ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шести февруари                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1668 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, редовно уведомен,  се явява лично управителя Б., с адв. П. и адв. К., с представени пълномощни по делото. 

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед изявленията на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт 201302233/23.01.2014 г. на орган по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, в частта, в която е потвърден с Решение № 198/17.07.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание на 05.12.2014 г., съдът е допуснал извършването на съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена по делото в едноседмичен срок преди днешно съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличността както следва:

М.С.Ж. – ** г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Транспортът част ли е от дейността на дружеството по доставката на тази дървесина?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както са сключени договорите, транспортът е част от доставката на дървесината. Така е сключен самият договор – „доставка франко склада на потребителя”. Договорите са няколко. Не мога да кажа дали всички са сключени по този начин. Всъщност, да.

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Казали сте, че когато има закупуване допълнително на дървесина при случаите, когато клиента заявява конкретни размери дървесен материал, налага ли се допълнителна обработка от страна на дружеството?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, че ТД сключват договори за добив съгласно БДС, съгласно наредбата за сеч, износ и когато се купува материал от временен склад, Държавните ловни стопанства са посочили този вид договор при този вид дейност. В самият договор, който е сключен между доставчика и потребителя, тогава размерът се договаря и се налага дообработване на материала по размер. Налага се дообработка относно дължината. Ако стандартът е кръгла цифра - например 2,50 м, а съгласно БДС от 1 до 5 метра през 0.50 см ако иска друг размер, се налага дообработка. Стандартът е много отдавна. Този БДС е много стар, от 1979 г., но самите технологични процеси, самата дървесина се нуждае от определен размер. Ако материалът е 3 метра, се налага да се отреже част от дървесината, за да бъде съгласно изискванията на клиента. Всички договори се сключват за определени размери.

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Вие бяхте на място в гр. Шивачево. Видяхте старите конструкции. Това купчина старо желязо ли е или?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ходих в гр. Шивачево. Те бяха разглобени елементи. Видях склада, който се намира близо до града. Елементите представляват ферми и колони. Не мога да кажа дали е купчина старо желязо. Не мога да кажа дали без допълнителна обработка могат да бъдат направени.

АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В отговора на въпрос № 5 казвате какво по принцип извършва жалбоподателя и изводът Ви е, че посоченото в т. 2 - покупка се касае за дървесина, която е добита от жалбоподателя. Това така ли е?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не във всички случаи е така. В случая на жалбоподателя му е възложена сеч, първична обработка и транспортиране. Това е съвсем отделно. Когато те купуват дървен материал обявен чрез търгове, те купуват дървесина такава, каквато е. Отиват на оглед, виждат дървесината и я купуват. В ДСГ предоставят за сеч обработка на дървесината във временен склад и част от търговете са продажба от временен склад. Не във всички случаи може да се приеме, че цялата дървесина е вече добита от жалбоподателя. Той може да си купи с цел продажба. Затова става допълнителната обработка, която цитирах.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Добитото по собствен път от фирмата или това, което е  закупено е повече?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което видях по договорите това е по-голямата част.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не е коректен точно този отговор, защото става въпрос за покупка от ДСГ, от вече добита дървесина. Именно дали от тази закупена от жалбоподателя дървесина цялата е добита от него?

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 450 лв. на 06.02.2015 г.)

 

АДВ. К.: Нямам доказателствени искания. Считам, че заключението изчисти нещата. Представям две решения по един и същи казус на първа и втора инстанция. Казусът е идентичен, още повече, че има вече и трайна практика в тази насока.

АДВ. П.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата така, както е предявена, по съображенията изложени в подробни писмени бележки, които  ще представя в срок, който ми укажете, като моля да ни присъдите разноските по делото.

АДВ. П.: Присъединявам се казаното от адв. К..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите издадения ревизионен акт в потвърдената му от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас част. Моля да приемете мотивите изложени в това потвърдително решение, които са изключително подробни. Претендираме юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: