ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1660 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.П.Д., редовно призован, се представлява от адвокат К., с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Приморско, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото. 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Е.П.Д. против заповед №996/17.11.2015 г. на Кмета на община Приморско, с която е одобрено изменение на подробния устройствен план за УПИ І-56014 в кв. 14 А по плана с. Писменово с цел делба на два новообразувани УПИ І-56014 и УПИ ІІ-56014 с предвиждане на устройствена зона Жм, с показатели на застрояване: етажност – 1-3 (4-10 м), Пл. Застр. – 40 %, Пл. Оз. – минимум 50 %, Кинт – 1,2, с искане за прогласяване на нищожността й.

Съдът ДОКЛАДВА приложените с жалбата доказателства и постъпилата с придружително писмо вх. № 8770/15.09.2016 административна преписка по издаването на оспорваната заповед.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, поддържам подадената жалба и твърдените в нея обстоятелства. Считам, че процесната заповед е резултат на едно изначално опорочено административно производство, което е започнало със заявление от неоправомощено лице, формално от името на жалбоподателя, но без неговото съгласие. В резултат на тези неправомерни действия са настъпили изменения в недвижим имот, който е еднолична собственост на жалбоподателя, а това води до неблагоприятни правни последици, поради тази причина моля да прогласите процесната заповед за нищожна.

Моля да приемете представените с жалбата доказателства, както и нямам възражения да се приемат представените от административния орган доказателства.

Поддържам направените доказателствени искания в жалбата.

Оспорвам истинността на заявленията, които са представени от община Приморско – вх. № 94-00-4197/15.10.2015 г. и пълномощно с изх. № П-163/21.12.2013 г. на Кметско наместничество с. Писменово, община Приморско; заявление вх. № 94-00-2580/27.06.2014 г. и заявление вх. №94-00-5075/06.12.2013 г. Считаме, че не са издадени от автора. Подписите в тях не са на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с жалбата и с административната преписка доказателства.

Съдът следва да даде възможност на ответника в 7-дневен срок от получаване на съобщението да заяви дали желае да се ползва от оспорваните документи.

С оглед на доказателствената тежест при оспорването на документите и  процесуална икономия, счита искането за назначаване на съдебно-почеркова експертиза за допустимо и относимо към предмета на спора.

Счита, че искането за издаване на съдебно удостоверение,  което да послужи пред РПУ Приморско за издаване на справка относно влизанията и излизанията от България на жалбоподателя е относимо към предмета на спора и също следва да бъде уважено.

С оглед твърденията в жалбата, счита за относими и допустими исканията за допускане на свидетели при режим на призоваване, посочени в жалбата.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка доказателства.

ОТКРИВА производство по оспорване на заявление вх. № 94-00-4197/15.10.2015 г.; пълномощно с изх. № П-163/21.12.2013 г. на Кметско наместничество с. Писменово, община Приморско; заявление вх. № 94-00-2580/27.06.2014 г. и заявление вх. №94-00-5075/06.12.2013 г.

УКАЗВА на ответника в 3-дневен срок от получаване на съобщението да заяви дали желае да се ползва от оспорваните документи.

УКАЗВА, че тежестта за доказване на истинността на документа е върху страната, която го оспорва, тоест жалбоподателя, тъй като се оспорва частен документ, който носи подписа на страната.

ДОПУСКА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото установи авторството на подписите, поставени в заявление вх. № 94-00-4197/15.10.2015 г.; пълномощно изх. № П-163/21.12.2013 г. на Кметско наместничество с. Писменово, община Приморско; заявление вх. № 94-00-2580/27.06.2014 г. и заявление вх. №94-00-5075/06.12.2013 г. и дали са положени от жалбоподателя и собственик на имота, като използва за сравнение декларация с нотариално заверен образец от подпис, представена от жалбоподателя на л. 30 от делото и да установи дали автор на ръкописния текст в заявление вх. № 94-00-4197/15.10.15 г. е жалбоподателят.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за извършване на експертизата в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представи и доказателства за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Х.Д., който да бъде уведомен след представяне на доказателства за внесения депозит.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели при режим на призоваване лицето Т.Т. – кметски наместник на с. Писменово, община Приморско, област Бургас, който да бъде призован на служебния му адрес в *** и лицето Д.К.К. с адрес: ***.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на по 20 лева за всеки от свидетелите, който следва да бъде внесен по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес, като в същия срок бъде представено доказателство по делото, в противен случай определението за допускане на свидетелите ще бъде отменено.

Да се издаде съд удостоверение, което да послужи пред РПУ Приморско за издаване на справка относно влизанията-излизанията от България на лицето Е.П.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, след внасяне на дължимата за това такса.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.11.2016 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Да се уведоми вещото лице и да се призоват свидетелите, след представяне на доказателства за внесени депозити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: