Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                 16.01.2009г.            град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на седемнадесети декември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 1666 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.149, ал.1 от АПК.

Образувано е по жалби на „Топливо” АД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от изпълнителния директор Щ. Й. С. и Изпълнителна Агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.“Тотлебен” № 34 – А, представлявана от изпълнителния директор Н. Г. Ц. против заповед № Z-1342/20.11.2007г., издадена от кмета на Община Созопол, с която е одобрено попълване на кадастралното съдържание на кадастралния план на гр.Созопол, обл.Бургаска с нов имот № 1477. Иска се от съда да отмени оспорваната заповед. В съдебно заседание жалбоподателите се представляват от адвокат Стойков и юрисконсулт Г., които поддържат заявената претенция, ангажират доказателства, претендират разноски.

Ответната страна – кметът на Община Созопол се представлява в съдебно заседание от адвокат Й., който изразява становище за неоснователно оспорване. Не ангажира допълнителни доказателства, извън представените към административната преписка.

Заинтересованите страни Е.К.Я., В.Т.А., И.Т.Р., Е.Д.Я., Г.Р.Я., Т.Г.В., М.А.В., А.А.В., И.Х.И., М.Х.И., Г.Р.В., К.А.Я., К.Т.Я., Т.М.Б., М.М.С., Т.П.Т., К.Т.К., Т.К.К. и Г.К.Х. участват в процеса чрез надлежно упълномощения адвокат Б., който оспорва жалбите и настоява за отхвърлянето им.

Заинтересованата страна „Созопол” ЕООД не се представлява в процеса.

За заинтересованата страна „Топливо” АД - клон Бургас се явява адвокат С., който изразява становище да основателност на сезиращите жалби.

Заинтересованите страни Република България и Областна управа – гр.Бургас се представляват по пълномощие от юрисконсулт Ц., която намира оспорването за неоснователно.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Сезиращите жалби са депозирани пред административния орган в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежни страни и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явяват процесуално допустими.

            Разгледани по същество са основателни.

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е заповед № Z-1342/20.11.2007г., произнесена от кмета на Община Созопол, с която е одобрено попълване на кадастралното съдържание на кадастралния план на гр.Созопол, обл.Бургаска с нов имот № 1477. От фактическа страна по делото е установено, че производството е инициирано по молба на Е.К.Я. вх.№ 94-Е-93/29.06.2007г. като пълномощник на правоимащите лица. Имотът, чието нанасяне в кадастралния план се иска, е възстановен на наследниците на А.Я. С. с Решение № 746/04.05.2001г. на ПК- Созопол. Същият попада върху част от УПИ І в кв.89, отреден с регулационния план на гр.Созопол за площадка и работилница на НИПК; върху УПИ ІІ в кв.89 с предназначение за дърводелски цех и върху част от УПИ І-62, граничещ с регулацията на гр.Созопол. Правото на собственост върху УПИ І в кв.89, първият от жалбоподателите установява с АЧДС № 316/22.11.1996г., съставен на основание §15а от ЗППДОП (отм.), заповед № РД-18-562/10.10.1995г. за преобразуване на “Горивни и строителни материали” ЕООД в “Топливо” ЕАД; решение № 4/01.11.1995г. и решение № 6/14.05.1997г., постановено по фирм. дело № 7267/1990г. на СГС. “Изпълнителна агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната” се легитимира в процеса като собственик на УПИ І-62, представляващ “Военно-почивен дом – Созопол” с АПДС № 3483/12.01.2005г., издаден от МРРБ, Областна администрация – Бургас, ПМС № 162/10.08.1999г. и приетият с него устройствен правилник на Министерството на отбраната; ПМС № 294/04.11.2004г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. В хода на административното производство е съставен акт за непълноти и грешки в присъствието на лице с учредени от наследниците на Стоянов пълномощия, представител на “Топливо” АД – клон Бургас, Община Созопол, Областна управа – гр.Бургас и в отсъствие на Изпълнителна Агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната”. Актът е подписан с възражения от пълномощника на “Топливо” АД – клон Бургас, обективирани в нарочен документ с № 94-26-00-1817/28.09.2007г.

В сезиращата жалба “Топливо” АД инвокира оплакване за противоречие на заповед Z-1342/20.11.2007г. с разпоредбите на чл.53, ал.2 и ал.3 от ЗКИР и чл.62, ал.3 и ал.6 от Наредба № 3/28.04.2005г., които изискват акта за непълноти и грешки да се подпише от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици без възражения. Изпълнителна Агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната” навежда доводи за нищожност на процесния акт. Твърди, че към момента на произнасянето му кметът на общината не притежава правомощия по §4, ал.1, т.2 от ЗКИР поради наличието на одобряваща заповед по чл.49, ал.1 от ЗКИР за землището на гр.Созопол. Алтернативно претендира отмяна.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на заповед Z-1342/20.11.2007г., настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от материално некомпетентен орган и се явява нищожна. Този извод следва от разпоредбата на §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, според която до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри, кадастралните планове и разписни списъци към тях, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ се поддържат от общинската администрация и в тях се отразяват всички изменения, настъпили в недвижимите имоти по ред, определен с наредбата по чл.31 от ЗКИР. Измененията се одобряват със заповед на кмета на общината.

От представените по делото документи се установява, че кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Созопол са одобрени със заповед № РД-18-60/04.10.2007г., произнесена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография, обнародвана в Държавен вестник, бр.85/23.10.2007г. Със заповед № Z-1342/20.11.2007г. е попълнен кадастралния план на града чрез нанасяне на имот с № 1477, възстановен по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на А. С. Произнасянето е извършено два дни преди да изтече 30-дневния срок за обжалване на заповед № РД-18-60/04.10.2007г. Разпоредбата на §4, ал.1, т.2 от ЗКИР ограничава компетентността на кмета до момента на “одобряване”, а не до влизане в сила на заповедта по чл.49, ал.1 от ЗКИР, поради което към правнозначимата дата - 20.11.2007г., правомощията му са отпадали и той е произнесъл нищожен административен акт. Аргумент в подкрепа на изложеното разбиране се съдържа и в разпоредбата на §4, ал.4 от ЗКИР, според която след одобряване на кадастралната карта и регистър, дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратяват.

Предвид гореизложеното, оспорването на „Топливо” АД и Изпълнителна Агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната” се явява основателно и следва да се уважи.

По делото е направено искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски от първия жалбоподател и от заинтересованите страни в процеса. Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, когато съдът отмени оспорвания административен акт, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт. Като се има предвид изхода на спора пред настоящата инстанция, сезираният съдебен състав намира, че в полза на “Топливо” АД следва да се присъдят разноски в размер на 750 лева, от които 500 лева - хонорар за осъществено процесуално представителство; 200 лева – възнаграждение на вещото лице по съдебно-техническата експертиза и 50 лева – държавна такса.

Водим от горното, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ПРОГЛАСЯВА нищожността на заповед Z-1342/20.11.2007г., издадена от кмета на Община Созопол, с която е одобрено попълване на кадастралното съдържание на кадастралния план на гр.Созопол, обл.Бургаска с нов имот № 1477, собственост на наследниците на А.Я. *** да заплати на Топливо” АД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от изпълнителния директор Щ. Й. С. съдебно-деловодни разноски в размер на 750 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………