ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 05.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На пети декември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1668 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:20  часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, редовно уведомен,  се явява лично управителя Б. с адв. П. и адв. К. с представени пълномощни в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА по жалбата – Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт  М., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед изявленията на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт 201302233/23.01.2014г. на орган по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, в частта, в която е потвърден с Решение №198/17.07.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас при ЦУ на НАП.

Ответникът е представил преписката, по която е издаден обжалваният акт. Предходното открито съдебно заседание на 21.11.2014г. беше отложено по молба на управителя на дружеството-жалбоподател заради негово заболяване и представен болничен лист. Тъй като в последният липсва направено отбелязване, че заболяването е пречка за явяване пред съда, беше указано на жалбоподателя да представи доказателства за това, в противен случай ще му бъде наложена глоба заради необоснованото отлагане на делото. Освен това, съдът указа на жалбоподателя да формулира въпросите си към поисканите от него две експертизи. Нищо от дадените указания не е изпълнено към настоящия момент.

 

         АДВ. К.: Представям амбулаторен лист. Поддържаме жалбата ведно с представените доказателства с нея.

Имам искане първоначално за назначаване на съдебно-техническа експертиза, като по отношение на съдебно-счетоводната експертиза тя е в пряка зависимост какво ще каже вещото лице по съдебно-техническата експертиза. Въпросите за експертизата са следните:

1. Каква е производствената дейност на дружеството? Къде тя се извършва и какъв е крайният етап с цел реализация на сключените договори и техническата обезпеченост на дружеството?

         2. След проверка на място в гр. Шивачево, вещото лице да установи има ли налични метални елементи, какви са те и могат ли да служат за ползване по предназначение?

         3. По сключените между „Форест груп” ЕООД и дружествата „Акритас” ЕАД, „Емос” ЕООД, КООП „Обнова”, „Стандарт паркет 97” ООД, ЕТ „Евилин 88” - Богдан Котов и други такива, които са предмет на ревизионния акт договори, какъв е предметът на доставка по тях?

         4. Договорената дървесина следва ли да отговаря на някакви показатели и технически изисквания като например вид, размери, какво е допустимо и какво не се допуска като доставка?

         5. За да се изпълни договорената доставка в процесните договори, какви дейности следва да се изпълнят от „Форест груп” ЕООД?

Извършена е втора ревизия, тъй като първата ревизия е върната за повторно извършване със задължителни указания. Самият директор ОДОП като получава вторият акт, започва да събира само доказателства, които не е събрал ревизиращият орган. Твърдим, че има дефицит от доказателства и поради тази причина искаме да бъде събрано и това. С  оглед становището на вещото лице ще поискаме и съдебно-счетоводна експертиза.

АДВ. П.: Считам, че основният спорен въпрос какъв е точно производственият процес, който извършва „Форест груп” ЕООД, тъй като считам, че точно този момент не е изследван и оттам се е получил този ревизионен акт, както и дефицита на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражение по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите поставени в днешно съдебно заседание от адв. К. след внасяне на депозит в размер на 450 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес.

Съдът допълнително ще посочи вещото лице, което да извърши експертизата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.02.2015 г. от 9,40 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: