ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1487                       28 юни 2018 година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на  двадесет и осми юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                             

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 1662  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 60, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „Легато 111“ЕООД с ЕИК по Булстат 203687060, със седалище и адрес на упарвление- гр.Бургас, ул. „Морска“ №26, представлявано от Д.С.М. против разпореждане за предварително изпълнение на заповед №ФК-368-0266014 от 26.06.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, с която е приложена принудителна административна мярка/ПАМ/ „запечатване на търговски обект“- фитнес зала, находящ се в гр.Бургас, ул. „Морска“ №26, стопанисван от дружеството, и е забранен достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

Изложени са доводи, че разпореждането  не е мотивирано и е издадено при недоказано наличие на предпоставките, предвидени в нормата на чл.60, ал.1 АПК. Иска се неговата отмяна.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

В конкретния случай, жалбата е подадена в срока по чл.60, ал.4 АПК, от надлежна страна, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което  е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

От представените с административната преписка доказателства се установява, че на 22.06.2018 година е извършена проверка на търговски обект- фитнес зала, находящ се в гр.Бургас ,ул.„Морска“ №26, стопанисван  от дружеството, при която, за тренировка на стойност 4.00 лева, заплатена в брой, не е издадена  фискална касова бележка от монтираното в обекта и работещо фискално устройство/ФУ/, модел  DAISY EXPERT 01-KL, с ИН на ФУ № DY 388257 и ИН на ФП №36521741. За констатациите на проверката е съставен протокол №0266014 от 22.06.2018 г./л.26-28 от делото/.

На 26.06.2018 г. началникът на отдел „Оперативни дейности“ Бургас  е издал заповед №ФК-368-0266014, с която на дружеството е приложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“- фитнес зала, находящ се в гр.Бургас, ул. „Морска“ №26,  и е забранен достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

Няма данни на жалбоподателя да е съставен акт за установяване на административно нарушение и да е издадено въз основа на него наказателно постановление.

Съобразно нормата на чл.60, ал.1 АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. Следователно, с цитираната разпоредба е допуснато изключение от общата забрана да не се изпълняват административни актове, които не са влезли в сила, като тежестта да мотивира и докаже наличието на някоя от предпоставките в тази норма е за административния орган. Необходимо е административният орган да изложи мотиви защо счита, че е застрашен някой от изброените в закона интереси и защо се налага неговото охраняване чрез допускане на предварително изнълнение. По този начин се гарантира правото на защита на заинтересованите лица и се дава възможност на съда да упражни контрол относно законосъобразността на допуснатото от органа  предварително изпълнение. В конкретния случай, органът е наложил мярката,  с оглед защитата на важни държавни и/или обществени интереси, защита на фискалния ред, наличието на опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и че от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Липсват конкретни фактически основания, довели административният орган до извода, че мярката се налага с оглед защитата на важни държавни и/или обществени интереси, фискалния ред и че е възможно осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта, от което ще настъпят значителни или трудно поправими вреди, т.е. налице е най-обща формулировка, възпроизвеждаща законовия текст и са изложени само факти и статистически данни, свързани с работата на дружеството, които не обосновават обстоятелствата по чл.60, ал.1 АПК.

Непосочването на тези конкретни фактически основания и необоснованото налагане на предварително изпълнение затруднява съдебния контрол при преценката за значимостта на интереса, чиято защита се обезпечава с предварителното изпълнение.

В случая в разпореждането не са изложени достатъчно убедителни мотиви за необходимостта ПАМ да бъде изпълнена предварително. Налице е формално изпълнение на задължението за мотивиране на разпореждането, без обвързване с конкретни факти и вреди, което е равнозначно на липса на мотиви. За да се обоснове необходимостта от предварителното изпълнение на заповедта е следвало да се изложат допълнителни мотиви, обуславящи наличието на изтъкнатите бланкетни съображения.

Ето защо, допуснатото от административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 АПК, Административен съд  Бургас, осми състав

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане на началника на отдел „Оперативни дейности“Бургас, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед №ФК-368-0266014 от 26.06.2018 г.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: