ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.02.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,         ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и седми февруари                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1662 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СМАРТ ЕКС МЕДИЯ” ЕООД ХРИСТО ГЕОРГИЕВ- редовно уведомен, се явява адв.Л.Ц., редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ГР. БУРГАС редовно уведомен, не се явява,  изпраща за представител  ю.к. М. Й.,  редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.  

          Явяват се вещите лица С.Б.Т. и М.Д.Д..

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Й.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирано с вх.№389/16.01.2017 г., т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК.

            Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-счетоводна експертиза, депозирано с вх.№1641/17.02.2017 г., т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК.

 

Съдът  снема самоличността на вещите лица,   както следва:

С.Б.Т. 45г., българин ,български гражданин, неосъждан,   с висше техническо  образование.

Без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

М.Д.Д. – 52г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо  образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знание и съвест.

Съдът пристъпи към разпит на вещото лице С.Т..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.- Изготвил съм заключението, което поддържам.

АДВ.Ц.- Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА Ю.К.Й.- Г-н Т., какво Ви предостави дружеството за да изготвите заключението?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т.- Посетих  офиса на дружеството в гр.Бургас, там ми беше демонстриран самия софтуер и беше демонстриран  този сорс код, как се компилира, как се превръща /конвертира/, за да може потребител да  го инсталира на телефон - на айфон и на телефони  с операционна система андроид и как са upload /качва/, след което беще демонстрирано как този софтуер от компютри, на които е конвертиран във вида удобен за инсталация се качва на сървър и потребителите да могат да го свалят.

ВЪПРОС НА Ю.К.Й. - Вие сте видели и самия сорс код, без да е разработен, както и самия разработен продукт?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. - Видях и самия сорс код и този, който е инсталиран. Един сорс код се състои от хиляди редове инструкции, не съм имал възможност да се запозная с целия сорс код,тъй като той е обект на фирмена тайна и не мога да  получа достъп без да заплатя. Беше показан  един сорс код и друг, който  може да аплоудне.

ВЪПРОС НА Ю.К.Й. - На стр.№ 5 от заключението  правите извод, че от материалите по делото е видно, че  този код е създаден  от „Попов консулт 64“ ЕООД?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. – Да, в суровия си вид.

Ю.К.Й.- Как разбрахте, от какви документи?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. - От договорът, който е по делото за възлагане и поръчка за разработване на сорс код. Част от тях за заложени в един софтуер, част в друг.

ВЪПРОС НА Ю.К.Й. – С какви знания трябва да разполага лицето, което може да разработи този сорс код?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. – Принципно, за да се разработи такъв сорс код е желателно да бъде със завършена техническа специалност- техникум  или университет, но има други  хора самоуки, които правят и по-добри програми.

ВЪПРОС НА Ю.К.Й. -  С кой точно се срещнахте във фирмата?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. – С  управителят и с  негов служител, който се е  занимавал именно със създаването на този софтуер.

ВЪПРОС НА Ю.К.Й.- Можете ли да заявите, че този сорс код е пълен и именно този сорс код служи на фирмата да доразвие  и предлага, защото казахте, че  това дълъг алгоритъм?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. - Това са различни модули и ги превръщате  в нещо, което би могло крайните потребители да го ползват. Ако човек не е специалист, то тогава не му вършат работа, той трябва да се конвертира,  защото един обикновен потребител да го изтегли и след инструкции да го  използва. Начинът, по който изглежда  да е такъв, че с лекота  да се справи с него. На сто процента всички модули не съм ги сравнявал, това което аз видях  съответсва. Това е огромен обем.

ВЪПРОС НА Ю.К.Й. – Нямам повече въпроси. От заключението не може да се направи извод така, както е написано, че този  сорс код е  изрботен  от „Попов консулт 64“ ЕООД.

ВЪПРОС НА АДВ.Ц.-  Имахте ли възможност да се запознаете  с материалите, предоставени от жалбоподателя  в хода на административното производство – флашка  и дали  успяхте да направите извод, съответстващ на това, с което сте се запознали в хода на Вашата проверка?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. - Прегледах флашката. В нея имаше няколко файла,  описани в материалите  по делото. Моите наблюдения съвпадат с  това, което е установено от специалистите на НАП, като съдържание, съответства. Аз не видях целия сорс код видях, че има файл „.apc“/ с разширение/, това е приложение, което следва да се  свали. Не съм видял целия сорс код.

ВЪПРОС НА АДВ.Ц. - Възможно ли да е предоставен частично?

Ю.К.Й. – Възразявам, това ни  е предоставено от лицето.

ВЪПРОС НА АДВ.Ц. – Възможно ли е предоставеният сорс код на фалшка от НАП  да е частичен а, не 100 %.

Ю.К.Й. -  Не ставало дума, че е  обект на авторско право.

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. - Възможно  е да  е предоставен непълния код,  но част от него да е предоставен на НАП?

ВЪПРОС НА АДВ.Ц. - Сорс кода, който се обследвал  предмет ли е  на следващо дорзвиване, продажби на трети лица. Дали сорс кода е  възложен или доразвит и този продукт да е продаден на трети лица?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. - Ако става  въпрос за това, че този сорс код,  готовия продукт се продава  да, аз съм цитирал в експертизата.В „Булсатком“  продават този сорс  код. За „Гонг плей“ също доразвит,  като продукт. Самият сорс код, който е продаден от „Попов консулт 64“ЕООД, той вече става  собственост  на „Смарт екс медия груп“ който има право да  го доразвива и да го продава. Аз съм разглеждал казуса по принципа. Възможно е да се закупува  в суров вид,  да се доразвива и да се продава именно от марката на този, който го е доразвил. Например аз го купувам от този който ни го продава  без марка, аз го доразвивам и слагам моята марка. Когато е сключен такъв договор, че той няма да си сложи неговата марка,  когато нямаме такива специалисти,  високо заплатени е по- удачно  да се закупи така, околкото да се поддържат. Имаме един сорс код като база и въз основа на него се  доразвива  продава и  се ползва от потребителите.

ВЪПРОС НА АДВ.Ц. - Дали този сорс код е бил основа за изработвена е на последващи продукти?

ВЕЩО ЛИЦЕ Т. - Да, това е всъщност.

АДВ.Ц. - Нямам повече въпроси.

Ю.К.Й. - Аз също нямам повече въпроси.

Съдът след изслушване на заключението на вещото лице С.Б.Т.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението, изготвено  от вещото лице  С.Б.Т..

ОПРЕДЕЛЯ  възнаграждение в размер на 650.00/шестстонин и петдесет/ лева. На вещото лице да се изплати сумата от 400.00/четиристотин/ лева от внесения по делото депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да внесе остатъка от сумата от 250.00/двеста и петдесет/ лева в 7 – дневен срок от днес, който след внасяне да бъде изплатен  на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПИ  към разпит на вещото лице М.Д.Д..

ВЕЩО ЛИЦЕ Д.-  Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ.Ц. – Нямам въпроси   към настоящия момент.

ВЪПРОС НА Ю.К.Й. - Имам въпроси- относно въпрос №6,  този въпрос считате ли, че е  от Вашата компетентност?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Не съвсем,  това е едно мнение. Аз съм отговорила просто от практиката си.

ВЪПРОС НА Ю.К.Й.- На въпрос №7 – Дали е била предмет на последващи продажби. Отговорът  е само на документи,  без да се ангажирате че това е сорс кода, който е доразработен  и после  продаден?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. -  Отговорът  е  на база представени фактури и действащи  договори.

ВЪПРОС НА АДВ.Ц. - Имате предвид  представени   договори  и фактура в последващи продажби?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. – Да, аз съм и ги изброила в четвърти въпрос.

ВЪПРОС НА АДВ.Ц. - В  експертизата се изразя мнение за последващи продажби, точно такиви ли документи Ви бяха предоставени?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Имам договор, който е сключен „БГ Топ мюзик“ЕООД, за  който има издадени фактури. Има договор за Gong Play  с „Нет Инфо“АД,  има издадени фактури и пише, че се предоставя софтуер продукт за мобилно приложение. Това ми беше предоставено.

Ю.К.Й. – Спорът е, че не са извършени  от „Попов консулт 64“ЕООД.Нямам възражения, но считам че заключението е неотносимо.

Съдът след изслушване на заключението на вещото лице Д.,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението, изготвено  от вещото лице  М.Д.Д..

ОПРЕДЕЛЯ  възнаграждение в размер на 500.00/петстотин/ лева, което следва да бъде изплатено,съгласно представената справка-декларация.

АДВ.Ц.- Нямам други искания. Беше допуснат свидетел  за днешна дата, но не успяхме да го ангажираме, защото той е извън страната  и към настоящия момент не успяхме. Моля да бъде заличен свидетеля. Нямаме искане за ново отлагане на делото и евентуално призоваване.

 Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА от списъка на свидетелите поискания свидетел от процесуалния представател на  жалбоподателя.

АДВ.Ц.- Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Й.- Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Ц. – Уважаеми  административен съдия, моля да уважите жалбата като  основателна  и доказана. Събраха се достатъчно доказателства, от които се установи, че аргументите за издаване  в ревизионния акт са неоснователни. Моля в този смисъл да постановите решението си. Моля да ни присъдите и съдебно- деловодни разноски, за което представям списък.

Ю.К.Й. -  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. По делото не се събраха доказателства, че имено „Попов консулт 64“ е имал възможност да създаде този програмен код и език - сорс код.  Светлина в този смисъл щеше да даде свидетеля Е., който не изслушахме, за който се твърди, че го направил. Не става ясно дали има познания и знания да изработи  този сорс код, това е  лице, което е  наето по граждански договор. Не се предоставиха доказателства, че е защитен  като търговска тайна  и авторско право. Моля да ми присъдите  ю.к.1670 лева.

 АДВ.Ц. - Моля при постановяване  на съдебното решение да вземете предвид, че становището от НАП  във връзка с  функционалността,   представена чрез флашка, че е непълна и не може да бъде ползвана. Сорс кодът е отворена база данни, върху който съответното закупило го лице може да надгражда и развива съобразно техническия си ресурс. Моля да вземете предвид, че така закупения сорс код моя доверител е бил принуден на го предаде в частичен вид, именно за да защити  информацията, съдържащи се в  съответната флашка,  там кода е непълен.

Ю.К.Й. - Не става ясно нито в хода на ревизионното производството, нито в съдебното производство, че това именно е  драйвърът   изработен от „Попов консулт 64“, че именно това е продуктът, който е закупен. Още повече, че лицето Т.Е. нает по граждански договор  му се плаща възнаграждение 5000 лв, а фирмата на жалбоподателя го закупува за 175 000 лв.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: