Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

1197

 

гр. Бургас, 18.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, осемнадесети състав, в открито съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Марина Николова

 

при секретаря Г.С., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 1664 по описа за 2017 г. на Административен съд - гр. Бургас и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на глава Х раздел І от АПК.

         Образувано е по жалба на „КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност, ЕИК: ***, представлявано от Ц.Б., чрез адв. М.Ш. от АКК и юрисконсулт Б.Т. против мълчалив отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас по заявление вх. № 01-150882/22.05.2017 г. и против изричен отказ за вписване на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 37023.501.550; 37023.501.657; 37023.501.568; 37023.501.807, обективиран в уведомление изх. № 24-11400/13.06.2017 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас /СГКК/ по заявление вх. № 01-150882/22.05.2017 г. на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност.

         Според жалбоподателят, безспорно са налице основания за вписване на собственост и акт за собственост, съобразно чл.53, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, вр. с чл.51, ал.1, т.3 от с.з., като обективираното искане в заявление с вх. № 01-150882/22.05.2017 г. на „КРЕМИКОВЦИ“ АД в несъстоятелност, е основателно и административния орган – началника на СГКК – Бургас, е следвало да извърши своето волеизявление чрез действие, а именно: вписване в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ на собствеността и документа за собственост за невписаните ПИ с идентификатори 37023.501.550, 37023.501.657, 37023.501.658 и 37023.501.807. Предвид това намира, че формирания мълчалив отказ по подаденото заявление, в частта на невписаните ПИ в КР на гр.Китен е незаконосъобразен и следва да се отмени, като по силата на чл.58, ал.3 от АПК и чл.172, ал.3 от АПК, съда да приеме за отменен и изричния отказ, обективиран  в уведомление изх. № 24-11400/13.06.2017 г. на СГКК – Бургас. В случай, че съдът приеме, че предмет на делото е само изричния отказ в  уведомление изх. № 24-11400/13.06.2017 г. на СГКК – Бургас, жалбоподателят намира същия за нищожен, недопустим и незаконосъобразен, постановен при нарушение на материалния закон, при несъобразяване и заобикаляне на целта му, както и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Излагат се доводи и за немотивираност на изричния отказ. Посочва се, че липсва законова норма или принцип, който да приема, че документи за собственост, издадени с дата предхождаща други такива, без наличие на правоприемство между титулярите им, нямат правна стойност. Навежда възражения, че административния орган е лишен от правото да пререшава спорове за собственост. Невежда мотиви, че за тези имоти има спор за материалното право, поради което органа е следвало да впише обстоятелствата и за тези ПИ. Заявява, че след преобразуването на държавното предприятие в „Кремиковци“ АД - дружество с държавно участие, то недвижимите имоти включени в капитала му не са държавни, тъй като с включването на един държавен имот в капитала на търговско дружество правото на собственост на държавата се погасява, т.е дружеството жалбоподател е собственик на процесните имоти на основание чл.17а от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП отм. ДВ, бр.28/19.03.2002г.). Иска се отмяна на отказа – мълчалив или изричен, като нищожен или незаконосъобразен, както и връщане на преписката на административния орган със задължителни указания.

         В съдебно заседание жалбоподателят „КРЕМИКОВЦИ“ АД в несъстоятелност, се представлява от юрисконсулт Б.Т. и адв. М.Ш., които поддържат жалбата и ангажират доказателства. Адв. Ш. представя писмени бележки и моли за присъждане на разноски.

         За ответника - началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, не се явява представител. По делото е представена административната преписка.

Заинтересованата страна Община Приморско, редовно призована, в едно от съдебните заседания се представлява от адв. К. /л. 326/, който излага становище по допустимостта на поисканата съдебно-техническа експертиза.

Заинтересована страна М.И., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Г.Ф., с пълномощно на листи 297 и 304 по делото.

Заинтересованата страна М.И., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Г.Ф., с пълномощно на листи 297 и 304 по делото.

Заинтересованата страна Д.С., редовно призована, не се явява. Представлява от адв.Г.Ф. и адв. Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

Заинтересованата страна П.М., редовно призован, не явява се. Представлява се от адв.Г.Ф. и адв. Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

Заинтересованата страна М.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна В.М., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Г.Ф. и адв. Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

Заинтересованата страна П.И., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв.Г.Ф. и адв.Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

Заинтересованата страна Р.Д., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Г.Ф. и адв.Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

Заинтересованата страна П.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Е., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Г.Ф. и адв. Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

Заинтересованата страна Ж.Ж., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна И.С., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Ф. и адв. Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

Адв.Ф. и адв. Б. оспорват жалбата. Адв. Ф. представя писмени бележки и моли за присъждане на разноски.

По отношение предмета на спора настоящият съдебен състав намира следното:

Независимо, че със сезиращата съдът жалба се оспорва и мълчалив отказ и изричен отказ, обективиран в уведомление изх. № 24-11400/13.06.2017 г. на началника на СГКК - Бургас, предмет на настоящото производство е само изричния отказ. Това следва от разпоредбата на чл.172, ал.3 от АПК, съгласно която когато бъдат отменени мълчалив отказ или мълчаливо съгласие, смятат се за отменени и изричните такива, последвали преди решението за отмяна. Аналогична е и разпоредбата на чл.58, ал.3 от АПК. След като в административната преписка е приложен изричен отказ, то съдът следва да приеме, че жалбата е насочена срещу него и да разгледа дали този изричен отказ е законосъобразен или не, независимо, че в жалбата е посочено, че се обжалва и мълчалив такъв. Това произтича по аргумент на горецитираните две разпоредби от АПК, тъй като с издаването на изричния отказ отпада действието на мълчаливия отказ, ако той е настъпил. В конкретния случай за административния орган срока за издаване на индивидуален административен акт е инструктивен и с изтичането му не се преклудира възможността да се произнесе по искането, с което е сезиран. Издаденият по-късно акт е действителен и подлежи на обжалване на общо основание.

         Предвид изложеното съдът приема жалбата против уведомление изх. № 24-11400/13.06.2017 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас по заявление вх. № 01-150882/22.05.2017 г. на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност за процесуално ДОПУСТИМА, като подадена в срок и от надлежна страна.

         По основателността на жалбата, съдът намира същата за ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

         Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

         Видно от представената по делото административна преписка, със заявление вх.№ 01-150882-22.05.2017г. /л.75/ „Кремиковци“ АД в несъстоятелност, е поискало от СГКК – Бургас нанасяне на настъпила промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Китен, по отношение на поземлени имоти (подробно посочени в заявлението), находящи се в гр. Китен. Видно от същото, жалбоподателят е заявил извършването на услугата в 7-дневен срок.

         На 15.06.2017г., на електронна поща на представителят на дружеството, депозирал заявлението – Б.Т., е изпратено процесното уведомление изх. № 24-11400/13.06.2017 г. на началника на СГКК – Бургас /л.73/, с което е извършено изменение на КР към КК на гр.Китен, състоящо се във вписване на собственост в лицето на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност, за сгради с идентификатори 37023.501.**5.1, 37023.501.**5.2, 37023.501.**5.3, 37023.501.**5.4, 37023.501.**5.6, 37023.501.**5.**, 37023.501.**5.13, 37023.501.**7.1, 37023.501.**7.2, 37023.501.**7.3 въз основа на документ Акт за държавна собственост /АДС/ № 1**1 от 17.11.1993г., съставен от Общинско кметство гр. Царево. Не е извършено вписване на собствеността в КР за ПИ 37023.501.550; 37023.501.657; 37023.501.658; 37023.501.807. Посочено е, че вписванията за собственост за тези имоти са съгласно документи за възстановяване на собственост по реда на ЗСПЗЗ и последвали процедури по урегулиране на възстановените имоти по реда на чл.16 от ЗУТ. Органът определя искането за вписване за тези ПИ като неоснователно, тъй като намира отразяването в регистъра за актуално и правилно поради това, че вписаните документи са с дата по-късна от представения към заявлението Акт за държавна собственост от 1993 г.

         Недоволен от отказа на органа да впише „Кремиковци“ АД в несъстоятелност,  като собственик на ПИ с идентификатори 37023.501.550; 37023.501.657; 37023.501.658; 37023.501.807 и документа удостоверяващ това, жалбоподателят оспорва същия с аргументи за нищожност и незаконосъобразност.

         По делото, във връзка с депозираната от заявителя жалба са представени становища от конституираните с определение № 1479 от 24.7.2017г.  на Административен съд – Бургас /л.268/ заинтересовани страни. В становище с вх. № 10307/02.10.2017г. депозирано от процесуалния представител на М.В.И. и М.К.И. /л.301-303/, се навеждат доводи, че посочените заинтересовани страни са собственици на ПИ с идентификатори 37023.501.657; 37023.501.658, поради което жалбата на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност, в тази част е неоснователна, тъй като спорът за собственост на горепосочените два имота е приключил с влязло в сила Решение № 201/02.11.2000г., постановено по гр.дело № 145 по описа за 1999г. на Районен съд – Царево /л.305-307/. С решението районният съд е отхвърлил иска на дружеството – „Кремиковци“ АД за установяване по отношение на ответниците, че същия е собственик на имот пл.н.246 по кадастралния план на с.Китен, с площ 730 кв.м. като придобит от него, чрез провеждане на отчуждителна процедура на основание чл.55 и сл. от ЗПИНМ /отм./ като неоснователен и недоказан. В мотивите съдът е посочил, че по отношение на някои от ответниците /в това число и М.И. и М.И./, същите са трети добросъвестни лица придобили правото си на собственост от наследниците на Атанас В. Николов по силата на извършена сделка покупко-продажба от 1996г. на имот пл.н. 246 индивидуализиран с всички изискуеми реквизити. Отделно от това, в становището се посочва и това, че „Кремиковци“ АД в несъстоятелност е бил осъден да заплати обезщетение за ползване на цитирания по-горе имот – пл.н.246 по плана на с.Китен, което допълнително сочи за приключване на спор за собственост за съответните имоти /л.308-313/. По делото, за процесните имоти 37023.501.657; 37023.501.568 са представени нотариални актове удостоверяващи собствеността им, а именно, че същите са собственост на М.И. и М.И. /л.315-319/.

         По делото е депозирано и становище с вх.№10743/11.10.2017г. /л.337-339/, във връзка с другият процесен ПИ 37023.501.550, в което се излагат аргументи, идентични на гореизложените, а именно че за този ПИ останалите заинтересовани лица – Д.П.С., П.М.М., М.М.М., В.Ц.М., П.Я.И., Р.Г.Д., П.Г.Д., Д.Г.Е., Ж.Г.Ж. и И.П.С., наследници на П. С. И., са собственици на имота. За тези твърдения се позовават на Решение № 246/06.**.2000г., постановено по гр.дело №171 от 2000г. по описа на Районен съд – Царево и последвалото решение № 204КИ от 29.07.2001г. на ПК гр.Царево и протокол за въвод във владение № 56 от 23.07.2001г. на ПК гр.Царево /л.342-348/. С Решение № 246/06.**.2000г. на Районен съд – Царево е отменено решение №181 КИ на Поземлена комисия, с което е отказано възстановяване правото на собственост на наследниците на П. С. И. върху част от имот № ** по плана за оземляване на с.Китен, като районния съд е възстановил на наследниците на П.И. правото на собственост върху част от лозе с площ 2 043 кв.м. и 1 945 кв.м в местността „Атлиман“, землището на с.Китен, Бургаска област, представляващи част от имот № **. Решението не е било оспорено и същото е влязло в сила на 14.01.2001г., като въз основа на него е направен въвод във владение на П.И.. В становището се изтъква и фактът, че със заповед № РД-11-241/01.07.2009г. на областния управител на гр.Бургас, на основание чл.78 от Закона за държавната собственост ПИ с идентификатор ***/който е част от имот № **/  е деактуван от актовите книги на недвижимите имоти държавна собственост, като със заповедта е наредено имота да се предаде на наследниците на П. С. И..  С административната преписката за ПИ ***е представена и Заповед за придобиване на собственост № 515/18.05.2011г., с която на основание чл.16, ал.5 от ЗУТ е наредено на наследниците на П.И. /заинтересувани по делото страни/ да придобият право на собственост върху ПИ с идентификатор 37023.501.656 и номер по регулационен план УПИ Х в кв.47 /л.103-104/.

         В тази връзка, по повод представената от СГКК-Бургас преписка и депозираните две становища на заинтересованите по делото страни, жалбоподателят „Кремиковци“ АД в несъстоятелност е изразил свое становище, съгласно което същия оспорва както становището на СГКК – Бургас за неоснователност на подадената жалба, така и актовете за собственост, на които се позовават заинтересованите страни и административния орган /л.359-362/. Излага доводи, че според практиката на ВКС по чл.290 от ГПК с отхвърлянето на положителен установителен иск или ревандикационен иск за собственост със сила на пресъдено нещо се установява по отношение на страните и правоприемниците им придобили права в хода на процеса, че ищеца не е собственик на спорното право на предявеното продобивно основание. Същевременно влязлото в сила решение, с което е отхвърлен положителен установителен иск за собственост, респ. иск по чл.108 от ЗС не установява, че ответника по иска е собственик на имота, предмет на спора.

         В административната преписка са и налични данни за отказ от страна на ответната страна – СГКК-Бургас, за изменение на КККР за гр.Китен, тъй като са налице индиции за наличие на спор за  материално право между Д.П.С. и „Кремиковци“ АД в несъстоятелност. Спорът е по отношение на ПИ с проектен идентификатор 37023.501.656 (собственици на който съгл. заповед по чл.16 от ЗУТ № 515/18.05.2011г. са наследниците на П. С. И.), който частично засяга актуалния ПИ ***, собственост на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност с документ съдебен акт №4 дело 615/2009 от 09.02.2010г. на Окръжен съд – Бургас /л.180-181/.

         По повод становището на жалбоподателят, от заинтересованите страни е депозиран писмен отговор /л.377-379/, с който подробно се излагат доводи, че оспорването на актовете от страна на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност не е предмет на настоящото съдебно производство.

         В съдебно заседание е представено съобщение от Царевски районен съд относно разпореждане по гражданско дело № 614/2017 г., заведено от жалбоподателя „Кремиковски“ АД  срещу М.В.И. и М.К.И. /л. 560- л. 565/.

         Съгласно Разпореждане на съда, по делото е представена справка от Окръжен съд Бургас, касаеща образуваните граждански дела със страна „Кремиковци“ АД в несъстоятелност. /л. 531, л. 541- л. 556/. Приложени са копия на искова молба и Протокол от с.з. по гр. Дело 1520/2017 год. по описа на съда, с ищец „Кремиковци“ АД в несъстоятелност и ответници  Д.С., И.С., Ж.Ж., Д.Е., П.Д., Р.Д., П.И., В.М. и М.М. с предмет – отрицателен установителен иск за собственост.

         По делото е допусната и изслушана съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, като според експертното заключение, вещото лице е установи следното:

         1.      Само имот пл. №21 по плана от 1960г. попада в ПИ ***по КК на Китен (Приложения 1, 2 и 4 ). ПИ 37023.501.657, 658 и 807 са вън от описания терен в Удостоверение №1522/23.11.1965г. и АДС № 8078/**.06.1968г. В АДС №1**1/17.11.1993г. границите на „прилежащия" терен са твърде обобщени.

         2.      Част от обект №8 по ИЗП на с.Китен от 1970г. попада в ПИ ***по КК (Приложение 5). ПИ ***е образуван от част на ПИ пл.№455, част от ПИ пл.№10 и по-голямата част на ПИ пл.№456 по кадастрален план на гр.Китен от 2000г.

(Приложение 6).

         3.      (Приложения 1, 2, 3,4, 5 и 6).

         4.      №8, 8-А и 8-Б са обекти от идейно-застроителния план на с.Китен от 1970г. и не подлежат на вписване в разписните листи. Отреждането им е за почивна дейност. Имот пл.№ 10 по КП на гр.Китен, одобрен със Заповед № РД-02-14-2184 на МРРБ на 20. **.2000г. с площ 25457.87м2 е записан на „КРЕМИКОВЦИ"АД-София в разписния лист.

         5.      Въпроса е правно тълкуване.

         6.      ПИ с идентификатори 37023.501.550, 37023.501.657, 37023.501.658 и 37023.501.807 по КК на гр.Китен част от един отчасти застроен и отчасти залесен терен, заграден с масивни огради. Имота се използва за курортна дейност. Границите на тези 4-ри имота не са материализирани на място, като всички те попадат в залесената част от терена.

         7.      Към момента на огледа на място (24.01.2018г.) не бе открит и не се представи никой, който да заяви владението. Няма и пояснителни табели на обекта.

         8.      Процесният терен се използва за курортна дейност, като процесиите имоти попадат в залесената част на заградения терен.

         9.      За процесиите имоти през годините са действали:

-        кадастрален план от 1960г. с приети оргинални картони през 05.1964г.

-        регулационен план от 1962 одобрен със Заповед №1092/25.08.1962г.

-        идейно-застроителен u регулационен план одобрен със Заповед №584/08.07.1970г.

-        кадастрален план одобрен със Заповед №РД-02-14-2184 /20.**.2000г.

-        кадастрална карта одобрена със Заповед №РД-18.94/19.**.2007г.

-        ЧИ на регулацията за проц. имоти одобрено със Заповед №182/15.04.2002г.

-        ЧИ на регулацията за процесиите имоти одобрено с Решение №141/29.10.2009г.

         Отреждането за застрояване на ПИ пл.№21, който единствен попада в процесния терен е с Удостоверение №1522/23.11.1965г., но като урбанизирана територия се включва с идейно-застроителен и регулационен план по Заповед №584/08.07.1970 год. Към настоящият момент процесиите имоти не са застроени и попадат в залесена част, като няма приложени планове, освен отразените в КК имотни граници.

         На въпроса на адв. Ф., експертът отговаря по следния начин: С проекта за изменение на КК се отнемат 56м2 в полза на ПИ 37023.501.656, собственост на наследниците на П.И. от ПИ ***,собственост на „Кремиковци"АД (Приложение 7).

         Съдебно-техническата експертиза е оспорена от страна на процесуалните представители на жалбоподателя, като адв. Ш. е поискала назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, поставени на вещото лице, изготвило допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, както и на допълнителен въпрос, касаещ всички съоръжения, които са изградени в процесните терени, като част от мероприятието почивна станция на „Кремиковци“ АД, попадащи в границите, оградени от оградата, като съоръженията бъдат описани, както надземни такива, така и подземни такива - кабели, шахти, водни канализации, пречиствателни станции, тръби за водоснабдяване, за мръсна и чиста канализация, стълбове и други съоръжения от инфраструктурата. От страна на процесуалния представител на част от заинтересованите страни - адв. Ф. и адв. Б. е направено искане, в случай, че експертизата бъде допусната, вещите лица да отговорят и на въпроса: на кое законово основание е изградена оградата и какви строителни книжа има във връзка с изграждането й.

С Определение на съда е прието, че заключението на вещото лице по вече изслушаната експертиза е подробно, прегледно, логически издържано и достатъчна за изясняване на спора на делото, като поставените от страните въпроси, излизат извън предмета на делото, поради което изясняването им не е необходима за установяване  на обективната истина. Ето защо, съдът е оставил без уважение искането на процесуалния представител  на жалбоподателя - адв. Ш. за назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза, както и направените в тази връзка при условията на евентуалност искания на адв. Ф. и адв. Б. за представяне на документи и допускане до разпит на две лица в качеството на свидетели, при режим на довеждане.

         При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

         Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е административен акт - уведомление изх. № 24-11400/13.06.2017 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, по заявление вх. № 01-150882/22.05.2017 г. на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност, в частта в която е отказано вписване собствеността и актовете за собственост на ПИ с идентификатори 37023.501.550; 37023.501.657; 37023.501.658; 37023.501.807.

         Не се спори между страните, че отказът за изменение на КРНИ, осъществен от началника на СГКК - Бургас по своя характер представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК, тъй като същия обективира волеизявление на административен орган, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации.

         Действието като индивидуален административен акт е извършено от компетентен административен орган – началника на СГКК – Бургас, който е разполагал с необходимата компетентност да се произнесе по същество по направеното искане за изменение на КРНИ на гр.Китен.

         Обжалваният акт е издаден в писмена форма и съдържа необходимите реквизитите съобразно чл. 59, ал.2 от АПК.

         В производството по издаването на отказа съдът не установи да са допуснати съществени процесуални нарушения. По делото не са представени доказателства, за уведомяване на заинтересовани страни за началото на административното производство по смисъла на чл.26 от АПК. В конкретния случай, тъй като частта в която се оспорва актът е благоприятен за тях, то това не е довело до ограничаване на техните права, поради което и този пропуск на органа не е съществен.

         За съответствието на актът с материалния закон, съдът намира за необходимо да разгледа тази предпоставка за всеки един от поземлените имоти, за които административния орган е отказал вписване, тъй като акта се оспорва само в тази му част.

         Съгласно чл. 51, ал. 3 от ЗКИР измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община.

         Според нормата на чл.53, ал.1 от ЗКИР, измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при следните хипотези: 1.При възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване; 2.При отпадане на основанието за извършено записване, в случаите на ал.2 и чл.41, ал.6; 3.При констатиране на несъответствие между данните  в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните.

         В конкретният случай е безспорно, че производството е по повод промяна на данните, подлежащи на записване – вписването на собственост. Законодателят е предвидил в редакцията на ал.2 към момента на постановяване на отказа за изменение на КР /ДВ, бр.57 от 2016г./, че при наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

         Нормата е императивна и администрацията не само следва да запише данните за всички претендиращи, че са носители на право на собственост, респ. друго вещно право, но е длъжна да го направи. Видно от текста на нормата, в този случай административният орган действа в условията на обвързана компетентност и в КРНИ се записват данните за всички лица и документи. Т.е с вписването на тези данни се осигурява публичност и противопоставимост на заявените права на собственост или други вещни права върху имота. Оповестяването на вещините права улеснява защитата срещу тях, защото дава възможност на заинтересованите лица да се запознаят с документите, които ги удостоверяват и при наличие на правен интерес да ги атакуват пред съда.

         По отношение ПИ с идентификатор 37023.501.550:

         В настоящата хипотеза, съобразно събрания по делото доказателствен материал, съдът установи, че за ПИ ***е налице спор за собственост, който следва да бъде решен от компетентния граждански съд, като въз основа на постановения съдебен акт, административния орган, в случая СГКК – Бургас, служебно да извърши изменени в КРНИ – чл.54, ал.2 от ЗКИР. До постановяването на такъв акт, влязъл в законна сила и с оглед сигурността на гражданския оборот и сделките с недвижими имоти, административният орган е оторизиран от закона / чл. 53, ал. 2 от ЗКИР/, единствено и само да измени кадастралния регистър на недвижимите имоти чрез вписване на противопоставими права на всички собственици и техните документи, касаещи един и същи имот по КК и да легитимират лицата, на които са издадени те като собственици на същия. Предвид изложеното, за процесният случай СГКК-Бургас следва да действа единствено и само като регистриращ орган, относно подлежащите на вписване обстоятелства. За спор за материално право относно имот ПИ 37023.501.550, с проектен номер 37023.501.656, говори и приложения по делото отказ на СГКК – Бургас, с който е отказано да се извърши промяна на КККР на гр.Китен (л. 180-181).

         Административният орган – СГКК - Бургас е отказал вписването за този имот с претекст, че направеното вече вписване за собственост на други лица е въз основа на документи за възстановяване право на собственост, които са с дата по-късна от представените АДС. Следва да се отбележи, че органа няма правомощия нито да изследва валидността на представените документи, нито да извършва правен анализ на доказателствата, а единствено и само да ги отрази. Вписването в кадастралния регистър няма конститутивно действие – с него не възникват и не се погасяват вещни права по отношение на вписаните лица, а има само декларативно действие по отношение на трети лица. Именно по тази причина и законодателят е приел в чл.53а от ЗКИР, че в тези случаи измененията са извършват без издаването на заповед. Отделен е въпросът, че след решаване на материалния спор с влязъл в сила съдебен акт, производството ще се развие по реда на чл.54, ал.2 от ЗКИР – за промяна на непълното или грешки.

         Според настоящият съдебен състав, при тази правна регламентация и при наличие на документи удостоверяващи притежаваното право на собственост за един и същ имот, незаконосъобразно СГКК - Бургас не е извършила вписването му в кадастралния регистър на недвижимите имот, поради което жалбата против отказа за вписване на собственост за ПИ ***е ОСНОВАТЕЛНА.

         По отношение ПИ с идентификатор 37023.501.657 и 37023.501.658:

         Съобразно събраните по делото доказателства, съдът намира, че отказът на СГКК – Бургас за вписване в КРНИ на гр.Китен е основателен, поради което жалбата на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност, в тази си част следва да бъде отхвърлена, поради следните съображения:

         В настоящата хипотеза, за посочени два ПИ разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗКИР е неприложима, тъй като същата визира основания за изменение в КРНИ при наличие на документи, удостоверяващи дублиране на права, които евентуално ще са предпоставка за наличие на противопоставими права, каквито в случая обаче, не са налице. Този извод следва след оценка на приложените по делото писмени доказателства. Въз основа на тях съдът намира за неоснователни  изложените възражения за наличие на спор за собственост за посочените два ПИ. Напротив такъв е бил разрешен с влязло в сила съдебно решение, поради което за тези имоти не следва да намери приложени чл.53, ал.2от ЗКИР, независимо, че нормата визира органа да действа в условията на обвързана компетентност. /В този смисъл решение №10579/21.08.2017г. на ВАС по адм.д. №**67/2016г./ С Решение № 201/02.11.2000г. постановено по гр.дело № 145 по описа за 1999г. на Районен съд – Царево, влязло в сила 20.**.2000г. е отхвърлен като неоснователен и недоказан положителен установителен иск подаден от „Кремиковци“ АД, с който се моли съда да приеме за установено, че по отношение на ответниците /в това число и М.В.И. и М.К.И./, ищеца – „Кремиковци“ АД е собственик на имот пл.н 246 по кадастралния план на с.Китен, с площ 730 кв.м., придобит чрез провеждане на отчуждителна процедура на основание чл.55 и сл. от ЗПИНМ /отм./. По цитираното гражданско дело подробно е изследвана цялата история на имота и съдът е приел, че този имот се явява собственост на наследниците на продавачите, от които М.И. и М.И. са закупили имота. За яснота, по делото са представени 4 бр. нотариални актове (л.315-320), видно от които цитирания в решение № 201/02.11.2000г. на Царевският районен съд, имот пл.н.246 съответства на процесните 37023.501.657 и 37023.501.658. (скица от 1999г. - л.346). От доказателствата по делото, включително и от приетата съдебно-техническа експертиза, се установява и това, че от цитираните два ПИ се отнемат 57 кв.м предадени към уличната регулация за улица. Същите образуват поредният процесен ПИ с идентификатор 37023.501.807, за който се сочи, че е собственост на Община Приморско.

         Съобразно изложените от страните аргументи, е безспорно, че с отхвърлянето на такъв положителен установителен иск не се признават за собственици ответниците по него, но не е спорно и това, че с отхвърлянето му се отрича ищецът /в случая „Кремиковци“ АД в несъстоятелност/, да е собственик на цитирания имот. Т.е по делото е налице влязъл в сила съдебен акт, с който се отрича собствеността на дружеството, което според настоящият състав е основание за отказ от вписване на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност като собственик. Следва да се отчете и още нещо - според експертното заключение ПИ 37023.501.657, 37023.501.658 и 37023.501.807 са вън от описания терен в Удостоверение № 1522/23.11.1965г. и АДС № 8078/**.06.1968г., а в АДС №1**1/17.11.1993г. границите на „прилежащия" терен са твърде обобщени. Съдът отбелязва и това, че дори в гражданското производство по дело № 145/1999г., дружеството-жалбоподател се е легитимирал като собственик на ПИ с АДС № 8078/**.06.1968г. и  АДС № 1**1/17.11.1993г., с които актове иска да бъде вписан като собственик и в настоящата хипотеза, а според изводите на Царевският районен съд независимо от наличието на тези документи, същия не доказва да е собственик на имота.

         По водените от „Кремиковци“ АД в несъстоятелност отрицателни установителни искове, вкл. гражданско дело № 614/2017 г. по описа на РС – Царево,  като резултат единствено биха се отрекли чуждите права, без да се установява чия е собствеността.

         Предвид изложеното, жалбата против отказа на началника на СГКК – Бургас да впише в кадастралния регистър на недвижимите имоти в гр.Китен ПИ 37023.501.657 и 37023.501.658 е неоснователна.

         По отношение на ПИ 37023.501.807:

         От събрания по делото доказателствен материал се установява, че за ПИ с идентификатор 37023.501.807 като собственик е отбелязана Община Приморско, като това следва и от факта, че от ПИ 37023.501.657 и 37023.501.658 са отнети 57 кв.м предадени към уличната регулация за улица от южната част на имотите. Това отнемане е следствие на действащият ПУП на гр.Китен и одобрения с решение №141/29.10.2009г. /л.259/ на Общински съвет – Приморско проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват кв.30 и на североизток от ул. „Атлиман“ до морския бряг, обособени в кв.47 и кв.47а по плана на гр.Китен, в която зона попадат посочените ПИ 37023.501.657 и 37023.501.658, като същите остават с обща площ 674 кв.м.

         Както се посочи по-горе, поисканото със заявление вх.№ 01-150882-22.05.2017г. от „Кремиковци“ АД в несъстоятелност вписване на собственост и акт за собственост, съобразно чл.53, ал.2 от ЗКИР има за цел да осигури публичност и противопоставимост на заявените права на собственост или други вещни права върху имота, като същото няма конститутивно действие. Предвид обстоятелството, че имота с площ от 57 кв.м е образуван следствие отнемане на тази площ от ПИ 37023.501.657 и 37023.501.658, които попадат в границите на имот пл.н.246, за който имот има влязло в сила съдебно решение, с което се отрича ищецът – „Кремиковци“ АД да е собственик на съответния имот, то съдът приема, че това решение се отнася и за ПИ 37023.501.807. Това води до извод, че и за този процесен имот разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗКИР е неприложима, а жалбата в тази й част е неоснователна.

При този изход на спора в полза на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност следва да се присъдят разноски, съобразно уважената част от иска, на основание чл.143, ал.1 от АПК, тъй като дружеството е поискало това в последното съдебно заседание. По делото са представени доказателства за заплатената държавна такса в размер на 50 лв. (л. **), депозит и допълнително заплащане за експертиза в общ размер на 410.00 лв. (л. 470 и л. 573), както и Пълномощно /л. 13/, ведно с преводно нареждане за процесуално представителство в размер на 600 лева /л. 594/ или всичко общо в размер на 1060 лева. Искът е уважен по отношения на един от посочените четири ПИ, поради което съдът намира, че следва да присъди разноски в размер на ¼, а имено: 265 лева.

Искане за разноски е направи и от процесуалния представител на заинтересованите страни – адв. Ф.. Съгласно чл.143, ал.3 от АПК, когато съдът отхвърли оспорването или подателят на жалбата оттегли жалбата, страната, за която административният акт е благоприятен, има право на разноски. В случая е налице отхвърляне на оспорването по отношение на заинтересованите страни – М.И. и М.В.И., поради което на същите следва да бъдат присъдени разноски, съгласно представения договор за правна помощ в размер на 800 лева /л. 305/. Налице е възражение за прекомерност на така заплатеното адвокатско възнаграждение, което съдът намира за неоснователно. В  чл. 78, ал. 5 от ГПК е предвидено, че ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съгласно чл. 36 от Закона за адвокатурата. Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните адвокатски възнаграждения за защита по административни дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър, минимално предвиденото възнаграждение е 600 лева. Съдът намира, че не е налице прекомерност на договореното и заплатеното адвокатско възнаграждение /800 лева/, предвид броя на проведените съдебни заседания, фактическата и правна сложност на делото.

Приложимите процесуални закони – АПК и чл.78, ал.1 от ГПК не уреждат правна възможност за присъждане на разноски на заинтересованата страна, когато резултатът от делото е отмяна на оспорения акт – причина, поради която разноски на заинтересованите страни-Д.П.С., П.М.М., М.М.М., В.Ц.М., П.Я.И., Р.Г.Д., П.Г.Д., Д.Г.Е., Ж.Г.Ж. и И.П.С. не следва да бъдат присъждани.

         Воден от горното и на основание чл. 173, ал. 2 и чл. 174 от АПК Административен съд - Бургас, осемнадесети състав

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ по жалба на „КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност, ЕИК ***, представлявано от Ц.Б., чрез адв. М.Ш. от АКК и юрисконсулт Б.Т. изричен отказ, обективиран в уведомление изх. № 24-11400/13.06.2017 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, с който е отказано на „КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност вписване в кадастралния регистър на недвижимите имоти за гр.Китен в частта за ПИ с идентификатори 37023.501.550.

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност, ЕИК ***, представлявано от Ц.Б., чрез адв. М.Ш. от АКК и юрисконсулт Б.Т. против изричен отказ, обективиран в уведомление в частта, с която е отказано вписване в кадастралния регистър на недвижимите имоти за гр.Китен за ПИ с идентификатори 37023.501.657; 37023.501.658 и 37023.501.807.

 

         ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, да заплати в полза на „КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност, ЕИК: ***, представлявано от Ц.Б. разноски по делото в размер на    265.00 /двеста шестдесет и пет/ лева.

 

         ОСЪЖДА „КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност, ЕИК: ***, представлявано от Ц.Б. да заплати в полза на М.К.И. и М.В.И., и двамата с адрес: *** разноски по делото в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: