ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1665 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.Я., редовно уведомен, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Община Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт И., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Петрова.

 

По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представила съм становище, че не сме надлежен ответник в настоящото дело. Ход на делото не следва да се дава.

         ПРОКУРОРЪТ: Правя искане на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство. Считам, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото ход, намира, че такъв следва да бъде даден и следва да бъде конституирана Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство.

ДОКЛАДВА:

            Производството е образувано по жалба на П.Д.Я. срещу бездействие на администрацията на Община Бургас да извърши служебно погребение на неговата майка. След указания на съда, ответната община е отговорила писмено, че майката на жалбоподателя е била погребана още на 31.05.2014г. (съгл. представеното писмо на лист 48 от делото) - т.е., преди подаването на настоящата жалба. Представени са и изисканите от съда доказателства, както и кореспонденцията, която жалбоподателят и адвокатът му са водили с общината.

Представен е и писмен отговор от Отделение „Съдебна медицина“ при „МБАЛ“ АД - Бургас на поставен от съда въпрос.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: Получих известие от „Обреден комплекс” ЕООД - Бургас, че майка ми е погребана на 31.05.2014 г. Не съм съгласен с това, че майка ми е погребана на 31.05.2014 г. На 18.06.2014 г. ми бе прекъснато наказанието за 24 часа, в 9.00 сутринта. След като посетих в 9.00 „Обреден дом” гр. Бургас, от показанията на трите служителки установих, че майка ми не е погребана, а се намира в хладилника на МБАЛ  гр. Бургас. Това беше на 18.06.2014 г. Беше заявено, че на 31.05.2014 г. няма такова лице в гробищния парк. Ходих до „Съдебна медицина” както е по закон, за да я освободя. Не  ми позволиха да я погреба, защото са имали претенции от ІV-то РУП. В 10.30 часа на същата дата бях в Районна прокуратура, откъдето извикаха служител на Окръжна прокуратура - дали е прокурор или служител не ми беше ясно, за което го информирах и същия каза, че те нямат претенции. Въпреки, че е известно, че пребивавам в затвора от 15.01.2014 г. и съм информирал с писмо административния секретар на Община Бургас ме препращат в друга фирма, тъй като има конкретен заявителски материал за наченки на служебно погребение. Аз смятам, че майка ми не е погребана до 18.06.2014 г., което може да се установи от свидетелски показания на служителките от обреден комплекс.

Предявявам иск към Община Бургас за това бездействие или действие за сумата от 20 000 лв. за това, че майка ми не е погребана на посочената дата, час, време и място. Оспорвам прокурорското разпореждане. Същевременно не съм информиран както е по закон. Посочил съм адрес, че се намирам в Окръжен затвор гр. Бургас и следваше когато майка ми бъде изведена от моргата на МБАЛ гр. Бургас и  положена и аз да присъствам, тъй като беше потвърдено, че ще бъда изведен от затвора, за да присъствам на погребението. Представил съм писмени доказателства.

Представям Ви постановление на Окръжна прокуратура гр. Бургас изх. № 5/15 от 09.01.2015 г., писмо от Окръжна прокуратура гр. Бургас с изх. № 3359/15 от 15.01.2015 г., Постановление за прекратяване на наказателното производство от 18.07.2014 г., писмо от „Обреден комплекс” ЕООД гр. Бургас с изх. № 132/22.07.2014 г., писмо от Окръжна прокуратура гр. Бургас с изх. № 3359/14 от 08.08.2014 г., Постановление на Окръжна прокуратура гр. Бургас с изх. № 3359/14 от 22.05.2014 г.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам  срещу доказателственото искане на жалбоподателя за допускане на свидетели.

По отношение на иска считам, че същият е просрочен, също така неоснователен и недоказан.

ПРОКУРОРЪТ: По отношение на така предявения иск по ЗОДОВ обективно присъединен от страна на жалбоподателя, моля да не бъде приет за разглеждане от настоящия съдебен състав като ненавременно предявен.

По отношение на представените писмени доказателства считам, че същите не следва да бъдат приети като доказателства и приобщени към доказателствения материал в настоящото административно производство. Част от тях са ирилевентни, а друга част са приложени с административната преписка както от „Обреден комплекс” ЕООД – Бургас, така и от Община Бургас.

По отношение на искането за разпит на трима свидетели, също да не бъде уважено предвид това, че липсва конкретика какво би било установено с разпита на същите, а предвид заявеното, че те ще установяват извършено ли е или не служебно погребение на починалата му майка, такива доказателства вече се съдържат в кориците на делото и не будят съмнение.

 

Съдът по отношение на направеното изявление в днешно съдебно заседание от жалбоподателя, че има претенция към Община Бургас в размер на 20 000 лв. за причинени вреди, намери, че производството по тази претенция не може да бъде съединена за разглеждане в едно производство с настоящата жалба, която е за защита по чл. 250 и следващите от АПК, тъй като двете производства се разглеждат по различен процесуален ред, поради което следва да се отхвърли искането на жалбоподателя за разглеждане на претенцията му за причинени вреди в настоящото производство.

По отношение на представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от жалбоподателя, същите следва да бъдат приети, като тяхната доказателствена стойност ще бъде преценявана с постановяване на окончателния съдебен акт.

По отношение искането за разпит на свидетели, съдът счете, че същото е неоснователно, тъй като за установяването на факти по делото са представени множество писмени доказателства – официални документи.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за съединяване в настоящото производство на претенцията му за обезщетение за вреди срещу Община Бургас, като същото да продължи по разглеждането на предявената с жалбата претенция по чл. 250 и следващите от АПК.

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, както е тези, представени по делото във връзка с изискания доказателствен материал от съда.

ОТХВЪРЛЯ искането за разпит на трима свидетели от страна на жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: Няма какво друго да кажа.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата като неоснователна моля да отхвърлите и да я  оставите без уважение. Жалбоподателят претендира, че е налице бездействие от страна на администрацията да бъде извършено служебно погребение на починалата му майка. От събраните писмени доказателства безспорно се установи, че същата е погребана на 31.05.2014 г. в изпълнение на прокурорско разпореждане. Искането да бъде погребана майка му, жалбоподателят отправя към Община Бургас на 03.07.2014 г., а настоящата жалба е входирана в Административен съд – Бургас на 06.08.2014 г. Липсват каквито и да е било доказателства за бездействие на общинската администрация за извършване на служебно погребение на починалата майка на жалбоподателя, като същото е извършено служебно от Община Бургас. Предвид всичко изложено, моля да отхвърлите жалбата.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: