Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1888           29.10.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Веселин Белев

 

при секретаря К. Л. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1667 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Т.П.Кънчева – директор на ТД на НАП - Бургас против решение № 652/23.05.2018 г., постановено по НАХД № 963/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № К17_249-F304679 от 08.08.2017 г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП - Бургас, с което на „Трейс Агро“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 117,20 лева на основание чл. 180а, ал. 3 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) за нарушение на чл. 86, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът – „Трейс Агро“ ЕООД се представлява от адвокат П., която оспорва жалбата. Счита първоинстанционното решение за правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Трейс Агро“ ЕООД, ЕИК 203555450, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 2, ет. 1, представлявано от управителя М.П.Стефанов против наказателно постановление № К17_249-F304679 от 08.08.2017 г. на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - Бургас. Отговорността на дружеството е ангажирана за това, че не е начислило в срок и включило в дневника за продажби и СД за съответния данъчен период съгласно чл. 86, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2 от ЗДДС данъка по фактура № 10576/23.09.2015 г., издадена от „Димекс 2007“ ЕООД. Посочено е, че съгласно разпоредбата на чл. 117, ал. 3 от ЗДДС лицето е било длъжно да начисли данъка с издаването на протокол по чл. 117 от ЗДДС до 08.10.2015 г. и да отрази протокола в дневника за продажби и СД по ЗДДС за м. 10.2015 г. Посочено е още, че Протокол по чл. 117 от ЗДДС с № 85/30.11.2015 г., когато е начислен ДДС в размер на 5 860 лева и протоколът е отразен в дневника за продажби и СД по ЗДДС за м.11.2015 г. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 86, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС.

За да отмени оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя. Приел е, че АУАН и НП са издадени в нарушение на чл. 42, т.3, т. 4, т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗАНН, тъй като не е посочена датата и мястото на извършване на нарушението.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Настоящият състав счита, че в конкретния случай при съставяне на АУАН не са спазени давностните срокове по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Фактура № 10576/23.09.2015 г., издадена от „Димекс 2007“ ЕООД е била включена в Дневника за продажби и СД на доставчика за периода м.09.2015 г. „Трейс Агро“ ЕООД съгласно разпоредбата на чл. 117, ал. 3 от ЗДДС е било длъжно да начисли данъка с издаването на протокол по чл. 117 от ЗДДС до 08.10.2015 г. и да отрази протокола в дневника за продажби и СД по ЗДДС за м.10.2015 г. Дружеството е издало протокол по чл. 117 от ЗДДС с № 85 на 30.11.2015 г. и протоколът е бил отразен в дневника за продажби и СД по ЗДДС за м.11.2015 г. От така изложеното се установява, че към м.11.2015 г. нарушението и нарушителят са били известни за служителите на НАП, а АУАН е издаден на 08.06.2017 г., т.е. извън давностните срокове по чл. 34 от ЗАНН.

Като е отменил обжалваното наказателно постановление Районен съд – Бургас е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 652/23.05.2018 г.,  постановено по НАХД № 963/2018 г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 

 

                                                                              2.