ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 05.11.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На пети ноември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1666 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

За жалбоподателя С.Р.Р. - редовно уведомен, се явява адв. М.Т..

За ответника Директор на Агенция „Митници” - редовно уведомен, се явява юк. К., която представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на С.Р. против решение на Директора на Агенция „Митници”, с което е потвърдено решение на Заместник-началника на Митница Бургас определящо публичноправни задължения на жалбоподателя – мито, екотакса и ДДС.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на ответника: Решението от 30.05.2013 г. кога е връчено на жалбоподателя?

 

Юк. К.: Нямам данни при мен.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на жалбоподателя: Решението от 30.05.2013 г. кога е връчено на жалбоподателя Р.?

 

Адв. Т.: Получено е на 04.06.2013 г.

 

СЪДЪТ: Кога сте подали жалбата.

 

Юк. К.: При нас е входирана на 19.06.2013 г.

 

Адв. Т.: В момента не мога да отговоря на този въпрос.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът счита, че следва да разгледа спора по същество, като успоредно с това събере доказателства за датата на подаване на жалбата до Административен съд Бургас, тъй като навременното оспорване с жалба на административния акт е предпоставка за разглеждането по същество.

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АДВ. Т.: Разполагам с оригинал на обратната разписка, от която е видно, че на 19.06.2013 г. Агенция „Митници” Бургас е окомплектовала преписката, а от същата обратна разписка е видно, че на 18.06.2013 г. е изпратена нашата жалба.

 

Съдът счита, че следва да изиска официална справка от „Български пощи” ЕАД – ПС Бургас за датата на подаване в пощата на пощенска пратка R PS 8000 00ZL8W D.

 

Адв. Т.: Моля като доказателство за своевременно оспорване на административния акт да бъде приета като доказателство и квитанция, издадена от пощенския оператор. Представям квитанцията.

Поддържам изцяло жалбата по изложените в нея съображения. Нямам доказателствени искания.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да ми дадете възможност да изискам от Агенция „Митници” обратната разписка, от която е видно кога е връчено решение № 258/30.05.2013г.

Нямам доказателствени искания. Да се приеме административната преписка.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представен служебен бон от „Български пощи” ЕАД с дата 18.06.2013 г.

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 7.

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на „Български пощи” ЕАД – ПС Бургас Център с адрес: гр.Бургас, ул. „Цар Петър” да представи справка за датата на подаване на пощенска пратка R PS 8000 00ZL8W D.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да представи доказателство за датата на уведомяване на жалбоподателя за решение № 258/30.05.2013г. на Директора на Агенция „Митници”.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.02.2014 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: