РЕШЕНИЕ

 

№………….                     Дата 29 декември 2008 год.                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 18 декември 2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Д.Д.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С. Х.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 1660 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по повод касационна жалба на Г.Д.Г. *** против Решение № 1042/25.09.08 год. на Районен съд Бургас, постановено по НАХ дело № 2537/08 год. по описа на същия съд, с което е потвърдено  наказателно постановление № 05-443/25.07.2008 год. на Директор на РИОКОЗ - Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 60 лева, за нарушение по Закона за здравето.

Касационни отменителни основания не се сочат, като обстоятелствената част на жалбата съдържа основно доводи за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът лично поддържа касационната жалба.

Ответникът не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд, съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на материалния закон.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за  доказано, че при извършена проверка от контролните органи към РИОКОЗ – Бургас в търговски обект, находящ се в подлеза, свързващ ж.к. “Изгрев” и ж.к.”Зорница” в гр.Бургас, било установено, че жалбоподателят – работник в търговския обект, пуши на работното си място, представляващо закрито помещение. Към момента на проверката, видно от свидетелските показания на актосъставителите, жалбоподателят е пушел зад щанда, на работното си място, за което не са налице условия за обособяване на място за пушене. Бил съставен акт за установяване на административно нарушение, описващ горните обстоятелства, санкционираното лице не е направило възражения, като впоследствие било издадено и наказателното постановление, за нарушение на чл.56, ал.1 и 2 от Закона за здравето и чл.3 и чл.4 от Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и в закрити работни помещения, и приложена санкционната норма на чл.218, ал.1 от ЗЗ.

При тези фактически данни, настоящата инстанция споделя изцяло правните изводи на решаващия съд.

На основание събраните по делото доказателства, решаващият съд е приложил правилно материалния закон. Съгласно нормата на чл.56, ал.1 от Закона за здравето, забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места, включително обществения транспорт и закритите работни помещения. Съгласно Наредбата не се допускат изключения от забраната за тютюнопушене в помещенията с обособени работни места, представляващо помещение, където работникът или служителят полага труда си. Нарушението е формално, такова на просто извършване и с факта на неговото установяване се свързват настъпването на определени неблагоприятни последици за нарушителя. 

Районният съд е обсъдил в цялост и в съвкупност събраните по делото доказателства, и в този смисъл решението е обосновано, като фактическите констатации на административния орган не се оборват успешно от санкционираното лице. Решаващият съд е направил извод, че е осъществен състава на нарушението и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.

Следва да се отбележи, че пред първоинстанционния съд жалбоподателят не е ангажирал никакви доказателства, които да опровергаят фактическите констатации, вписани в акта. Възраженията, че към момента на проверката той се е намирал извън работното си място, пред павилиона, са недоказани. Подобни възражения се правят и пред настоящата инстанция, като следва да се има предвид, че в производството по касационното оспорване е налице забрана за нови фактически установявания – чл.220 от АПК и настоящият съдебен състав е обвързан от установената от районния съд фактическа обстановка.

Възраженията, които прави пред настоящата инстанция жалбоподателят са свързани преди всичко с твърдения за незаконосъобразност на оспореното наказателно постановление, като следва да се има предвид, че настоящата инстанция контролира постановеният съдебен акт, а не издаденото наказателно постановление, поради което възраженията в тази насока не следва да се обсъждат. Същите биха могли да бъдат обсъждани в случай на отмяна на  съдебното решение и решаване на спора по същество.

Като е формирал правилна фактическа обстановка, подкрепена изцяло от събраните по делото доказателства и въз основа на тях е извел правните си изводи, Районният съд е постановил един обоснован и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

При така изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1042/25.09.2008 год., постановено по НАХД № 2537/08 год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                           2………………...