ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети декември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1664 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ„КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност, редовно призован, се явява юрисконсулт Б.Т., с пълномощно на лист 14 по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Приморско, редовно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.К.И., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат Г.Ф., с пълномощно на листи 297 и 304 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.В.И., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Г.Ф., с пълномощно на листи 297 и 304 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.С., редовно призована,  не се явява. Представлява от адв.Ф. с пълномощно на лист 340 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.М.М., редовно призован, не явява се. Представлява се от адв.Ф. с пълномощно на лист 340 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.М. Стоева, редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В. Ц. М., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Ф. с пълномощно на лист 340 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Я.И., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв.Ф. с пълномощно на лист 340 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Г.Д., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Ф. с пълномощно на лист 340 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Е., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Ф. с пълномощно на лист 340 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Г.Ж., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.С., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.Ф. с пълномощно на лист 340 по делото.

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.П.М.. Същият все още не е уведомен за внасянето на депозита.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 10743/11.10.2017г. становище от адв.Г.Ф. и адв.Б., пълномощници на заинтересованите страни Д.П.С., И.П.С., Д.Г.Е., Р.Г.Д., В. Ц. М. и П.М.М., с което становище представят и молят да се приемат като доказателства по делото заверени копия от: 1.Решение № 246/06.**.2000 г., постановено по гр.д.№ 171/2000 г. по описа на Царевски районен съд, влязло в сила на 14.01.2001 г., ведно със скица и цветно копие от нея, неразделна част от него; 2.Протокол за въвод във владение  № 56/23.07.2001 г.т на ПК – гр.Приморско; 3. Скица № 32/20.02.2002 г., издадена от кметско Китен; 4.Заповед № РД-241/01.07.2009 г. на Областен управител – Бургас; 5.Заповед № 580/07.08.2009 г. на кмета на община Приморско; 6.Комбинирана скица за пълна или частична идентичност на ПИ ***и ПИ ** по плана за оземляване на гр. Китен; 7.Скица № 15-310332/30.06.2017г.на ПИ ***от СГКК-Бургас; 8.Удостоверение за наследници № 40/06.10.2017 г., издадено от кметство Китен, община Приморско.

В становището си адв.Ф. и адв. Б. посочват като доказателства по делото изчерпателно изброени документи, отнасящи се за имота на техните доверители. лист 96-98; лист 99-100; лист 103-104 и лист 105.

В становището е посочено, че при допускане на поисканата от жалбоподателя техническа експертиза, молят вещото лице да даде отговор на следния въпрос:

Във връзка с влезлия в сила ПУП на гр. Китен, одобрен с Решение / 141/29.10.2009 г. на Общински съвет – Приморско, съпоставяйки Скица № 15-310332/30.06.2017 г. със Скица-проект № 3343/03.02.2011 г., да се определи с каква част проектният ПИ 37023.501.656, собственост на наследници на П. . И. засяга ПИ ***, собственост на „Кремиковски“ АД.

Прилагат копие на становището и приложените доказателства за жалбоподателя, както и адвокатско пълномощно на адв.Ф. и адв. Б..

Съдът ДОКЛАДВА и постъпило с вх.№ 10861/16.10.2017г. становище от процесуалните представители на жалбоподателя „Кремиковци“ АД -  адв. М.Ш. и адв. Б.Т., с което изразяват своето мнение по същество и поддържат направените доказателствени искания с жалбата.

ДОКЛАДВА постъпил с вх.№ **060/13.11.2017г. писмен отговор от адв. Г.Ф..

С писмения си отговор представят и молят да бъдат приети като доказателства по делото заверени копия от: 1.Решение № 2237/19.10.1995 г., постановено по гр.д.№554/1995 г. по описа на Бургаски районен съд; 2.Решение № 2237 Районен съд – Бургас от 19.10.1995 г. за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановени стари граници в землището на с.Китен на ПК – гр.Царево.

Към писмения си отговор прилагат и копие от становището и приложените доказателства за жалбоподателя.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № **195/15.11.2017г.писмо-отговор от трето неучастващо в съдебния процес лице Община Царево.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите копия на документи с вх. № **358/20.11.2017г., съдържащи се по преписка № КИ ** на П. С. И., предоставени от общинска служба „Земеделие“ Приморско-Царево.

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ **444/21.11.2017 г. заверени копия от всички подробни устройствени планове, регулационни и кадастрални планове, действали до и след одобряване на кадастралната карта и регистър за гр. Китен, относно терена на почивка база на МК „Кремиковци“ /сега „Кремиковци“ АД/ гр. Китен, предоставени от община Приморско.

С определение № 2690/27.11.2017г. съдът е ДОПУСНАЛ съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице – геодезист /л. 329 – л. 330/.

Съдът КОНСТАТИРА, че с вх.№ 13507/14.**.2017 г. е постъпила молба от процесуалните представители на жалбоподателя по делото, с приложено към нея преводно нареждане от **.**.2017 г. за внесения от „КРЕМИКОВЦИ“АД (в несъстоятелност) първоначално определен депозит за допуснатата експертиза в размер от 300 (триста) лева.

 

Становище по доказателствата:

АДВ. Т.: Представям становище писмен-отговор по становището на адв. Ф., с копие за страните. Да се приемат доказателствата. Не възразявам въпросът, посочен в становището на адв. Ф. да бъде допълнен към допуснатата експертиза.

АДВ. Ф.: Да се приемат доказателствата. Поддържам искането за допълнителен въпрос към допуснатата съдебно-техническа експертиза, това мисля, че е в интерес на двете страни, тъй като касае двата имота.

 

Съдът като съобрази заявеното от  адв. Т. и адв. Ф. в днешното съдебно заседание

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото  представените със становище вх.№ 10743/11.10.2017г. и вх.№ **060/13.11.2017г. документи.

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с вх. № **195/15.11.2017г. писмо-отговор от Община Царево документи.

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилите копия на документи с вх. № **358/20.11.2017г., съдържащи се по преписка № КИ ** на П. С. И., предоставени от общинска служба „Земеделие“ Приморско-Царево.

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилите с вх.№ **444/21.11.2017 г. заверени копия от всички подробни устройствени планове, регулационни и кадастрални планове, действали до и след одобряване на кадастралната карта и регистър за гр. Китен, относно терена на почивка база на МК „Кремиковци“ /сега „Кремиковци“ АД/ гр. Китен, предоставени от община Приморско.

 

Съдът по така направеното искане за допълнителен въпрос към допуснатата експертиза, счита, че същото е относимо към предмета на спора, поради което определи:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителен въпрос към вещото лице М.М., формулиран в становището от адв.Г.Ф. и адв.Б., постъпило с вх.№ 10743/11.10.2017г., а именно:

Във връзка с влезлия в сила ПУП на гр. Китен, одобрен с Решение / 141/29.10.2009 г. на Общински съвет – Приморско, съпоставяйки Скица № 15-310332/30.06.2017 г. със Скица-проект № 3343/03.02.2011 г., да се определи с каква част проектният ПИ 37023.501.656, собственост на наследници на П. С. И. засяга ПИ ***, собственост на „Кремиковски“ АД.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице М. да изготви назначената му съдебно-техническа експертиза.

 

АДВ. Т.: Във връзка с депозираното в днешното съдебно заседание становище, молим да изискате от общинска служба „Земеделие“ Приморско-Царево и посочената в становището преписка. Това е преписката от поземлената комисия, която засяга имотите на останалите заинтересовани лица.

АДВ.Ф.: Не възразявам да се изиска преписката.

 Съдът по така направеното искане счита, че същото е относимо към предмета на спора, поради което определи:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице Общинска служба „Земеделие“ Приморско-Царево да представи в 7-дневен срок от съобщение по делото преписките във връзка с решение № ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗС /чл.18ж, ал.1 от ПП ЗСПЗС/ за възстановяване на правото на собственост в стари реални граници, а именно: Решение № 2237/19.10.1995 г., издадено по заявление № КИ 47/30.01.1992 г. и допълнително заявление КИ 56/**.02.1995 г. от Д.В..

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2018 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице.

ДА СЕ ИЗИСКАТ преписките от Общинска служба „Земеделие“ Приморско-Царево.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:36 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: