О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 386

 

гр.Бургас,  10.03.2014г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на десети март, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ:     ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа адм.д.№ 165/2014г. на Административен съд – Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Жалбоподателят „Аватари” ООД, ЕИК 200686131, с адрес гр.Бургас, ул.”Одрин” №50, ет.2, бизнесцентър „Аполо” представлявано от Г.П.Я.и А.Ч., е оспорил решение на зам.кмета на Община Бургас за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), обективирано в писмо изх.№93-01-112/16/09.01.2014г. Жалбоподателят твърди, че след като обществените поръчки проведени по реда на глава VІІІа от ЗОП са изключени от приложното поле на чл.120 и сл. от същия закон, следва да се приложи общия закон, регулиращ издаването и обжалването на индивидуални административни актове – АПК. Счита, че обжалваното писмо е административен акт по смисъла на чл.21 от АПК и навежда възражения за неговата незаконосъобразност. Иска обжалваното решение да бъде отменено.

Ответникът представя пълната административна преписка и в съпроводителното писмо излага своето становище за недопустимост на подадената жалба поради липса на годен за обжалване предмет. Счита, че оспорения акт, наречен от жалбоподателя решение на зам.кмета на Община Бургас, не съдържа белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, изключен е от обхвата на чл.120 от ЗОП, т.е. не подлежи на обжалване пред КЗК и иска жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

При служебна проверка за допустимостта на подадената жалба съдът установи, че жалбата е недопустима поради липса на предмет.

Не е спорно между страните, че се обжалва акт, с който се финализира обществена поръчка, проведена по реда на чл.101а и сл. от ЗОП, с предмет „Охрана със сигнално-охранителна техника на общински обекти на територията на Община Бургас”. Процедурата е започнала с публична покана отправена от възложителя – Община Бургас. Жалбоподателят е участник в тази процедура и съгласно утвърдения протокол от 21.12.2013г. на комисията назначена със заповед №2859/02.12.2011г. на кмета на Община Бургас и заповед №3493/13.12.2013г. на зам. кмета на Община Бургас, на първо място е класиран участника „СОД Сигма секюрити” ЕООД, а жалбоподателя, заедно с други посочени в протокола участници е бил отстранен от участие поради това, че не отговаря на минималните изисквания на възложителя, посочени в публичната покана (не е представил декларация, съдържаща списък с изпълнени договори за услуга с предмет аналогичен на предмета на поръчката за последните три години, както и препоръки за добро изпълнение.) Класирането в одобрения протокол е съобщено на всеки от участниците чрез писма, подписани от зам.кмета на Община Бургас, едно от които е обжалваното в настоящото производство писмо.

Открита процедура по глава осма "а" "Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана от ЗОП” (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. ДВ бр. 33/2012 г.) е приложима при възлагане на обществени поръчки по чл.14, ал.4 от ЗОП, каквато е процесната. В глава единадесета на ЗОП е регламентиран реда за обжалване на решения, действия и бездействия на възложителите на обществени поръчки, който е специален по отношение общия режим на оспорване на административни актове, уреден в АПК. В този регламент изрично са определени решенията, действията и бездействията на възложителите, които подлежат на обжалване пред КЗК и в какви срокове.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за наличие на предпоставки за разглеждане на спора от административния съд по реда на АПК. Според чл.11, ал.1 от ЗОП решенията на възложителите, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, са индивидуални административни актове, които се издават по правилата на ЗОП. С разпоредбата са определени като индивидуални административни актове само решения на възложителя приети във връзка с провеждане на процедури по ЗОП, но не и тези, за които е изключено провеждането на процедури, а се прилагат специални правила и ред за възлагане на обществени поръчки.

Оспореното решение на зам.кмета на Община Бургас е част от производство по гл.VIII "а" от ЗОП. С арг. от чл.101а, ал.1 от ЗОП за категорията обществени поръчки по чл.14, ал.4 от ЗОП не се провеждат процедури по този закон, а се прилага регламента на осма "а" глава. Това изключва принадлежността на актовете на възложителите по осма "а" глава от кръга на индивидуалните административни актове по чл.11, ал. 1 от ЗОП. Те не носят и белезите по чл.21, ал. 1 до 4 от АПК, поради което споровете за законосъобразността им не са подведомствени на административните съдилища - чл.128, ал.1 от АПК. Актовете на възложителя по глава осма "а" от ЗОП не са подведомствени и на КЗК, тъй като не са издадени в процедура по възлагане на обществена поръчка - чл.120, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗОП.

Без да съществува годен предмет на оспорване производството пред съда е недопустимо на основание чл.159, т.1 от АПК.

С оглед на изложеното настоящият съдебен състав приема, че решение на зам.кмета на Община Бургас за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), обективирано в писмо изх.№93-01-112/16/09.01.2014г., не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, поради което е недопустимо обжалването му по реда на АПК.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Аватари” ООД, ЕИК 200686131, с адрес гр.Бургас, ул.”Одрин” №50, ет.2, бизнесцентър „Аполо” представлявано от Г.П.Я.и А.Ч. против решение на зам.кмета на Община Бургас за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), обективирано в писмо изх.№93-01-112/16/09.01.2014г. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 165/2014г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

 

 

           СЪДИЯ: