ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На седемнадесети септември                       две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 165 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Й., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Д.И., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.Ч., редовно призован, не се явява. 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” - СОПА, представлявано от Ю.Ч., редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Зам. кмет на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

            АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед изразеното становище от страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         В изпълнение на протоколно определение на съда от 11.06.2013 г. по делото е постъпило становище от жалбоподателя А.Н.Й. по повод представените от ответника писмени доказателства.

         Във връзка с протоколно определение на съда от 11.06.2013 г. по делото е постъпило и заявление от жалбоподателя А.Й. с представени към него документи, удостоверяващи наличието на служебен ангажимент на жалбоподателя извън гр. Бургас.

         АДВ. И.: Моля да бъдат приети доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат представените доказателства.

 

         С оглед изразеното от страните становище по така представените и докладвани от съда доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от жалбоподателя А.Н.Й. документи като писмени доказателства по делото.

 

         АДВ. И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

         С оглед изразеното от страните становище и по доказателствата съдът намира следното:

         С писмо вх. № 3326/02.04.2013 г. е постъпило писмено становище от процесуалния представител на ответника ведно с представени от него писмени доказателства по опис.

         С протоколно определение от 11.06.2013 г. съдът е предоставил възможност на жалбоподателя Й. и на неговия процесуален представител - адв. И. да се запознаят с така представените писмени доказателства и да представят становище по приемането им. С докладваното по-горе от съда писмено становище, жалбоподателят Й. е заявил за неотносимостта на представените по опис документи, поради което е заявил същите да не бъдат приети. Съдът с оглед заявеното становище и предвид представените от процесуалния представител на жалбоподателя документи намира, че същите са допустими, а съдържащата се в тях информация е относима към предмета на спора, с  оглед на което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника документи по опис като писмени доказателства по делото.

         С оглед липсата на формулирани от страните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. И.: Моля да отмените обжалвания общ административен акт като незаконосъобразен. Мотивите ми за това са следните: установи се в хода на административното производство, че при издаването на административния акт съществено са нарушени съдопроизводствените правила. Установи, се че общия административен акт не е бил оповестен по предвиденият в АПК ред. На практика, органът по издаване на акта не е съобразил правната природа на издадения от него акт и не се е съобразил с разпоредбите на Глава V, раздел ІІ от АПК.

На следващо място: фактите и обстоятелствата във връзка с издаването на общия административен акт не са обсъдени с разпоредбата на чл. 71 от АПК. Не са съобразени приложимите материалноправни норми на закона и подзаконовите нормативни актове. Вместо това от страна на административния орган напълно е игнорирано предложението за предварително изготвяне на оценка за въздействието на околната страна предвидено в чл. 21 от Наредба № 1 за опазване на декоративната растителност въпреки, че такива предпоставки са били налице. При липса на дадена възможност на издателя на общия административен акт да предостави всякаква възможност на заинтересованите лица и организации да се запознават със съдържанието на разрешението в хода на издаването му и да изразяват становище и мнение по самата преписка, като не се съдържат данни за някакъв надмощен обществен интерес или предпоставки по смисъла на чл. 73 от АПК, за да бъдат игнорирани тези процесуални правила.

На последно място: според нас е налице превратно упражняване на власт от страна на издателя на общия административен акт, който се е съобразил с друга преследвана цел, а не с предвидената в раздел ХІ – устройствено-залесени площи по ЗУТ, която всъщност гарантира запазване на зелените площи и предвижда преустройството й само по изключение. В този смисъл поради наличие на процесуално нарушение и несъобразяване с процесуалноправни норми, моля да бъде отменен обжалвания общ административен акт и да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски. Моля да ни бъде предоставена възможност за представяне на писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че обжалваният и изпълнен индивидуален административен акт е именно такъв и неговата правна природа определя разпоредбата на чл. 214 във връзка с чл. 1 от ЗУТ. По делото сме представили редица наши становища по въпроси, които поддържаме изцяло и в които сме коментирали тезата си, че процесният акт не е общ, а индивидуален административен акт. В тази връзка искахме и недопустимост на производството, тъй като считахме, че лицата които обжалват нямат правен интерес. Настоящото производство е образувано, проведено и завършено в хипотезата на чл. 63, ал. 2 от ЗУТ и не касае изисквания на чл. 61 или на който и да е друг от ЗУТ. Така, че по относимостта на доказателствата следва да се има предвид хипотезата на ал. 2, чл. 63 от ЗУТ. Представени са паспорти, оценки, експертизи за всяко едно от дърветата, всяко едно е подробно обследвано какво е неговото състояние, показани са в схема, знае се за всяко едно каква е причината за премахване. Съдържат се доказателства по делото, налице е оповестяване в интернет, на страните са представени множество доказателства в тази насока.

По отношение на доводите наведени за липса на оценка твърдя, че от единствения, който е оправомощен да извършва оценка е изискано становище, което е отрицателно. Налице е становище по делото. Оспореният административен акт е правилен и законосъобразен. Моля да го потвърдите като такъв и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя, в който срок същия има възможност да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: