ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На тридесет и първи май                       две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1664 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ„КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност, редовно призован, се явява адв. М.Ш. с пълномощно на лист 13, лист 45 и лист 324 по делото и юрисконсулт Б.Т., с пълномощно на лист 14 по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Приморско, редовно призована, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.К.И., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Г.Ф., с пълномощно на листи 297 и 304 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.В.И., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Г.Ф., с пълномощно на листи 297 и 304 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.С., редовно призована, не се явява. Представлява от адв.Г.Ф. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.М.М., редовно призован, не явява се. Представлява се от адв.Г.Ф. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.М. Стоева, редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Ц.М., редовно призована, се явява лично и се представлява  от адв. Г.Ф. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Я.И., редовно призован, не се явява . Представлява се от адв.Г.Ф. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Г.Д., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Г.Ф. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Е., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Г.Ф. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Г.Ж., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.С., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Ф. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

 

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 4188/**.04.2018г. молба-становище от процесуалните представители на част от заинтересованите по делото страни адв. Г.Ф. и адв. Б..

С определение № 1011/4.5.2018г. съдът е ОСТАВИЛ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя - адв. Ш. за назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза, както и е ОСТАВИЛ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията, направени при условията на евентуалност на адв. Ф. и адв. Б..

 

Становище по доказателствата:

АДВ. Ш.:  С оглед  Вашето произнасяне, нямаме други доказателствени искания и няма да сочим други доказателства. Представям списък на разноските ведно с доказателство за изплащане на сумите, които моля да приемете. Сумите са в минимален размер.

Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВ. Т.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВ. Ф.: Няма да представяме нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Представям списък на разноските по делото.

 

АДВ. Ш.:  Правя възражение за прекомерност на исканото адвокатско възнаграждение. В наредбата са посочени 600 лева като минимален размер за адвокатско възнаграждение. Не считам, че делото представлява сложност, която да изисква разноски като тези, представени от процесуалния представител размери, поради което молим да бъдат намалени според наредбата в посочените в нея минимални размери за адвокатско възнаграждение.

АДВ. Ф.: Съобразили сме се с изискванията за минималния размер на адвокатското възнаграждение. Виждате делото колко е обемисто и имам представители на толкова лица. Наложи се доста проучвателна дейност, за да се изясни цялата сложност на процеса, затова не считам за прекалено завишено адвокатското възнаграждение и същото не може да е обект на оспорване. Ако се вгледате в данъчната оценка, би следвало хонорарът да е още по-висок.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВОКАТ Ш.: Молим да уважите изцяло жалбата като приемете същата за основателна и отмените като незаконосъобразен мълчаливия отказ по заявлението, посочен в жалбата, който е преобразуван по изричен такъв, обективиран с уведомление № 24-11400/ от 13.06.2017 година на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас. Считаме същите и обосновахме, че отказът, който е атакуван, е нищожен, недопустим и незаконосъобразен, постановен при съществено нарушение на закона, несъобразяване и заобикаляне на целта му, както и при съществени нарушения на административно-производствените правила. Молбата е за отмяната по съображения, подробно изложени в жалбата, както и в депозираните и изложени пред Вас писмени и устни становища по делото, като по двете хипотези молим да върнете преписката на административния орган със задължителни указания за вписване на собствеността и документите за собственост на „Кремиковци“АД /в несъстоятелност/, кадастралния регистър на недвижимите имоти с идентификатори последни номера 550, 657, 658 и 807 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Китен.

Моля да ми присъдите сторените по делото съдебно-деловодни разноски, за които днес представения списък.

С оглед събраните писмени доказателства и приетата съдебно-техническа експертиза, която беше оспорена от нас и направихме искане за допускане на тройна такава, но с определение не се допусна, въпреки това от експертизата стана ясно, че имотите - предмет на отказаното вписване от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, са част от имота, притежаван от „Кремиковци“АД /в несъстоятелност/. Същият е ограден от ограда, ползва се от „Кремиковци“АД /в несъстоятелност/. Представлява балнеологична почивна база на „Кремиковци“АД /в несъстоятелност/. Същите са част от посочения имот, част от имоти с кадастрални номера 8, 8а - както е в стария план посочено и посочено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2000 г. Това стана ясно и беше доказано от вещото лице при разпита му в съдебното заседание. Представителите на заинтересованите страни в предходното съдебно заседание представиха и документи, че има спор между страните, което е още едно признание, че са налице доказателства и актове за собственост на името на дружеството, предмета на спора, но това не е основание административният орган да откаже вписване на противопоставимите права по чл.53, ал.2, защото административният орган е лишен от право да преценява документите за собственост, представени пред него, нито да приема едни за сметка на други. Неговото задължение, администрирайки тези документи, е да впише представените пред него документи за собственост и ако има повече - е задължен по този текст да впише конкурентните права и конкурентните документи. Поради това отказът е незаконосъобразен. Административният орган дори си е позволил да посочи, че не приема представения акт за държавна собственост, тъй като бил с дата преди документите, представени от заинтересованите лица. Представям писмени бележки в този смисъл, които моля да приемете и да постановите решение съобразно съображенията, изложени в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам какво да добавя. Присъединявам се към казаното от колегата.

 

АДВОКАТ Ф.: Моля да отхвърлите жалбата срещу мълчаливия отказ, последван от изричен отказ, обективиран в уведомление № 24-11400/13.06.2017г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, поради факта, че жалбата е неоснователна и остана недоказана от събраните по делото доказателства, включително и изслушаната съдебно-техническа експертиза. Подробни аргументи сме изложили в нашите становища. Видно от събраните служебно от съда доказателства и от представените в съдебното заседание, проведено на 29.03.2018 г. искови молби, е налице спор за материално право относно имотите на заинтересованите лица, които представлявам. Наистина в чл.53 ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър е посочено, че при наличие на документи, удостоверяващи дублиране на правото на собственост, съответно на друго вещно право за един и същи имот в регистъра, се записват данните за всички лица и документи. Но представените актове за държавна собственост от 1968 г. и 1983 г. са твърде различни. Не легитимират жалбоподателя като носител на правото на собственост, както и самото вещо лице е записало в отговора си на въпрос 1, че границите на прилежащия терен са твърде обобщени. Следва да отбележа, че Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас е вписала жалбоподателите като собственици на другите имоти, посочени в тези актове за държавна собственост - в първия от 1968 г., където са посочени точните имоти, за които е предоставено право на строеж, за някои от които са водени дела и са спечели от жалбоподателя. Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас ги е нанесла за моите доверители имотите, които имат отделни номера. За тях в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас има документи за собственост. Техният акт за държавна собственост е твърде общ за някакъв имот, съществувал във времето. В днешното състояние в кадастралната карта има няколко имоти и те не могат да бъдат вписани в тези новообразувани имоти в акт с неуточнени граници, който се базира на една ограда, изградена през 70-те години и едва през 1996 година, когато са възстановени земите на бившите собственици на моите доверители, едва тогава през 1996 година те изработват собствен план със собствени архитекти план на оградата и я представят за заверка в общината в Приморско. Моите доверители се легитимират като собственици въз основа на съдебни решения и въз основа на тях е решението на поземлените комисии и последващите нотариални актове, които представляват официални документи, с оглед на което са записани като собственици на съответните имоти. Съгласно чл.54 от Закона за кадастъра и имотния регистър, където е записано, че непълнотата или грешката се допълва и поправя от Служба по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти. Тук има изменение на този имот, за който те спорят. Те не са си направили изменение на техния имот в кадастралната карта и кадастралния регистър. Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, както е в нашия случай, тя се установява след решаване на спора по съдебния ред. С оглед на гореизложеното жалбоподателят едва след приключване на материалните спорове за собственост и евентуално влязло в сила съдебно решение, установяващо, че „Кремиковци“АД /в несъстоятелност/ са собственици на процесните имоти,би могъл да иска евентуално изменение на кадастралната карта и да бъде записан като собственик на тези терени, но не и в настоящия момент. В момента единствените легитимни собственици, които се легитимират с документи за имоти с последни номера 657, 658, 550, първият с площ 307 кв.м., вторият с площ  367 кв.м., последният с площ 2577 кв.м., са моите доверители.

С оглед на гореизложеното считам, че следва да отхвърлите жалбата и да потвърдите мълчаливия отказ на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, обективирано в тяхното уведомление, посочено по-горе.

Моля да ми присъдите разноските, за които представих списък.

 

АДВОКАТ Ш.: Моля да имате предвид Тълкувателно решение №8 от 23.02.2016 г. по тълкувателно дело № 8/2014 г. на ВКС, където е посочено, че не е необходимо посочване на административната процедура, за да се заведе иска за собственост. Тълкувателното решение съм го цитирала в жалбата. Основанието е чл.53, а не чл.54 и няма закон, който да ни задължи да минем през съдебната процедура по чл. 54, а не да се възползваме от чл.53. Искаме само вписване в кадастралния регистър. Не искаме изменение на кадастралната карта, което е отказано.

АДВОКАТ Ф.: В така приетата експертиза от вещото лице, на комбинираната скица ясно се вижда, че по представените актове за държавни собственост - особено първият, където е преотстъпено правото за строеж, липсват имоти 11 и ** и част от 13 и 14, които са извън границите на имот 10, който е бил някога върху това, което е предоставено като право на строеж. За сметка на това са заградени имотите на моите доверители. Това ясно се вижда на скицата и се потвърди и в другите дела, които водим. Докато не приключи спорът за собственост, не следва да се нанасят.

Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: