ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 21.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и първи октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1660 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „БУТЕД” АД, представлявано от Изпълнителен директор Н.Ш., редовно призован, представлява се от адв. М.Г., с представено по делото пълномощно.     

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Областен управител на област Бургас, редовно призован, представител не се явява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Сентрал парк Бургас” ЕООД, представлявано от управителя З. С., редовно призована, се представлява от адв. Т.Д., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. Г.: Моля да не бъде даден ход на делото, тъй като считам, че на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК производството по делото следва да бъде спряно до приключване на административно дело № 2110/2013 г. на Административен съд – Бургас с влязло в сила съдебно решение. Процесната заповед е отменена с последваща такава № РД-09-79/02.08.2013 г., която обаче бе обжалвана от „Сентрал парк Бургас” ЕООД, която жалба е предмет на производството по административно дело № 2110/2013 г. По същото има произнасяне на Административен съд-Бургас с определение за прекратяване на производството за недопустимост на жалбата, но същата е обжалвана пред Върховен административен съд. Считам, че произнасянето по тази жалба е преюдициално по настоящото производство. 

В случай, че съдът приеме за допустима жалбата на „Сентрал парк Бургас” ЕООД и се произнесе по нея  по същество, с което отмени заповедта от 02.08.2013 г., то за доверителя ми ще е налице правен интерес от разглеждане на жалбата в настоящото производство. В подкрепа на така заявеното представям и моля да приемете Заповед № РД-09-79/02.08.2013 г. на Областен управител, както и Определение № 1835 от 13.09.2013 г. на Административен съд – Бургас по административно дело № 2110/2013 г. Също така представям и жалбата на „Сентрал парк Бургас” ЕООД до Административен съд – Бургас, с която се оспорва горната заповед на областния управител, а също и частната жалба до Върховен административен съд, с която се оспорва определението на Административен съд – Бургас. Представям и справка от деловодната система на Административен съд – Бургас.

         АДВ. Д.: Моля да не давате ход по същество и да прекратите образуваното производство, тъй като жалбата е срещу акт, който не подлежи на обжалване по съдебен ред. Същият е вътрешнослужебен, лишен от конститутивно действие и с него не се засяга ничие право на собственост, в т.ч. и на дружеството-жалбоподател предвид което жалбата се явява недопустима. Нямаме доказателствени искания.

 

         Съдът като взе предвид формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за спиране на производството по настоящото административно дело, както и предвид изявлението на процесуалния представител на заинтересованата страна за прекратяване на производството, както и с оглед представените в днешно съдебно заседание множество писмени доказателства ОБЯВИ, че ще се произнесе по исканията в закрито заседание, за което страните ще бъдат своевременно уведомени, в т.ч. и за евентуалното насрочване за ново разглеждане за следващо съдебно заседание със съответното призоваване на страните.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: