ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 03.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На трети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1660 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.П.Д., редовно призован, се представлява от адвокат К., с приложено по делото пълномощно. 

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно призован, не изпраща представител.

Явяват се свидетелите Т.Т. и Д.К. Й..

Явява се вещото лице Х.Д..

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

По делото е постъпило писмо вх. № 9906/27.10.2016 г. от кмета на община Приморско, в което изразява становище, че ще се ползва от оспорените писмени документи.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заключение по допуснатата съдебно-графологична експертиза.

 

АДВ. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, на което снема самоличност и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

Х.Б.Д. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. К.: В заключението на всички дадени от Вас отговори по заявленията, които са обект на изследване, сте казали, че подписите не са изпълнени от лицето Е.П.Д..

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението както е посочено на лист 4, едновременно за подписите и ръкописния текст на заявленията, обект на експертизата по т. 1-5.

АДВ. К.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно, безпристрастно и пълно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., съгласно представената справка-декларация, които да се заплатят от внесения депозит.(изд. Р.К.О.-400 лв.-03.11.2016 г.)

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила докладна записка с придружително писмо вх. № 9727/20.10.2016 г. от Районно управление – Приморско за влизанията и излизанията на Е.П.Д. в територията на страната.

 

АДВ. К.: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмото писмени доказателства.

 

АДВ. К.: Да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите.

СНЕМА самоличност на свидетеля както следва:

Д.К. Й. – ** години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните.

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелката за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Й.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Да, аз съм подавала заявления за промяна на ПУП-а за с. Писменово за имота, който е собственост на Е.Д..

Пълномощното от името на Е.Д. го донесе тогавашната му съпруга, но не помня името й. Като цяло, тя ми се обаждаше и кореспондирахме с нея.

Не съм виждала никога Е.Д..

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетелката.

 

В залата беше въведен свидетелят Т.Т..

 

СНЕМА самоличност на свидетеля както следва:

Т. П. Т. – ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Е.Д. работеше в Англия и дойде бившата му жена. Пълномощното на стр. 16 от делото, съм го подписал въз основа на пълномощни на бившата му съпруга. 

Тя дойде при мен и ми показа пълномощни и ме помоли да заверя това пълномощно.

Те направиха вила в с. Писменово и когато се развеждаха, тя поиска и е документално оформено 500 кв. метра от мястото да остане на сина й. Така са се разбрали и са се съдили за това място. Бившата му съпруга спечелила делото. Според мен има друг фактор. Коментарите в селото са, че след като Е. се оженил за втората му съпруга, тя не иска синът от първата съпруга там и оттам са започнали сагите.

         Предполагам, че на пълномощното на стр. 16 от делото се е подписала бившата му съпруга, тъй като тя го представляваше почти навсякъде.

 

         АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

         АДВ. К.: Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания. Тези пълномощни, които представих, в тях никъде не е записано, че може да заверява подписите.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявлението на страната, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД по същество:

         АДВ. К.: Подкрепям всичко изложено в жалбата. Считам, че става въпрос за една порочност, която е започнала с административната процедура, въз основа на която е издадена процесната заповед, която моля да прогласите за нищожна.

От събраните по делото доказателства се установи, че това пълномощно, с което е започнала цялата процедура не е подписано от жалбоподателя и не отразява неговата воля. Всички заявления, които са подадени за промяната на ПУП-а в община Приморско също са подадени без знанието на собственика и правоимащия на имота. С частните документи, които сме приложили като доказателства по делото става ясно, че жалбоподателят е бил в чужбина при всички административни действия, които са били предприети. Нямам достъп до справката за пресичане на границата, но предполагам че има данни за това. Административната процедура макар и формално да е започнала от името на собственика, то това се е случило без негово знание, без негово съгласие и съответно цялата административна процедура е опорочена. На база на гореизложеното, моля да прогласите нищожността на процесната заповед на община Приморско.

         Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски по делото.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: