ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1664 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:41 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ„КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност, редовно призован, се явяват адвокат Ш., с пълномощно по делото и с адвокатско пълномощно представено днес и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Приморско, редовно призована, се представлява от адвокат К., с пълномощно представено в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.К.И., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат Г.Ф., с пълномощно, представено по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Т. И., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Г.Ф., с пълномощно, представено по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.С., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.М.М., редовно призован, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.М. Стоева, редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В. Ц. М., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Я.И., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Г.Д., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Е., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Г.Ж., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.С., редовно призована, явява се лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „КРЕМИКОВЦИ“АД в несъстоятелност против мълчалив отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас по заявление вх. № 01-150882/22.05.2017 г. и против изричен отказ, обективиран в уведомление изх. № 24-11400/13.06.2017 г. на СГКК по заявление вх. № 01-150882/22.05.2017 г. на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище по жалбата на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност от адвокат Ф. – пълномощник на заинтересованите страни М.К.И. и М.Т. И..

 

АДВОКАТ Ш.: Уважаема госпожо председател, от името на представляваното от мен дружество изцяло поддържам депозираната жалба. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства, както и да уважите направените доказателствени искания, включая във втората част, касаещо чл. 192, ал. 1 и ал.  2 ГПК, във връзка с искането, което направихме не само за представяне на преписката от СГКК, но и за представяне на документи от Общинска служба „Земеделие“ – гр. Царево и преписките, свързани с решения на Поземлената комисия по чл. 14, ал 1, т.1 ЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собственост в стари реални граници, като тези решения изрично са посочени в жалбата като доказателствено искане.

Моля да уважите искането, за което сме представили нарочна молба до трето неучастващо по делото лице по чл.192 ГПК – община Царево, община Приморско, да представи съответно заверени копия от всички подробни устройствени планове, регулационни и кадастрални планове и техните изменения, действали до и след одобряване на кадастралната карта и регистър за гр. Китен, относно терена на почивната база на комбинат „Кремиковци“, сега „Кремиковци“ АД, в несъстоятелност, предмет на акт за държавна собственост от 1993 г., както и тези, въз основа на които са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри имоти с идентификатори ****; *****; *****; **** по КККР на гр. Китен Изрично е поискано като доказателствено искане в самата жалба.

На първо място по отношение на становището, изцяло оспорвам депозираното становище от процесуалния представител на заинтересованата страна. Считаме, че твърденията не отговарят на обективната истина. Считам, че приложеното решение не е относимо и не е разпростряло сила на присъдено нещо върху имот, собственост на дружеството дотолкова, доколкото предметът на спора и основанието са изрично конкретизирани в самото решение. В същото изрично е посочено, че тогава „Кремиковци“, още не в несъстоятелно, е предявило положителен установителен иск, с който на основание чл. 55 и сл. от ЗПИНМ е искал да бъде признато за установено по отношение на част от ответниците, че „Кремиковци“  е собственик на въпросната част от имота, с друг кадастрален номер, а не кадастралният номер, съгласно предмета на настоящия спор. В тази връзка при този установителен положителен иск при неговото отхвърляне се счита отхвърлено установяването по отношение на „Кремиковци“, че са собственици на имота на посоченото основание. Видно от представената жалба и от подробно изложените съображения в нея, касаещи материалноправната легитимация на дружеството, същото твърди, че е собственик на процесните имоти на основание чл. 17а от Закона за преобразуване и приватизация на дружества и общински предприятия (отм.) Подробно е посочено поради що дружеството претендира тази собственост и знаете, че е налице тълкувателно решение в тази връзка. Ние твърдим и сме представили доказателства относно имотите, предмет на настоящото дело и отказа за вписване, че същите са част от имуществото на дружеството, преобразувано към 1991 г., като сме представили и писмени доказателства относно неговото  преобразуване. Съгласно практиката, със самото преобразуване всички имоти, които са се намирали в имуществото на дружеството, са негова собственост. Същото обстоятелство е само удостоверено с акта за държавна собственост от 1993 г., който сме приложили, от който е видно, че процесният имот, от който са част процесните имоти, е удостоверено, че е собственост на „Кремиковци“ АД.

В тази връзка, с оглед непреклудирането на правното ни основание посочвам изрично и задължителната практика на ВКС, Гражданска колегия, Първо отделение, а именно решение № 109/25.05.2015 г. по дело № 7420/2014 г. и решение № 58/26.04.2016 г. по дело № 5180, поради което считам, че възраженията са неоснователни.

Оспорвам и възражението, направено в придружителното писмо на Службата по геодезия, картография и кадастър относно оспорването на жалбата като недопустима и неоснователна. Считам, че същото е неоснователно. Едновременно с това, с оглед огромния обем на представените от нея доказателства, принципно заявявам, че оспорвам всички доказателства, които са представени и не касаят „Кремиковци“ АД. Оспорвам доказателствата, касаещи възстановяване на собственост на  заинтересованите лица, доказателства, касаещи изменение на кадастралната карта, доказателства, касаещи заповеди по чл. 16 от ЗУТ. Оспорвам приложените нотариални актове, издадени на базата на тези заповеди. Изрично заявявам, че оспорването касае нищожност и незаконосъобразност на издадените актове дотолкова, доколкото е налице липса на предмет, липса на компетентност, липса на основание на органа, който ги е издал, включая оспорвам решението на Общински съвет Приморско, относно одобряване на подробния устройствен план от 2009 г., като посочвам същите основания и не само това, считам, че планът е нищожен, приет при съществени процесуални нарушения, които подробно ще изложа в допълнително становище, ако ми бъде предоставена възможност. С оглед конкретизацията и обосноваността на възраженията на направеното оспорване, моля уважаемият съд да ни предостави с колегата един срок от седем дена, в който писмено да изложим съображенията си.

Моля да приемете удостоверение  № 1522/23.11.1965 г., издадено от СОНС Приморско и скица № 984/16.09.1964 г. на Общински народен съвет Бургас. Същите ги видях приложени към преписката, но все пак да се ориентирате, ги представям в днешно съдебно заседание. Искането се прави във връзка с допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещо лице геодезист, правоспособно лице по смисъла на ЗКИР, което, след като се запознае с представените по делото доказателства и тези, които ще бъдат приложени допълнително, ако уважите искането ни по чл. 192 ГПК и задължите община Царево, съответно община Приморско, да ги представи, да даде отговор на въпросите, които сме формулирали в нарочна молба, която Ви представям. Считам, че искането е относимо и необходимо с оглед изясняването на идентичността на имотите като част от имота на дружеството.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам становището на колегата.

АДВОКАТ Ф.: Поддържам внесеното становище. Считам, че спорът за собствеността на имотите на моите доверители е решен с представеното влязло в сила решение на Царевския районен съд. В него подробно е изследвана цялата история на имота и по категоричен начин е доказано, че този имот се явява собственост на наследниците на  продавачите, от които моите доверители са закупили имота. Има заведено второ дело, по което са осъдени, представени са две експертизи и считам, че искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза по отношение на имотите на моите доверителя няма никакъв предмет и не е необходимо да бъдат включени в тази експертиза, защото вече две експертизи доказват къде се намират имотите и собствеността.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, по отношение основателността на направеното искане за вписване в кадастралните регистри  като собственик на процесните имоти на „Кремиковци“ АД, както по основателността и допустимостта на постановения административен акт ще взема отношение след събиране на доказателства и след запознаване с цялата преписка и представените доказателства, тъй като към момента не съм запознат с преписката.

По отношение направеното доказателствено искане в днешно съдебно заседание от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, считам искането за представяне на извлечение на всички действащи във времето подробни устройствени планове, кадастрални планове и за съответствието им с кадастралните карти, това е въпрос за доказване идентичността на имотите, до които жалбоподателят се домогва. Действащият към момента подробен устройствен план е пренесен в кадастралната карта така, както е приет и влязъл в сила. Оспорването на такива актове, на плановете, на решенията на административния орган, респ. общинския съвет, е извън предмета на настоящото производство и се извършва по друг административен ред. Настоящото производство има за цел само да отбележи собствениците в кадастралния регистър на недвижимите имоти, съобразно техните официални свидетелстващи документи. Ако същите нямат официални свидетелстващи документи за собственост, то те следва да се снабдят с тях и тогава да бъдат отразени в регистъра. Дали е налице спор за собственост или не, е без значение в настоящото производство. За един имот може да бъде вписан всеки един собственик, който представя официален свидетелстващ документ, неотменен от съда съобразно общия ред. В този смисъл за случаите, в които „Кремиковци“ АД в несъстоятелност се позовава само и единствено на законова разпоредба и на извлечение от счетоводните книги, считам за недопустимо, тъй като нито административният орган, нито съдът следва да изследват в това производство дали посочените тези официални свидетелстващи документи за собственост са истински или не. Ако същите са истински, това би обусловило правен интерес на жалбоподателя да се снабди с нотариален акт – констативен или при обстоятелствена проверка, но не да бъде разглеждан този въпрос в настоящото производство.

По отношение поставената задача за съдебно-техническа експертиза за идентичност на имотите, считам, че същата е допустима и следва да бъде допусната.

АДВОКАТ Ш.: Уважаема госпожо председател, съжалявам, че колегата не е успял да се запознае с жалбата. „Кремиковци“ АД се позовава не само на законова разпоредба, но и на актове за държавна собственост, които съгласно чл. 5 от Закона за държавната собственост са официални документи, които удостоверяват правото на собственост. Едновременно с това, именно поради това, че действително е налице спор за собственост, но поради това, че службата по кадастъра, отказвайки да впише „Кремиковци“ като собственик с противопоставими права и притежаващ от формална гладна точка документ за собственост, удостоверяващ техните права, този отказ за вписване означава, че административният орган е излязъл от своята компетентност и отказвайки вписването на тези права е разрешил спора за материално право. Той просто не е вписал документите, които „Кремиковци“ АД е представил. Ние твърдим, че са налице основанията за вписване.

АДВОКАТ К.: Моето изказване посочих „с всички официални свидетелстващи документи за собственост“.

ПРИСЪСТВАЩИТЕ В ЗАЛАТА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: Оспорваме жалбата. Имаме документи на имота. Има Протокол № 513/23.04.1941 г. и това е първичният документ, въз основа на който са ни върнати земите. Представяме и моля да приемете като доказателство по делото първа и втора страница от Протокол № 513/23.04.1941 г.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и с жалбата, както и тези представени със становището на адвокат Ф. и от страните в днешно съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност да изложат своите искания и бележки в писмена молба в 7-дневен в срок от днешно съдебно заседание.

ОТНОСНО искането за експертиза, въпросите на същата, определяне на депозит и определяне на вещо лице съдът ще се произнесе в закрито заседание.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.12.2017 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: