ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.10.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1661 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,04 часа се явиха:

Ищецът С.Д.Н.- редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

          За ответника - ОД на МВР гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. В., с представено по делото пълномощно.

          За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Манев.

 

Съдът докладва постъпилото като доказателство административно-наказателно дело № 4384/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас.

Съдът докладва постъпилия писмен отговор от процесуалния представител на ответника с писмо вх. № 7550/20.07.2017 г.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя с вх. № 8136/02.08.2017 г., с която моли да се даде ход на делото в негово отсъствие и изразява становище по същество на спора. Представя договор за правна защита и съдействие и списък по чл. 80 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

По хода на делото:

 

юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на С.Д.Н. *** против ОД МВР - Бургас за присъждане на обезщетение в размер на 100,00 лв., представляващи имуществени вреди, изразяващи се в заплащане на адвокатско възнаграждение, ведно със законната лихва от 18.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, настъпили в резултат на  отмененото като незаконосъобразно  с  решение № 1973/27.12.2016 г., постановено по административно наказателно дело № 4384/2016 г. по описа на Районен съд - Бургас, наказателно постановление № 15-0769-004907/28.01.2016 г. на началник група, сектор „Пътна полиция” при ОД МВР Бургас. Претендират се и направените в настоящото производство разноски.

         

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в производството е съобразно нормата на чл. 154 ГПК.

 

 

юк. В.: Оспорвам жалбата по съображенията, изложени в отговора на исковата молба. Моля да се приеме представеното административно-наказателно дело № 4384/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по доклада. Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба доказателства, както и    административно наказателно дело № 4384/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас.

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

юк. В.: Уважаема г-жо съдия, моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба като неоснователна и недоказана. Считам, че по делото не са ангажирани доказателства, които да удостоверят по безспорен начин, че претендираната сума в размер на 100,00 лв., представляващи адвокатско възнаграждение във връзка с осъществено процесуално представителство по приложеното административно-наказателно дело № 4384/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас, е реално заплатена. В хода на оспорване на процесното НП да е настъпила вреда по чл. 1, ал. 1 зодов означава сумата, представляваща адвокатско възнаграждение, да е заплатена реално и по този начин да бъде удостоверено настъпването на вредата. В случай, че постановите решение, с което приемете исковата молба за основателна и доказана, правя възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение. Делото не се отличава с фактическа и правна сложност и моля, ако решението Ви е в този смисъл, да намалите претендираното адвокатско възнаграждение до минималния размер по Наредбата за адвокатските възнаграждения.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам предявената искова претенция за неоснователна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: