Р Е Ш Е Н И Е

Номер 6               Година 07.01.2009        Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на седми октомври две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1667 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на “Арда текстил” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А. М., рег.по ф.д.№ 2053/2003г. по описа на БОС срещу Решение № 79/05.12.2007г. на директора на Районно управление „Социално осигуряване” гр.Бургас. С решението е оставено в сила разпореждане № 1265 от 24.10.2007г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ”СО” гр.Бургас, с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събирането на сумата от 59837,35 лв., от които 39304,43 лв. главница и лихва 20532,92 лв., начислена до 30.09.2007г. от осигурителя “Арда текстил” ЕООД.  Моли, съда да постанови решение с което да отмени обжалваното решение на директора на РУ“СО“ – Бургас. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител  поддържа жалбата, сочи доказателства и моли, тя да бъде уважена и да се отмени решението на директора на РУ”СО” - Бургас.

Ответникът по жалбата – Директора на РУ“СО“ - Бургас редовно уведомен, чрез процесуални си представител оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.118 ал.1 от КСО от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е частично основателна.

Със заповед № 590/10.08.2007г. на директора на РУ”СО” гр.Бургас (л.49 от делото) на основание чл.107 от КСО е наредено да се извърши пълна ревизия по разходите на ДОО на “Арда текстил” ЕООД, като е определен финансовия ревизор, срока за извършване на ревизията и периода който следва да обхване. Заповедта е връчена на 15.08.2007г. на пълномощник на дружеството. С ревизионен акт за начет № 1265 от 24.10.2007г. (л.33-34 от делото), е установен следния начет: 1.От неправилно изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при трудоустрояване по справка № 1, 2 главница 5614,62 лв., лихва 3885,74 лв.; 2.От неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете по справка № 3, в размер на главницата 32684,81 лв. и лихви 15774,63 лв. и 3.От неправилно изплатени месечни добавки и помощи за деца до 1 януари 2004г. по справка № 4, в размер на 1005,00 лв. и 872,55 лв.. Към ревизионния акт за начет е приложен анализ и задължително предписание. На основание чл.110, ал.3 от КСО е издадено  разпореждане № 1265/24.10.2007г., за събиране на сумите по ревизионен акт за начет в общ размер на 59837,85 лв., което е обжалвано по административен ред с жалба от 06.11.2007г. (л.14-16 от делото). С решение № 79/05.12.2007г.(л.7-12 от делото) на директора на РУ”СО” гр.Бургас е оставено в сила разпореждане № 1265 от 24.10.2007г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ”СО” гр.Бургас. Решението е връчено по пощата с писмо с обратна разписка на 07.12.2007г. и в срока по чл.118 от КСО е обжалвано с жалба вх.№ 70-1738-3/19.12.2007г.. В жалбата е посочено, че не е налице спор по фактическата обстановка, като се навеждат конкретни доводи единствено относно лицето А.З.М. 

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

С ревизионния акт за начет са установени неправилно изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при трудоустрояване по справка № 1, 2 главница 5614,62 лв., лихва 3885,74 лв.. В потвърждаващото го решение е прието, че жалбоподателя “Арда текстил” ЕООД е започнал да развива дейност от 01.11.2003г. от която дата са и първите назначени по трудов договор работници.

За месец ноември 2003г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на 24,54 лв. – главница и лихви 21,31 лв.. Тези суми, видно от приложението към справка № 1 са изтеглени във връзка с болнични листове на З.Х.С. за периода 01.11.2003г.-06.11.2003г. в размер на 16,36 лв. и на А.А.А. 31.10.2003г.-05.11.2003г. и 05.11.2003г.-10.11.2003г. в размер на 8,18 лв..

Трудовия договор с А.А.А. е сключен на 31.10.2003г. (л.365 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 01.11.2003г., а са представени два болнични листа за периода 31.10.2003г.-05.11.2003г. и 05.11.2003г.-10.11.2003г.. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване правото на парични обезщетения от фондовете на Държавното обществено осигуряване възниква за осигурените за всички осигурени социални рискове лица. По силата на чл. 10, ал. 1 от КСО основанието за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО възниква от деня, в който те започват да упражняват трудовата дейност и продължава до прекратяването й. В действалата през този период редакция на чл.4, ал.1, т.1 от КСО е посочено, че задължително осигурени за всички осигурени социални рискове по този кодекс са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране. С оглед на така посочените разпоредби, следва да се приеме, че работниците и служителите придобиват качеството на осигурени лица от момента, в който започнат да упражняват трудова дейност.

След като, болничните листи са за период, който включва датата на подписване на трудовия договор и съответно датата на постъпване на работа, в случая лицето, към този момент не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и тя не е придобила право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност. Правото на парично обезщетение за временна нетрудоспособност произтича от осигурителното правоотношение, каквото не е възникнало, поради това, че реално не е започнало осъществяването на трудовата дейност. Ето защо, е налице неправомерно получени осигурителни плащания и ревизионния акт за начет се явява правилен и законосъобразен.

Така изложеното се отнася и за плащанията направени на  З.Х.С. в размер на 16,36 лв., тъй като те са изплатени по болничен лист № 4560748 за периода 01.11.2003г.-06.11.2003г., който е издаден на 01.11.2003г., на която дата тя е следвало да започне да осъществява трудова дейност. Тя не е започнала реално да упражнява трудова дейност и не е придобила качеството на осигурено лице и няма право на парично обезщетение за временна неработоспособност. 

За месец декември 2003г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на 20,80 лв. – главница и лихви 20,26 лв.. Тази сума, видно от приложението към справка № 1, е изтеглена във връзка с болничен лист А.З.Ю. за периода 22.12.2003г.-23.01.2007г.

Трудовия договор с А.З.М. (Ю.) е сключен на 22.12.2003г. (л.345 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 22.12.2003г.. Видно от болничен лист № 4571754 (л.348 от делото), той е издаден на 22.12.2003г. и е за периода 22.12.2003г.-01.01.2004г. . Както бе посочено за предходния период съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване правото на парични обезщетения от фондовете на ДОО възниква за осигурените за всички осигурени социални рискове лица. По силата на чл. 10, ал. 1 от КСО основанието за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО възниква от деня, в който те започват да упражняват трудовата дейност и продължава до прекратяването й. След като, болничния лист е за период, който включва датата на подписване на трудовия договор и съответно датата на постъпване на работа, в случая лицето, към този момент не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, тя не е придобил право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания и ревизионния акт за начет се явява правилен и законосъобразен.

За месеците януари, февруари и март 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на 77,71 лв. – главница и лихви 75,70 лв., главница 82,40 лв. и лихви 67,17 лв., съответно главница 90,60 лв. и лихви 71,42 лв.. Тези суми, видно от приложението към справка № 1, са изтеглена във връзка с болнични листи на А.З.Ю. за периодите 05.01.2004г.-06.02.2004г., 04.02.2004г.-05.03.2004г. и 05.03.2004-04.04.2004г.. Изтеглените суми са по болничен лист № 4554009/15.01.2004г. (л.349 от делото),  болничен лист № 4516250/06.02.2004г. (л.350 от делото), и болничен лист № 4513231/08.03.2004г. (л.351 от делото) и те се явяват продължение на предходен болничен лист. Видно от приложената ведомост за заплати за месец януари (л.338 от делото), лицето няма отработен нито един ден, а трудовия му договор, както бе посочено в предходния период е с дата 22.12.2003г., от която дата е и първия болничен лист, тоест не е налице започнала реално да се осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД. А.Ю. няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и е налице неправомерно получени осигурителни плащания

За месец април 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на главницата 437,90 лв. и лихви в размер на 340,48 лв. Тази сума е изтеглени във връзка с болнични листи на С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч., А.Н.М. и  А.З.Ю..

Болничния лист на А.З.М. (Ю.) № 4513274/06.04.2004г. (л.352 от делото) е за периода 04.04.2004г.-04.05.2004г. и се явява продължение на болнични листи, изплатени през предходните месеци. Тя не е постъпила на работа и не е започнала реално да осъществява трудова дейност, поради което няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и е налице неправомерно получени осигурителни плащания.

Трудовия договор със С.И.О. е сключен на 07.04.2004г. (л.431 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 07.04.2004г.. Видно от болничен лист № 45165865(л.434 от делото), той е издаден на 06.04.2004г. и е за периода 02.04.2004г.-02.05.2004г.. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от КСО правото на парични обезщетения от фондовете на ДОО възниква за осигурените за всички осигурени социални рискове лица. По силата на чл. 10, ал. 1 от КСО основанието за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО възниква от деня, в който те започват да упражняват трудовата дейност и продължава до прекратяването й. След като, болничния лист е за период, който предхожда и включва датата на подписване на трудовия договор и съответно датата на постъпване на работа, в случая лицето, към този момент не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, тя не е придобил право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания и ревизионния акт за начет се явява правилен и законосъобразен.

Трудовия договор с Ф.С.Х. е сключен на 07.04.2004г. (л.459 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 07.04.2004г.. Видно от болничен лист № 8398379(л.462 от делото), той е издаден на 05.04.2004г. и е за периода 05.04.2004г.-10.04.2004г.. В продължение на този болничен лист са издадени болнични листи № 5063795/08.04.2004г. (л.463 от делото) и № 5063799/15.04.2004г. (л.464 от делото). Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от КСО осигуряване правото на парични обезщетения от фондовете на ДОО възниква за осигурените за всички осигурени социални рискове лица. По силата на чл. 10, ал. 1 от КСО основанието за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО възниква от деня, в който те започват да упражняват трудовата дейност и продължава до прекратяването й. След като, болничния лист е за период, който предхожда и включва датата на подписване на трудовия договор и съответно датата на постъпване на работа, в случая лицето, към този момент не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, тя не е придобил право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания.

Трудовия договор с М.И.Н. е сключен на 07.04.2004г. (л.478 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 07.04.2004г.. Видно от болничен лист № 4516834(л.481 от делото), той е издаден на 30.03.2004г. и е за периода 26.03.2004г.-25.04.2004г., като в негово продължение е издаден болничен лист № 4595491/28.04.2004г. (л.482 от делото) за период 25.04.2004г.-25.05.2004г.. След като, болничния лист е за период, който предхожда и включва датата на подписване на трудовия договор и съответно датата на постъпване на работа, в случая лицето, към този момент не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, тя не е придобил право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания.

Трудовия договор с У.Р.Ч.е сключен на 07.04.2004г. (л.525 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 07.04.2004г.. Видно от болничен лист № 4516867(л.528 от делото), той е издаден на 06.04.2004г. и е за периода 02.04.2004г.-02.05.2004г.. След като, болничния лист е за период, който предхожда и включва датата на подписване на трудовия договор и съответно датата на постъпване на работа, в случая лицето, към този момент не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, тя не е придобил право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания.

Трудовия договор с А.Н.М. е сключен на 07.04.2004г. (л.377 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 07.04.2004г.. Видно от болничен лист № 6162804(л.378 от делото), той е издаден на 07.04.2004г. и е за периода 04.04.2004г.-04.05.2004г.. След като, болничния лист е за период, който предхожда и включва датата на подписване на трудовия договор и съответно датата на постъпване на работа, в случая лицето, към този момент не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, тя не е придобил право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания.

За месеци май и юни  2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на главницата 503,92 лв. и лихви в размер на 379,66 лв. Тази сума е изтеглена във връзка с болнични листи на С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч., А.Н.М. и  А.З.Ю., които болнични листи са продължение на предишни издадени, и за лицата са изтеглените обезщетения и в предходния месец. През този период, по отношение на тях също не е налице реално започване на изпълнението на трудовите задължения и те нямат качеството на осигурени лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, те не са придобили право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и са налице неправомерно получени осигурителни плащания.

За месец юли 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на главницата 736,17 лв. и лихви в размер на 527,82 лв. Тази сума е изтеглена освен във връзка с болнични листи на С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч., А.Н.М. и  А.З.Ю., за които са и изтеглените в предходния месец обезщетения, но и за А.Р.К. и Т.Х..

Болнични листи, на С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч., А.Н.М. са продължение на предхождащите. През този период, по отношение на тях също не е налице реално започване на изпълнението на трудовите задължения и те нямат качеството на осигурени лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, те не са придобили право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и са налице неправомерно получени осигурителни плащания.

Трудовия договор с А.Р.К. е сключен на 01.07.2004г. (л.395 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от болничен лист № 8356795(л.399 от делото), той е издаден на 02.06.2004г. и е за периода 23.05.2004г.-07.07.2004г. и продължен с болничен лист № 5068621/09.07.2004г. (л.400 от делото) за периода 07.07.2004г.-18.08.2004г.. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от КСО правото на парични обезщетения от фондовете на ДОО възниква за осигурените за всички осигурени социални рискове лица. По силата на чл. 10, ал. 1 от КСО основанието за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО възниква от деня, в който те започват да упражняват трудовата дейност и продължава до прекратяването й. След като, болничния лист е за период, който предхожда и включва датата на подписване на трудовия договор и съответно датата на постъпване на работа, в случая лицето, към този момент не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, тя не е придобил право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания.

Трудовия договор с Т.И.Х. е сключен на 01.07.2004г. (л.500 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от болничен лист № 4515668(л.502 от делото), той е издаден на 25.05.2004г. и е за периода 25.05.2004г.-16.07.2004г.. След като, болничния лист е за период, който предхожда и включва датата на подписване на трудовия договор и съответно датата на постъпване на работа, в случая лицето, към този момент не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, тя не е придобил право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания.

За месец август 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на главницата 631,48 лв. и лихви в размер на 439,21 лв. Тази сума е изтеглена освен във връзка с болнични листи на С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч. и А.З.Ю., А.К. за които са и изтеглените в предходния месец обезщетения, но и за Г.В..

Болнични листи, на С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч., А.З.Ю., А.К. са продължение на предхождащите. През този период, по отношение на тях също не е налице реално започване на изпълнението на трудовите задължения и те нямат качеството на осигурени лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, те не са придобили право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и са налице неправомерно получени осигурителни плащания.

Трудовия договор с Г.Ш.В. е сключен на 01.07.2004г. (л.419 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от болничен лист № 5053872(л.422 от делото), той е издаден на 02.09.2004г. и е за периода 31.08.2004г.-15.10.2004г.. Видно от приложената по делото справка от персоналния регистър за осигурителните периоди на лицето към момента на сключване на договора,  тя е била в майчинство, което е продължило до 30.08.2004г. и от 31.08.2004г. е ползвала болнични. В случая лицето, не е започнало да осъществява трудова дейност, по така подписания трудов договор, няма отработени дни за периода до 30.08.2004г., тъй като е било в отпуск по майчинство, поради което няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. Ето защо, тя не е придобил право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания.

За месец септември 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на главницата 702,00 лв. и лихви в размер на 75,58 лв. Тази сума е изтеглена във връзка с болнични листи на С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., Г.В., У.Р.Ч. и А.З.Ю., за които са и изтеглените в предходния месец обезщетения. Техните болнични листи са продължение на предхождащите. През този период, по отношение на тях също не е налице реално започване на изпълнението на трудовите задължения и те нямат качеството на осигурени лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО. Ето защо, те не са придобили право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и е налице неправомерно получени осигурителни плащания.

За месец октомври 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на главницата 600,00 лв. и лихви в размер на 385,27 лв. Тази сума е изтеглена във връзка с болнични листи на С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., Г.В. и У.Р.Ч., за които са и изтеглените в предходния месец суми. Техните болнични листи са продължение на предхождащите. През този период, по отношение на тях също не е налице реално започване на изпълнението на трудовите задължения и те нямат качеството на осигурени лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО. Ето защо, те не са придобили право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и са налице неправомерно получени осигурителни плащания.

За месец ноември 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на главницата 485,45 лв. и лихви в размер на 311,47 лв. Тази сума е изтеглена във връзка с болнични листи на С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., Г.В. и У.Р.Ч., за които са и изтеглените в предходния месец суми. Техните болнични листи са продължение на предхождащите. През този период, по отношение на тях също не е налице реално започване на изпълнението на трудовите задължения и те нямат качеството на осигурени лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО. Ето защо, те не са придобили право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и са налице неправомерно получени осигурителни плащания.

За месец декември 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на главницата 360,00 лв. и лихви в размер на 220,46  лв. Тази сума е изтеглена във връзка с болнични листи на Ф.С.Х., М.И.Н. и Г.В., за които са и изтеглените в предходния месец суми. Техните болнични листи са продължение на предхождащите. През този период, по отношение на тях също не е налице реално започване на изпълнението на трудовите задължения и те нямат качеството на осигурени лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО. Ето защо, те не са придобили право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и са налице неправомерно получени осигурителни плащания.

За месец януари 2005г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за временна неработоспособност, в нарушение на чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 от КСО сумата в размер на главницата 78,54 лв. и лихви в размер на 47,38  лв. Тази сума е изтеглена във връзка с болнични листи на М.И.Н. и Г.В., за които са и изтеглените в предходния месец суми. Техните болнични листи са продължение на предхождащите. През този период, по отношение на тях също не е налице реално започване на изпълнението на трудовите задължения и те нямат качеството на осигурени лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО. Ето защо, те не са придобили право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност и са налице неправомерно получени осигурителни плащания.

С оглед на изложеното ревизионния акт за начет, в частта му в която са установени неправилно изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност се явява правилен и законосъобразен.

С ревизионния акт за начет са установени изтеглени неправомерно обезщетения за гледане на болен член от семейството в нарушение на чл.45, ал.1, т.1 от КСО. Съгласно посечения законов текст, парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година. Видно от приложената по делото справка № 2 тези обезщетения са изплатени на А. Ю.О. и Г.С..

На А.Ю.О. е изплатено обезщетение по болнични листи № 12742560/04.04.2006г.(л.216 от делото) и № 0601236/10.04.2006г. (л.214 от делото), издадени за периода 13.03.2006-28.03.2006г. и 28.03.2006г.-17.04.2006г., за гледане на А.Х.О. – съпруг. В случая всяко осигурено лице, с оглед нормата на чл.45, ал.1, т.1 от КСО има право обезщетение за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година. Ето защо, правилно административния орган е приел, че неправомерно е изтеглена сумата над 41,23 лв., полагаща се за предвидения от законодателя срока, в който лицето може да получава обезщетение за гледане на болен член на семейството. Така изложеното се отнася и до изтеглените обезщетения над сумата от 42,94 лв. по болнични листи № 12711428/06.03.2006г.(л.209 от делото) и № 0601165/13.03.2006г.(л.211 от делото), които са за периода 06.03.2006-13.03.2006г. и 23.03.2006г.-12.04.2006г. и са издадени на Г.С.С. за гледане на Ф.М.Х.. Ето защо правилно с ревизионния акт за начет е определена сумата в размер на 216,79 лв. – главница и 89,09 лв. – лихви, като неправомерно изтеглена.

С ревизионния акт за начет са установени изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дето, в нарушение на чл.11, ал.1, т.1, чл.52а, чл.53 от КСО за периода 01.07.2004г.-01.10.2006г..

За месец юли 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1238 лв. – главница и 887,82 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Г.Х.М., Н.Х.Х., З.Ю.Н., Ф.М.М., Т.И.Х., Ф.Х.Х., З.Х.Д., С.Х.Г., М.О.Ю., Г.Ш.В. и Г.И.Б.. Административния орган е приел, че в случая са налице нарушения аналогични на тези при получаване на обезщетенията за временна неработоспособност. Изплатените обезщетения са в нарушение на чл.52а и чл.53 от КСО, тай като лицата са придобили право на обезщетение при друг работодател, а при новия нямат качеството на осигурени лица по смисъла на закона.

Трудовия договор със Г.Х.М. е сключен на 01.07.2004г. (л.453 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото), през този месец лицето няма отработени дни, тоест не е налице реално започване на трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД. Съгласно чл.11, ал.1, т.1 от КСО, в редакцията към момента на постановяване на обжалвания акт, осигурените за всички осигурени социални рискове лица имат право на парични обезщетения за отглеждане на малко дете. В чл.52а от КСО е предвидено, че  осигуреното лице има право на обезщетение за отглеждане на малко дете, ако има осигурителен стаж 6 месеца, като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, или за всички осигурени социални рискове без безработица, от които 3 месеца през периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца, от който започва отпускът за отглеждане на малко дете, а в чл.53, ал.1 от КСО е предвидено, че след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

По силата на чл.10, ал.1 от КСО основанието за осигуряване на лицата по чл.4, ал.1, т.1 от КСО възниква от деня, в който те започват да упражняват трудовата дейност и продължава до прекратяването й. След като, лицето, не е започнало реално да осъществява трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД и няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО, не е придобило и право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

Така изложеното се отнася и до другите посочени лица. По отношение на тях не е налице реално започване на трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД, нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобил право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, тъй като:

-                           трудовия договор с Н.Х.Х. е сключен на 01.07.2004г. (л.518 от делото), и в него е посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни;

-                           трудовия договор със Зюлфие Юмер Назиф е сключен на 01.07.2004г. (л.511 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни;

-                           трудовия договор със Ф.М.М. е сключен на 01.07.2004г. (л.506 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни;

-                           трудовия договор със Т.И.Х. е сключен на 01.07.2004г. (л.500 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни;

-                           трудовия договор със Ф.Х.Х. е сключен на 01.07.2004г. (л.493 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни;

-                           трудовия договор със З.Х.Д. е сключен на 01.07.2004г. (л.412 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни;

-                           трудовия договор със С.Х.Г. е сключен на 01.07.2004г. (л.406 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни;

-                           трудовия договор със М.О.Ю. /Исмаил/ е сключен на 01.07.2004г. (л.386 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни;

-                           трудовия договор със Г.Ш.В. е сключен на 01.07.2004г. (л.419 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни;

-                           трудовия договор със Г.И.Б. е сключен на 01.07.2004г. (л.445 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати (л.149 от делото) и справка от персоналния регистър, през този месец лицето няма отработени дни.

За месец август 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1185,00 лв. – главница и 824,83 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Н.Х.Х., З.Ю.Н., Ф.М.М., Т.И.Х., Ф.Х.Х., З.Х.Д., С.Х.Г., М.О.Ю., А.Р.К. Г.Ш.В. и Г.И.Б..

Сумите изтеглени освен във връзка с обезщетение за отглеждане на малко дете от Н.Х.Х., З.Ю.Н., Ф.М.М., Т.И.Х., Ф.Х.Х., З.Х.Д., С.Х.Г., М.О.Ю., Г.Ш.В. и Г.И.Б., за които са и изтеглените в предходния месец обезщетения, са без отново да е налице реално осъществена трудова дейност и без да имат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО. 

С А.Р.К. е сключен трудовия договор на 01.07.2004г. (л.395 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената ведомост за заплати за месец юли и месец август (л.149 и л.151 от делото) лицето няма отработени дни. В справката от персоналния регистър е посочено, че лицето през месец юли няма отработени дни и е ползвало болнични, а през месец август е ползвало майчинство и също няма отработени дни. Ето защо, не е налице реално започване на трудова дейност от лицето в “Арда текстил” ЕООД, то няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и не е  придобил право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

За месец септември 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1098,00 лв. – главница и 743,85 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Н.Х.Х., З.Ю.Н., Т.И.Х., Ф.Х.Х., З.Х.Д., С.Х.Г., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., и Г.И.Б.. На всички лица с изключение на А.З.Ю. са изплатени и предходния месец обезщетения. През този месец, отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО, поради което не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

Изтеглени са суми във връзка с обезщетение за отглеждане на малко дете от А.З.М. /Юмер/, с която е сключен трудовия договор на 22.12.2003г. (л.345 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 22.12.2003г.. Видно от приложената ведомост за заплати за месеците декември 2003г., януари 2004г. и април 2004г. (л.336, л.338 и л.134 от делото), през тези месеци лицето няма отработени дни, а по отношение на другите месеци, дори не е включена във ведомостта за заплати. В справката от персоналния регистър (л.339 от делото) от датата на сключване на договора – 22.10.2003г. до месец септември 2004г., лицето няма отработен нито един ден и е било в болнични.  Ето защо, не е налице реално започване на трудова дейност от Анифе Мустафа в “Арда текстил” ЕООД и тя няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и не е  придобила право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

За месец октомври 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1142,81 лв. – главница и 750,83 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Н.Х.Х., З.Ю.Н., Т.И.Х., Ф.Х.Х., З.Х.Д., С.Х.Г., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., и Г.И.Б.. На тези лица са изплатени обезщетения за отглеждане на малко дете и за предходните месеци. През този месец отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и не са придобил право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месец ноември 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1194,81 лв. – главница и 767,07 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Н.Х.Х., З.Ю.Н., Т.И.Х., Ф.Х.Х., С.Х.Г., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., У.Р.Ч. и Г.И.Б.. 
На всички лица, с изключение на С.И.О. и У.Р.Ч., са изплатени и предходния месец обезщетения. През този месец, отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО, поради което не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

Със С.И.О. е сключен трудовия договор на 07.04.2004г. (л.431 от делото), като в него е посочена дата на постъпване на работа 07.04.2004г.. По делото са приложени болнични листи обхващащи периода от 02.04.2004г.- 08.11.2004г., тоест от датата на подписване на трудовия договор до датата от която лицето ползва майчинство, няма отработен нито един ден. Това се потвърждава и от приложените ведомости за заплати и справката от персоналния регистър (л.425 от делото). Ето защо, не е налице реално започване на трудова дейност от лицето в “Арда текстил” ЕООД, то няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и не е  придобил право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

С У.Р.Ч. е сключен трудовия договор на 07.04.2004г. (л.525 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 07.04.2004г.. По делото са приложени болнични листи обхващащи периода от 02.04.2004г.- 25.11.2004г., тоест от датата на подписване на трудовия договор до датата от която лицето ползва майчинство, то няма отработен нито един ден. Това се потвърждава и от приложените ведомости за заплати и справката от персоналния регистър (л.520 от делото). Ето защо, не е налице реално започване на трудова дейност от лицето в “Арда текстил” ЕООД, то няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и не е  придобил право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

За месец декември 2004г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1320,00 лв. – главница и 808,35 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Н.Х.Х., З.Ю.Н., Т.И.Х., Ф.Х.Х., С.Х.Г., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., У.Р.Ч. и Г.И.Б., за които са и изтеглените в предходния месец суми, без отново да е налице реално осъществена трудова дейност и без да имат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО.
За месец януари 2005г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1708,54 лв. – главница и 1030,66 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Н.Х.Х., З.Ю.Н., Т.И.Х., Ф.Х.Х., Г.Ш.В.., С.Х.Г., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч. и Г.И.Б..
На всички лица, с изключение на Г.Ш.В.., Ф.С.Х., М.И.Н., са изплатени и предходния месец обезщетения. През този месец, отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО, поради което не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

С Г.Ш.В. е сключен трудов договор на 01.07.2004г. (л.419 от делото), с посочена дата на постъпване на работа 01.07.2004г.. Видно от приложената по делото справка от персоналния регистър за осигурителните периоди на лицето към момента на сключване на договора, тя е била в майчинство, което е продължило до 30.08.2004г. и от 31.08.2004г. до 25.11.2004г. е ползвала болнични листи. След месец ноември в персоналния регистър няма данни за лицето, а видно от приложените по делото платежни ведомости за месец декември 2004г. (л.159 от делото) и месец януари 2005г. (л.161 от делото), през тях лицето е ползвало болнични и няма отработени дни. В случая от датата на подписване на трудовия договор до датата от която лицето ползва майчинство, няма отработен нито един ден и не е налице реално започване на трудова дейност в “Арда текстил” ЕООД. Ето защо, то няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и не е  придобила право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

С Ф.С.Х. е сключен трудов договор на 07.04.2004г. (л.459 от делото), с дата на постъпване на работа 07.04.2004г.. По делото са приложени болнични листи обхващащи периода от 05.04.2004г.-10.01.2005г., тоест от датата на подписване на трудовия договор до датата от която лицето ползва майчинство, то няма отработен нито един ден. Това се потвърждава и от приложените ведомости за заплати и справката от персоналния регистър (л.454 от делото). Ето защо, не е налице реално започване на трудова дейност от лицето в “Арда текстил” ЕООД, то няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и не е  придобила право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

С М.И.Н. /Е./ е сключен трудов договор  на 07.04.2004г. (л.478 от делото), с дата на постъпване на работа 07.04.2004г.. По делото са приложени болнични листи обхващащи периода от 26.03.2004г.-06.01.2005г., тоест от датата на подписване на трудовия договор до датата от която лицето ползва майчинство, няма отработен нито един ден. Това се потвърждава и от приложените ведомости за заплати и справката от персоналния регистър (л.473 от делото). Ето защо, не е налице реално започване на трудова дейност от лицето в “Арда текстил” ЕООД, то няма качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и не е  придобила право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

За месеците февруари и март 2005г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1560,00 лв. – главница и 907,75 лв. лихви, съответно 1542,27 лв. – главница и 873,91 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на З.Ю.Н., Т.И.Х., Ф.Х.Х., Г.Ш.В.., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч. и Г.И.Б.. За тези лица са изтеглени и суми за  обезщетение за отглеждане на малко дете и в предходния месец. За месеците февруари и март отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месеците април и май 2005г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1430,00 лв. главница и 784,13 лв. лихви, съответно 1416,32 лв. главница и 748,11 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на З.Ю.Н., Т.И.Х., Г.Ш.В.., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч. и Г.И.Б.. За тези лица са изтеглени и суми за  обезщетение за отглеждане на малко дете и в предходния месец. За месеците април и май отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месец юни 2005г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1266,78 лв. главница и 645,17 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Т.И.Х., Г.Ш.В.., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч. и Г.И.Б.. За тези лица са изтеглени и суми за  обезщетение за отглеждане на малко дете и в предходния месец. За месец юни отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месеците юли, август, септември, октомври, ноември и декември    2005г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете, който са изплатени на Т.И.Х., Г.Ш.В.., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н. и У.Р.Ч.. За тези лица са изтеглени и суми за  обезщетение за отглеждане на малко дете и в предходния месец. За тези месеци отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месеците януари и февруари 2006г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1440,00 лв. главница и 511,63 лв. лихви, съответно 1384,00 лв. главница и 490,88 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Т.И.Х., Г.Ш.В.., М.О.Ю., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч. и Г.И.Б.. За тези лица са изтеглени и суми за  обезщетение за отглеждане на малко дете и в предходния месец. За месеците януари и февруари отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месеците март и април 2006г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1280,00 лв. главница и 438,91 лв. лихви, съответно 1187,36 лв. главница и 361,65 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Т.И.Х., Г.Ш.В.., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч. и Г.И.Б.. За тези лица са изтеглени и суми за  обезщетение за отглеждане на малко дете и в предходния месец. За месеците март и април отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месеците май и юни 2006г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 1120,00 лв. главница и 331,25 лв. лихви, съответно 1120,00 лв. главница и 306,56 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Г.Ш.В.., А.Р.К., А.З.Ю., С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н., У.Р.Ч. и Г.И.Б.. и в предходния месец. За месеците май и юни отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени.За тези лица са изтеглени и суми за  обезщетение за отглеждане на малко дете лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месец юли 2006г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 777,13 лв. главница и 201,94 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Г.Ш.В.., А.Р.К., С.И.О., Ф.С.Х., М.И.Н. и У.Р.Ч.. За тези лица са изтеглени и суми за  обезщетение за отглеждане на малко дете и в предходния месец. За месец юли отново не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месеците август и септември 2006г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 640,00 лв. главница и 145,43 лв. лихви, съответно 505,00 лв. главница и 96,58 лв. лихви. Видно от приложената по делото справка № 3 тези обезщетения са изплатени на Г.Ш.В.., А.З.Ю., Ф.С.Х., М.И.Н. и У.Р.Ч.. За месеците август и септември, също не е налице реално осъществена трудова дейност от тях и те нямат качеството на осигурени.За тези лица са изтеглени и суми за  обезщетение за отглеждане на малко дете лица за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал.1, т.1 от КСО и не са придобили право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
За месец октомври 2006г. е прието, че са изтеглени неправомерно обезщетения за отглеждане на малко дете в обща размер на 109,05 лв. главница и 18,45 лв. лихви, който са изплатени на Ф.С.Х., за която е изтеглено обезщетение и в предходния месец. За месец октомври отново не е налице реално осъществена трудова дейност от нея и тя няма  качеството на осигурено лице за всички осигурени социални случаи по чл.4, ал. 1, т. 1 от КСО и не е придобила право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

С оглед на изложеното ревизионния акт за начет, в частта му в която са установени неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете се явява правилен и законосъобразен.

С ревизионния акт за начет са установени изтеглени неправомерно семейни помощи за деца на лице по трудов договор за месец ноември 2003г. в размер на главницата 1005,00 лв. и лихви 872,55 лв., което е извършено в нарушение на чл.17 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Съгласно този текст, в редакцията му действала към процесния период, месечни помощи за дете до навършване на 18 години се отпускат въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която следва да бъдат приложени необходимите документи.

Тези помощи са изплатени на четиридесет и пет майки, сключили трудов договор с “Арда текстил” ЕООД, през месец ноември 2003г., по отношение на които през този месец не е подадена молба-декларация. Видно от приложената по делото справка (л.25 от делото), петнадесет от майките, въобще не са подавали молби-декларации за месечни помощи за дете до навършване на 18-години, а тридесет от майките, са подали такива пред предишния си работодател “Куштекс”. Административния орган е приел, че осигурителят неправомерно е изтеглил семейни помощи за деца за месец ноември 2003г., тъй като лицата не са подали декларация, която да отразява промяната на обстоятелствата, като се позовава на Указание № 91-01-224/26.08.2002г. на МТСП и НОИ.

Съгласно чл.10 от Закона за семейните помощи за деца (редакция - ДВ, бр. 120 от 2002 г.), семейните помощи за деца се отпускат въз основа на молба- декларация по образец, като след изтичане на 6-месеца от отпускането на помощта се подава нова молба-декларация. В чл.14 е предвидено недължимо изплатените семейни помощи, когато са получени недобросъвестно, да подлежат на връщане със законната лихва.

По отношение на майките, които не са подали молби-декларации за месечни помощи за дете до навършване на 18-години, правилно е прието, че сумите са неправомерно изтеглени и изплатени, тъй като лицата не са изпълнили своето задължение да подадат съответната молбата, ведно с необходимите документи установяващи правото им на семейна помощ.

По отношение на майките подали молби-декларации пред предходния си работодател, административния орган, без да е изследвал, дали сумите са недължимо платени и дали са получени недобросъвестно е приел, че подлежат на възстановяване, след като от лицата не са подадени декларации, които да отразяват промяната на обстоятелствата. Задължение за подаване на декларации, установяващи промяната на работодателя, не е предвидено нито в ЗСПД (редакция - ДВ, бр. 120 от 2002 г.), нито в ППЗСПД (редакция - ДВ, бр.67 от 2002 г.), и е недопустимо е въвеждането му с “Указание”. Тези указания нямат характера на нормативен акт и е недопустимо с тях да се въвеждат задължения, различни от предвидените от законодателя. Също така, те не подлежат на  публикуване в Държавен вестник и няма как да са станали достояние на широката общественост, която да съобразява поведението си с тях. Ето защо, неподаването на молби-декларации, които да установят промяна на осигурителя, не е основание да се откаже изплащане на помощите и те са дължимо изплатени от осигурителя “Арда текстил” ЕООД и за него е налице право да поиска възстановяването на средствата от фонда на Държавното обществено осигуряване, а ревизионния акт за начет се явява незаконосъобразен, в частта му, в която е прието, че неправомерно са изтеглени и изплатени месечни добавки за деца, в общ размер на главницата 675,00 лв. и лихви 586,04 лв..
С оглед на изложеното жалбата на “Арда текстил” ЕООД  срещу Решение № 79/05.12.2007г. на Директора на РУ „Социално осигуряване” гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1265 от 24.10.2007г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ”СО” гр.Бургас, се явява частично основателна и на основание чл.172 ал.2 от АПК, следва да бъде отменено обжалваното решение и потвърденото с него разпореждане в частта в която е разпоредено възстановяване на неправилно изтеглени и изплатени месечни добавки за деца в размер на главницата 675,00 лв. и лихви 586,04 лв..

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 79 от 05.12.2007г. на директора на РУ „Социално осигуряване” гр.Бургас и оставеното с него в сила разпореждане № 1265/24.10.2007г., в частта с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събирането на неправилно изтеглени и изплатени месечни добавки за деца в размер на главницата 675,00 лв. и лихви 586,04 лв. от осигурителя “Арда текстил” ЕООД.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Арда текстил” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.М., рег.по ф.д.№ 2053/2003г. по описа на БОС срещу решение № 79/05.12.2007г. на директора на Районно управление „Социално осигуряване” гр.Бургас, в останалата и част.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: