ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  десети  октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1662 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СМАРТ ЕКС МЕДИЯ” ЕООД ХРИСТО ГЕОРГИЕВ- редовно и своевременно призован, се явява адв.Л.Цв., редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ГР. БУРГАС редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:     

         АДВ. Цв.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГОДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с пар.2 от ДР на ДОПК, съдът извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „СМАРТ ЕКС МЕДИА“ ЕООД, с ЕИК 202844936, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Сашо Кофарджиев“ № 6, представлявано от управителя Х.Д.Г. против Ревизионен акт № Р-02000215009129-091-001/27.04.2016г., издаден от В.Х.Р. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и П.И.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 186/25.07.2016г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

Иска се отмяната му изцяло като незаконосъобразен.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         АДВ.Цв.- Поддържам жалбата, нямам възражение по доклада. По доказателствата имам такива, за което представям молба. Моля да бъдат назначени съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи, по които вещите лица да направят нужното обследване и да отговорят на поставените в молбата  въпроси, които са относими. При режим на довеждане моля  да допуснете един свидетел,  който ще установи механизма, технологията и уникалността  на спорната доставка по фактура  от „Попов консулт 64” ЕООД, тъй като това е  автора на съответния  продукт, който го е  съставил по задание на „Попов консулт 64” ЕООД. Това  лице  е програмист, който със знания и интелектуални  способности  е създател  на процесния  програмен код.Това е лицето Т.В.Е..

СЪДЪТ намира направените от процесуалния представител на жалбоподателя искания за основателни и относими към предмета на разглеждане на настоящето производство,  поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит като свидетел при режим на довеждане  лицето Т.В.Е., който да даде разяснение по поставените въпроси, във връзка с установяване  на обстоятелствата,  посочени  от адв.Цв..

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно- техническа експертиза /СТЕ/, която до отговори на  въпроси, поставени в писмен вид  с  представената по делото в днешното съдебно заседание молба, от процесуалния  представител на жалбоподателя.    

НАЗНАЧАВА по делото за вещо лице С.Б.Т.  със специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация -електроинженер,квалификация-компютърна, комуникационна, електронна техника и автоматизация.,

ОПРЕДЕЛЯ депозит  в размер на 400.00/четиристотин/ лева, който следва да бъде внесен в 7- дневен срок от днес от  жалбоподателя.

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в писмен вид въпроси по представената в днешното съдебно заседание молба, от процесуалния  представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ  депозит в размер на 500.00/петстотин/ лева,  който да бъде внесен в 7- дневен срок от днес от  жалбоподателя.

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Д.Д. специалност – счетоводство и контрол, квалификация -  икономист-счетоводител.

След внасяне на определените от съда депозити, делото да бъде предоставено на вещите лица за изготвяне на заключението по допуснатите  и възложени експертизи.

 

СЪДЪТ намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, предвид необходимостта  от събиране на доказателства във връзка  с изясняване на фактическата обстановка по делото,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.11.2016 година от 11.00 часа, за която дата и час страните се считат за  редовно уведомени.

Да се уведомят вещите лица за посочената дата като им се укаже, че следва да изготвят  заключенията  по възложените експертизи не по-късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: