Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  1797        /18.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар С. Х. и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 1665/2018 година 

 

            Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „Сейф турс“ ЕООД – Бургас с ЕИК 102227916 против решение № 702/30.05.2018 година по н.а.х.д. № 1525/2018 година на  Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 43096/25.01.2018 година на директора на РД – Бургас, Сливен и Ямбол в Комисията за защита на потребителите (НП).

С НП, на дружеството, за нарушение на чл. 221от Закона за туризма (ЗТ), е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

Касаторът излага доводи за незаконосъобразност на решението. Твърди, че РС - при потвърждаване на постановлението - не е отчел непълната правна квалификация на нарушението по материалния закон, дадена от наказващия орган, не се е съобразил с изначално неясното искане на администрацията за представяне на документи, без да са посочени изрично какви и на последно място – че за организираното туристическо пътуване не е задължително сключването на писмен договор, който трябва да се съхранява от туристическия оператор.

Иска отмяна на решението и на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена в срок и от надлежна страна.

С НП, дружеството – туристически оператор е санкционирано за това, че при направена проверка на 24.07.2017 година в собствения му офис в град Бургас, по повод потребителски сигнал № Б – 01 – 213/30.06.2017 година във връзка с организирана екскурзия за периода 04 – 16.05.2017 година от него са изискани всички документи по организацията на пътуването за уточняване на обстоятелствата по сигнала. На търговеца е определен срок за представяне на документите. Документите не са представени в определения срок, след което е съставен АУАН и е издадено НП.

РС е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснато процесуални нарушения, а материалният закон е приложен правилно. Затова е потвърдил определената имуществена санкция.

Решението е правилно.

Чл. 221 от ЗТ, при недопускане на длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или при непредоставяне на контролните органи на изискани документи или информация съответното лице, извършващо дейност в обекта, се наказва с глоба от 500 до 2000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лева.

В конкретния случай, на търговеца е разпоредено да представи документи от значение за проверката на подадения потребителски сигнал. Определен е и срок за изпълнение на разпореждането. Срокът не е спазен.

Неоснователни са възраженията на дружеството в касационната жалба.

Правната квалификация на нарушението, дадена от наказващия орган, е коректна. От обстоятелствената част на НП по несъмнен начин се установява за която от двете хипотези на чл. 221 от ЗТ е санкциониран нарушителя - непредоставяне на изискани документи или информация.

В хода на извършената проверка от дружеството са изискани документите, създадени във връзка с организираното пътуване на туристи за периода 04 – 16.05.2017 година. вместо тях, упълномощено лице е представило документи за друго пътуване (в друго направление и за друг период от време), а впоследствие един от двамата управители е заявил, че пътуването, организирано от името на „Сейф турс“ ООД всъщност не е било организирано от търговеца. Доколкото, обаче, дружеството има двама управители и упълномощеното лице при проверката се е легитимирало с пълномощно от другия управител, представяйки становище и неотносими документи, обосновано в НП е прието, че предписанието не е изпълнено (лист 28 и 31 от н.а.х.д. № 1525/2018 година).

Що се отнася до възражението, че дружеството не е било длъжно да съхранява (а оттам и да представи) договор за организирано туристическо пътуване, защото законът предвижда възможност това пътуване да се извърши и без писмен договор, настоящият състав отчита, че никъде н административнонаказателното производство – а и в производството пред РС – санкционираното лице не е твърдяло, че договорът с потребителя е бил сключен във форма, различна от писмената. Още повече, че в обяснението на упълномощеното лице изрично се сочи, че са били съставени документи  - „договор, ваучер, платежни документи“.

По изложените съображения, настоящият касационен състав приема, че решението на РС е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Затова, на основание чл.221 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 702/30.05.2018 година по н.а.х.д. № 1525/2018 година на  Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: