите, нарушението е било извършено на 21.04.2017 г. Актът, с който се установява административното нарушение е съставен на 07.12.2017 г., т.е. след изтичане на предвидения в чл. 34, ал. 1 от ЗАНН тримесечен срок. Нарушението е съществено и не може да бъде санирано, поради което правилно районният съд е достигнал до извода, че наказателното постановление, което се обжалва пред него следва да бъде отменено.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 615/16.05.2018 г., постановено по НАХД № 965/2018 г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.