Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 18 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на единадесети декември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: С.Д.

                                                                                        Ю.Р.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора В. Ч., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1661/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция – гр. Бургас,  чрез процесуалния си представител мл.юрисконсулт Ж., обжалва Решение № 987/18.09.2008 г., постановено по НАХД № 1432/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас. С решението е отменено Наказателно постановление № 26196/18.09.2007 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол със седалище гр. Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара”  в Комисията за защита на потребителите. С постановлението за нарушение по чл. 87, ал. 2 от Закона за туризма на ЕООД „Нефтена търговска компания” – гр. София е наложено административно наказание на основание чл. 72 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 1000 лева.

В касационната жалба се твърди, че обжалваното съдебно решение е необосновано и незаконосъобразно.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа доводите за незаконосъобразност на съдебния акт, като основните му аргументи са за неправилно приложение на закона.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас намират жалбата за неоснователна, а постановения първоинстанционен акт за правилен и законосъобразен.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

За да отмени наказателното постановление първоинстанционният съд, при правилно установени факти, подкрепящи извода за безспорна установеност на извършено административно нарушение, е приел, че в хода на развилото се административнонаказателно производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Според този съд нарушението се изразява в следното:

За съставянето на АУАН нарушителят не бил призован, въпреки че бил известен, както и че в случай, че съставеният акт е в отсъствие на нарушителя, не са били спазени процесуалните изисквания по обявяването му и връчването, така както предвижда нормата на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН. Според съда така констатираното процесуално нарушение налагало безспорен извод за  незаконосъобразност на оспореното наказателно постановление.

Този извод е неправилен. На 27.03.2007 г. е бил съставен Констативен протокол № К-01368, в който са вписани констатации, направени в резултат на извършена проверка в туристически обект, собственост на санкционираното лице. Тъй като този акт е връчен на лице, което не е било представител по закон на дружеството, в този акт изрично е вписано, че управителя или упълномощено лице следва да се яви лично на 28.03.2007 г. пред административния орган за представяне на конкретно посочени в акта документи.

На посочената дата не се е явило лице, което е било оправомощено да представлява дружеството, и не са представени указаните в констативния протокол документи. По тази причина е и съставен АУАН № 26196 – на 31.05.2007 г. Действително на датата на съставянето на акта нарушителят не е присъствал. Този акт обаче му е връчен на 11.07.2007 г., като при връчването управителят на дружеството – М. Т., не е заявила възражения по акта.

В резултат на констатациите, съдържащи се в последния е издадено и Наказателно постановление № 26196/18.09.2007 г.

При така установените факти, настоящият състав на съда приема, че макар и да е допуснато нарушение на процесуалните правила то не е съществено. Действително нормата на чл.43, ал.4 предвижда специален ред, при който следва да се връчи акт, съставен в отсъствие на нарушителя. Целта на действията обаче, които разписва този текст, е да бъде дадена възможно най-голямата гласност на акта, така че на нарушителят да бъде максимално гарантирана възможността да упражни правата си на защита.

Следва да се отбележи, че всички процесуални норми, съдържащи указания за спазване на определени срокове и връчване по определен начин, целят да гарантират именно посочената по-горе правна възможност за лицата, които са адресати на съответните книжа, т.е. да бъде гарантирано правото им на защита.

В настоящия случай това право е безспорно реализирано от нарушителя. Той е бил уведомен за съставянето на акта срещу подпис на 11.07.2007 г. и до датата на издаване на наказателното постановление – 18.09.2007 г., е разполагал с достатъчно време както да представи възражения по констатациите, съдържащи се в АУАН, така и да ангажира доказателства във връзка с твърденията си. Преди издаване на наказателното постановление управителят на „Нефтена търговска компания” ЕООД е направил възражения по акта в писмен вид и е поискал неговата отмяна /л.13 от делото/. Във възражението си се е позовал на редица документи, преписи от които е предоставил на вниманието на административнонаказващия орган.

Настоящият съд намира, че по този начин правото на защита е реализирано в пълен обем. Именно поради това не е налице съществено нарушение на процесуалните правила, така както е приел първоинстанционният съд. При това положение при безспорно установени факти, които доказват извършеното нарушение, наказателното постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

 

По изложените съображения настоящият състав на съда намира подадената касационна жалба за основателна, с оглед на което

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Решение № 987/18.09.2008 г., постановено по НАХД № 1432/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26196/18.09.2007 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол със седалище гр. Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара”  в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл. 87, ал. 2 от Закона за туризма на ЕООД „Нефтена търговска компания” – гр. София е наложено административно наказание на основание чл. 72 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………