О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   1367

 

Град  Бургас, 13.08.2014г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на тринадесети август през две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 1664 по описа за 2014 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на И.К.С., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, против две заповеди на изпълнителния директор на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури: № РД-729/16.07.2014г., с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, и № ЧР-261/16.07.2014г., с която служебното му правоотношение е прекратено. 

Административен съд – град Бургас, пети състав, намира, че делото не му е подсъдно.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, изм. с ДВ, бр.104/2013г., в сила от 4.01.2014г., делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Съобразно чл.133, ал.2 от АПК, делата по ал.1 се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, когато: 1.актът има няколко адресати с постоянен или настоящ адрес в райони, различни от района на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта; 2.администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура.

В случая е подадена жалба до Административен съд – София-град, чрез изпълнителния директор на ИАРА, от лице с постоянен адрес в гр.София, против актове на административния орган, чийто адрес е в гр.София. След като оспорващият е с постоянен адрес в гр.София и изрично в жалбата е заявил правото си на избор спорът да бъде разгледан по постоянния му адрес от административния съд, в района на който е адреса на органа, издал оспорените индивидуални административни актове, според настоящата съдебна инстанция не намира приложение нормата на чл.133, ал.1 от АПК. Спорът за валидността и законосъобразността на оспорените административни актове е подсъден на Административен съд – София-град.

По изложените съображения съдът приема, че образуваното пред Административен съд – гр.Бургас производство следва да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Административен съд София-град, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на подадената жалба.

Определението, с което настоящият съд прекратява делото, не прегражда по-нататъшното му развитие и с оглед разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК същото не подлежи на инстанционен контрол.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1664/2014г. по описа на Административен съд – град Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София-град.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: