ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети март                     две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1664 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ„КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност, редовно призован, се явяват адв. М.Ш. с пълномощно на лист 13, лист 45 и лист 324 по делото и юрисконсулт Б.Т., с пълномощно на лист 14 по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Приморско, редовно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.К.И., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Г.Ф., с пълномощно на листи 297 и 304 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.В.И., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Г.Ф., с пълномощно на листи 297 и 304 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.С., редовно призована, не се явява. Представлява от адв.Г.Ф. и адв. Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.М.М., редовно призован, не явява се. Представлява се от адв.Г.Ф. и адв. Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.М. Стоева, редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Ц.М., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. Г.Ф. и адв. Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Я.И., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв.Г.Ф. и адв.Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Г.Д., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Г.Ф. и адв.Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Е., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Г.Ф. и адв. Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Г.Ж., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.С., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Ф. и адв.Б. с пълномощни на лист 340 и 341 по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.П.М..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА  постъпили с вх. № 106/04.01.2018г. доказателства, предоставени от Общинска служба „Земеделие“ – Приморско-Царево.

С писмо изх.№ 732/19.03.2018г.  по описа на Административен съд Бургас, в изпълнение на разпореждане на съда, е изискана справка от Окръжен съд Бургас.

Съдът  ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 3403/22.03.2018г. писмо-отговор от Окръжен съд Бургас, ведно с копие на документи. 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 1176/29.01.2018 г. в срок заключение по съдебно-техническа експертиза на вещото лице геодезист М.П.М..

 

Становище по доказателствата:

АДВ. Ш.: Невъзразявам преписката да бъде приобщена по делото, като по отношение на приложените към нея доказателства поддържаме становищата, които са депозирани в съда от **.10.2017 г. и 14.**.2017 г.

По отношение на документите, касаещи скици, удостоверения, заповеди, протоколи на Областна администрация - протоколи за въвод във владение - оспорваме същите като документи с невярно съдържание. Едновременно с това като административни документи, оспорваме същите като нищожни, изцяло издадени в нарушение на закона с оглед обстоятелството, че установяваме недвижими имоти, по отношение на които не са налице и не са били налице предпоставки за тяхното възстановяване. Процесната територия е  собственост на представляваното от нас дружество, определена за почивна станция, мероприятие, което изцяло е реализирано и не подлежи на възстановяване.

Относно решенията отново посочвам, административните решения -същите са неотносими към спора, доколкото нямат сила на присъдени неща. Не са противопоставими на представляваното дружество, и отново посочваме относно заповедите на областния управител за деактуване на имота - същите оспорвам като нищожни поради това, че към момента, когато са издадени, държавата не е била собственик на процесния имот, тъй като същият още към 1991 година по силата на трансформиране на имуществото по чл.17а от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, е част от капитала на търговското дружество и представлява негова собственост по смисъла на посочения текст. Отново посочвам, че дружеството претендира, че е собственик на основание трансформация от държавната фирма в търговско дружество и на имота от неговия капитал, удостоверено с актовете за държавна собственост.

По отношение на преписката - не сме запознати с изисканото удостоверение. Моля да ни дадете възможност да се запознаем в срок посочен от Вас и да изразим становище с оглед да не бавим процеса.

По отношение на експертизата - не възразяваме да се изслуша вещото лице, тъй като същата е внесена  в срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам становището на колегата.

АДВ. Ф.: Представям и моля да приемете следните доказателства: съобщение от Царевски районен съд относно разпореждане по гражданско дело № 614/2017 г., заведено от жалбоподателя „Кремиковски“ АД  срещу моите доверители М.В.И. и М.К.И.. Исковата молба е във връзка с казаното от процесуалния представител на жалбоподателя. Те искат да са обявени за собственици на казаното основание.

АДВ. Ш.: Да се приемат по делото. Изрично посочените доказателства потвърждават незаконосъобразността на отказа, който оспорваме. Налице е спор за собственост за едни и същи имоти.

АДВ. Б.: Поддържам казаното. Моля да бъдат приети по делото представените доказателства от колегата. Да се изслуша вещото лице.

АДВ. Ф.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

М.П.М. – 55 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице М..

АДВ. Ш.: По въпрос 1 посочвате, че в акт №1**1 границите на прилежащия терен са твърде обобщени? Какво имате предвид това? Удостоверението от 1993 г. е издадено въз основа на протокол №16/1993 г. на община Приморско. Този протокол е в кориците на делото. С този протокол предполагам, че сте запознат. Попадат ли процесните имоти в тази прилежаща територия съответно на базата ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.:***, на север - море, на юг - частни имоти. За частните имоти не са описани имена и номера. Имотът не е описан с някакъв кадастрален номер, затова съм отговорил, че границите са твърде обобщени. На тези граници мога да намеря много имоти, които отговарят на тях.

В протокол №16/1993 г. е описана една площ, описана въз основа на норматив „площ-легло“. Това е по норматив - за 1 легло каква площ се полага.

АДВ. Ш.: Относно Удостоверение № 1522/23.11.1995 г.- попадат ли посочените имоти в имотите, описани в удостоверение №1522?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Единствено имот 21 попада по плана от 1960 г. в тези имоти. Има го като скица в приложение №4 се вижда – там се вижда най-добре.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По делото заедно с протокола с удостоверението е представена и скица №984 от 16.9.1964 г. В удостоверението е посочено, че освен представените с номера имоти, се представя на „Кремиковци“ АД и гора, описана като отстояща на изток от пътя. Твърдите в отговор №1, че имотите №657, №658 и №807 са вън от описания терен в удостоверението. Съобразили ли сте, че тези имоти попадат в младата общинска гора съгласно удостоверението и съгласно скицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм съобразил. За тази общинска гора няма посочени за нея кадастрални елементи, с които да бъде идентифицирана.  „На изток от пътя”- това не е уточнено понятие.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По такива планове общинската гора има ли някакви кадастрални елементи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.:  Тя се обозначава с условни знаци. Има такива, ако са зелени площи - са отделени от останалата част на плана и респ. картата, отделени с номера.

АДВ. Ш.: Посочвате, че границите на тези 4 имота не са материализирани на място. Те попадат в залесената част на терена, това е по въпрос 6. Залесената част попада ли в границите на терена, ограден с масивната ограда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Записал съм го. Попада в границите на заградения с масивна ограда терен и е в неговата северна част. От огледа на място съм установил, че попада в северната част.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие извършихте оглед на място, нали? Установихте ли наличие на извършено строителство в процесните имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Няма застрояване.

АДВ. Ш.: Има ли изградено съоръжение, пътеки, детски площадки, асфалтирани части?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: За да установя такова нещо, трябва да трасирам съответните имоти на терен, за да мога да съм категоричен.

АДВ. Ф.: При огледа на място не установихте ли наличие на 2 построени бунгала?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Има бунгала. Те се намират според мен, на окомер казано, преценявам, че са извън процесните терени. Дали попадат точно в някои от процесните терени, ще се установи ако процесните терени бъдат трасирани, отложени на място.

АДВ. Ш.: Това беше също част от задачата да отидете на място. По т.8 поставяме изрична задача, в която се посочва да отговорите реализирано ли е мероприятие. Не сте отговорил на този въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Отговорил съм. Реализирано е. Уточнявам, че е за курортна дейност.

АДВ. Ш.: По т.2 не сте конкретизирали дали процесните имоти попадат – посочвате, че имот 550 попада по този имот, а останалите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Описал съм за всеки имот.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предпоследната скица - приложение 5 – тук сте изчертали на плана от 1970 г. за процесния имот. Попадат ли в №8а и №8б процесните имоти? На скицата не е ли номер 8?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Само с изключение на част от 550, другите не попадат. №8 е  но има и 8а. Улиците отделят отделни имоти. Заградил съм в посочения контур. Паркингът е част от уличното платно, той не е изграден. Процесните имоти са зачертани. Част от 550 попада в 8 и в 8б, една част попада в улица, друга попада в друг такъв терен от север. Малка част от 657 попада също между паркинга и улицата, или по-скоро това е алея, а не улица.

АДВ. Ш.: Във връзка с този отговор, четирите имота част ли са от планоснимачен номер 10 по кадастрален план на град Китен от 2000 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да. Всичките четири имоти попадат, защото са  в заградена част на целия имот на „Кремиковци” АД.

АДВ. Ш.: Изследвали ли сте подземен кадастър – ел. захранване, съоръжение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм имал такава задача. Подземният кадастър се изследва от определени специалисти, т.е. специалисти по ВиК,ел.специалисти. Аз не съм такъв специалист.

АДВ. ФИЛЧЕВ: Има ли на скица №184 от 16.09.1994 г. съобразени кадастрални елементи, представляващи гора?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: На пръв поглед не се вижда нищо. Тя е изключително лоша като изображения, зацапана в по-голямата си част и дори да има някакви условни знази -  те не се виждат.

АДВ. ФИЛЧЕВ: От приложение № 5 - комбинираната скица, в процесните имоти, изобразени от плана, реализирано ли е това, което е посочено тук - това строителство - сгради?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В посочения вид не е реализирано точно в посочените имоти.

АДВ. ФИЛЧЕВ: Имот 8, както е отразен в комбинираната скица, целият попада ли в границите на имот 10?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Няма имоти - № 8, 8а, 8б 10 в идейно застроителните планове, това някой го е направил за собствено улеснение и бърка нас. Там трябва да има УПИ, квартал, както се полага по инструкция.

АДВ. ФИЛЧЕВ:  Независимо, че го няма, искам да видите скицата -комбинираната, за № 8. Това е скицата на № 10. Целият 8 попада ли в 10?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Трудно е да определя. Няма как при това комбиниране. Вероятно част от него попада, но каква точно не мога да преценя.

АДВ. ФИЛЧЕВ:  Отговорили сте на нашия въпрос, че 56 кв. м. се отнемат от имота, който е записан на „Кремиковци“ АД - това е последният въпрос. С какво според Вас е свързано това предаване на площ от един имот на друг? Кое е наложило това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не мога да кажа. Предполагам, че е за изпълнение на условията да се отнеме не повече от 1/5 на съответните имоти, когато има за отделяне на улични части и други мероприятия. При първа регулация може да се допусне отнемане до 1/5 от площта на всеки имот.

АДВ. ФИЛЧЕВ: Убедени ли сте от това, което видяхте на място и от това, което е от зададените въпроси, че действително са изпълнени всички мероприятия, за които е определен теренът, изпълнено ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Изпълнено е само мероприятието в частта му за курортни части - построена е почивна станция. Останалите мероприятия трябва да се проследяват едно по едно, било строителство или благоустрояване.

АДВ. ФИЛЧЕВ: Констатирахте ли строителство в процесните имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В процесните няма, но както вече казах - не достигат застроените части до процесните имоти, но това може да се докаже с непосредствено трасиране на имотите.

АДВ. Ш.: Относно придаване и отнемането на части - имате предвид последния устройствен план. Допустимо ли е придаването от един частен към друг частен имот по чл. 16?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм много сигурен, но не би следвало.

АДВ. Ш.: От плана от 1973 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм сигурен. Не виждам пред себе си целия реализиран проект за реализация, където може да е показано, че се отнемат части за улици само от 1 имот, а пък се обслужва другия имот и поради това следва да не е.

АДВ. Ш.: Относно характера на строителния план - какъв е бил статутът на тези планове и липсата на регулация, особено за обекти на държавни дружества от национално значение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Преди удостоверение №1522/1995 г. нямам сведение какво е било предназначението на терена. С конкретизирането на предназначението с това удостоверение и изработване на застроителния план от 1970 г., се дава предназначение на съответните процесни терени.

АДВ. ФИЛЧЕВ: Процесните терени попадат ли в това удостоверение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Вече отговорих, само имот 21 по кадастрален план от 1960 г.

АДВ. Ш.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ. ФИЛЧЕВ: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ. Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ. Ш.: Оспорвам експертизата изцяло. Същата е непълна, неясна и неотговаряща на доказателствата по делото, както и на фактическите обстоятелства и на реалното положение на място. Вещото лице уточняваше в съдебното заседание части от други имоти, че попадат в обозначените терени 8, 8а и 8б. Не можа да отговори на посочения въпрос относно реализирано ли е или не мероприятието, включително и чрез изграждане на увеселителната част от прилежащия терен, обслужващ почивната станция, като посочи, че има бунгала, но не може да уточни къде са. Ето защо и с оглед обстоятелството, че вещото лице е отишло на място да извърши оглед без да се обади на никой от нас, като представители на страната, а в жалбата е посочен моя телефон за контакти, огледът е направен без представител на никоя от страните, което е недопустимо, и с оглед, че държим да присъстваме на огледа, правя изрично искане за назначаване на нова - тройна експертиза, която да отговори на същите въпроси на страните, още с нарочната молба, уточнена в последствие, за която тройна експертиза да посочите дата и час, на която да изпратим представител, който да присъства на огледа на място от вещите лица, и да даде заключение по поставените въпроси.

Правим искане за допълнителен въпрос, вещите лица да отразят в частта на т.8, която сме посочили от задачата, да дадат заключение за всички съоръжения, които са изградени в процесните терени, като част от мероприятието почивна станция на „Кремиковци“ АД, попадащи в границите, оградени от оградата, като съоръженията бъдат описани, както надземни такива, така и подземни такива - визирам кабели, шахти, водни канализации, пречиствателни станции, тръби за водоснабдяване, за мръсна и чиста канализация, стълбове и други съоръжения от инфраструктурата.

Изрично искаме вещото лице М. да не участва в новата тройна експертиза!

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам становището на колегата Ш..

АДВ. ФИЛЧЕВ: Оспорвам искането за тройна експертиза, тъй като  към момента има експертизи по тези имоти: има една от БРС, когато доверителите ми са водели дело срещу поземлена комисия Царево да бъде призната собствеността върху процесните имоти. Там е направена тази експертиза. Втора има в Царевския Районен съд, трета има в Софийски графски съд – за неправомерното ползване години на ред на собствеността. Четвърта експертиза е тази, изслушана в днешното съдебно заседание. И още 2 има по други дела. Всички експертизи досега потвърждават, че границите на почивната база са незаконно увеличени. Разрешениетно е да се строи база за 300-400 легла, а те са построили за 1200 легла. За тази територия им е предвидена площ не 26 хиляди кв.м., както е записано, а 76 хиляди кв.м., но  това са успели да заграбят.

Ако бъде допусната новата експертиза, моля да бъде даден отговор на въпроса, тъй като жалбоподателят се позовава на удостоверение № 1522, където са посочени точно конкретните имоти, последния абзац – съгласно нареждане на дадените указания от Държавен технически контрол ограждането на терените, на които е дадено правото на строеж- не се разрешава. Въпросът е: на кое законно основание се позовават и е изградена оградата и какви строителни книжа имат във връзка с изграждането, че след като са възстановени имотите на нашите доверители, те решават да си посторят оградата. Представят искането на гл. архитект, той заверява.

АДВ. Б.: С назначаването на нова експертиза излизаме от предмета на делото и извън предмета на спора. Моля да не допускате допълнитена експертиза, в т. ч. и тройна. Сега изслушаната е ясна, коректна, точна, абсолютно достатъчна във връзка със спора на делото. По делото има доказателство, че е повдигнат материален спор за собстевност на имота, с оглед на което не следва да се назначава нова тройна експертиза. Говоря за всички имоти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изключително е необходимо за изясняване на делото дали процесните имоти попадат в отразените петна 8, 8а и 8б, което не се изясни.

АДВ. Ш.: Това значи ли, че признавате, че издадения отказ е незаконосъобразен, т. е. приемате ли отказа, който атакуваме в момента?

АДВ. Б.: Единствените официални документи към момента, които легитимира собствениците, са на нашите доверители, които са собственици на имота.

АДВ. Ш.: Моля да имате предвид, че нито една от другите експертизи не могат по силата на АПК да бъдат приети по настоящото производство. Право на страната е да оспори или да не оспори заключението. При оспорването се допуска възможността да се назначи по искане на оспорващата страна тройна експертиза, като изрично посочвам, че ние искаме нова тройна експертиза, която да отговори на същите въпроси, плюс допълнителна задача. Считам, че искането е допустимо.

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице  и като счете, че експертизата е пълна и обоснована, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М..

Да се изплати на вещото лице определения депозит (300 лева)

 (Изд. РКО на 29.03.2018 г., сума 300 лева)

 

Съдът КОНСТАТИРА, че съобразно справка-декларация вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Затова съдът намира, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

За това СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице в размер на 110,00 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено осъдителен диспозитив в тази насока.

Относно представените в днешното съдебно заседание документи, изискани от Окръжен съд – съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност за запознаване на представителите на жалбоподателя.

 

След запознаване с представените доказателства, процесуалните представители на жалбоподателя изразяват следното мнение:

 

АДВ. Ш.: Не възразяваме да бъдат приети.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразяваме да бъдат приети.

 

Съдът НАМИРА, че представените в днешното съдебно заседание писмени документи, както и изисканата справка от Окръжен съд Бургас, постъпила с вх.№ 3403/22.03.2018г., както и докумените от Общинска служба „Земеделие“ – Приморско-Царево, постъпили с вх.№ 106/4.1.2018 г., са относими към предмета на делото и следва да бъдат приети като доказателства, поради което съдът

                           

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от Окръжен съд Бургас, постъпили с вх.№ 3403/22.03.2018г. и  представените от Общинска служба „Земеделие“ – Приморско-Царево, постъпили с вх.№ 106/4.1.2018 г. документи, както и представените в днешното съдебно заседание копия от: съобщение до М.К.И. по гр.дело № 614/2017 г. на Районен съд – Царево, разпореждане № 105/01.02.2018 г. на Районен съд - Царево, искова молба от „Кремиковци“ АД (в несъстоятелност) срещу М.В.И. и М.К.И. – всички заверени вярно с оригинала от адв. Ф..

 

Относно искането за експертиза съдът ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ в закрито съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания.

 

За събирането на доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.05.2018 г. от 15.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: