ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 11.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На единадесети юни                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 165 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Й., редовно призован,  явява се лично. Представлява се от адв. Д. И., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.Ч., редовно призован, не се явява и не се представлява.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” - СОПА, представлявано от Ю.Ч., редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Зам. кмет на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. И.: Моля да не бъде даван ход на делото предвид обстоятелството, че към датата на предходно съдебно заседание жалбоподателят Ю.Ч. и СОПА не бяха конституирани като страни по делото, предвид което не са и присъствали в качеството на редовно уведомени страни и не са имали възможност да се запознаят с нашите доказателствени искания. Решението, с което те са допуснати като страни по делото е след датата на предходно редовно съдебно заседание. В този смисъл поради невъзможност за запознаване с доказателствата и доказателствените искания като страна конституирана по делото, те не са изчерпани. Намирам, че не следва да се дава ход на делото с оглед на това, че могат да оспорят направените доказателствени искания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.: Съгласен съм със заявеното от упълномощения от мен адвокат, като се присъединявам изцяло към неговото изявление. Говорих с г-н Ч. и той твърди, че не е получил призовка за днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото. Считам, че въпреки изявлението на колегите следва да се даде ход на делото независимо от определението на съда и това на Върховен административен съд. Видно от доказателствата и от жалбата, с която е сезиран административният съд, жалбоподатели са и тези лица. Могли са да представят надлежни  доказателства. Това им право към настоящия момент не е отнето и още повече, че процесуалния представител на жалбоподателя е в заседанието днес. Считам, че ход на делото следва да се даде.

 

Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя Й. и изразеното становище по хода на делото, намира същото за неоснователно по следните съображения:

С определение № 279/04.02.2013 г. съдът е приел липса на процесуална легитимация, както и липса на правен интерес от оспорването единствено и само по отношение на юридическото лице с нестопанска цел, а именно Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА. С оглед на това, с цитираното определение настоящият съдебен състав е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил делото по отношение на този жалбоподател.

По отношение на жалбоподателя  Ю.  А.Ч. – в лично качество (като физическо лице ), съдът е приел, че жалбата от същия е процесуално допустима, поради което жалбоподателя Ч. е бил редовно призован, с надлежно връчена призовка от 30.01.2013 г. Цитираното по-горе определение на Административен съд – Бургас е било оспорено пред Върховен административен съд, поради което същото не е влязло в сила. Именно поради това обстоятелство, сдружението към момента на провеждане на предходно съдебно заседание е било редовно призовано в качеството му на жалбоподател, с надлежно изпратена и получена от представляващия сдружението призовка, приложена към кориците на делото. Видно от протокола от проведеното на 19.03.2013 г. съдебно заседание Ю.Ч. в лично качество от една страна и като представляващ сдружението от друга, е бил редовно призован за проведеното съдебно заседание, но същият не се е явил, нито е изпратил процесуален представител. В този смисъл съдът счита, че както физическото лице Ю.Ч., така и юридическото лице – сдружението, представлявано от Ч. са били надлежно и редовно призовани както за предходно съдебно заседание, така и за днешното такова, като са имали обективна възможност да реализират правата си в производството, в пълен обем.

С оглед на това, съдът счита, че не са налице заявените от процесуалния представител на жалбоподателя Й. основания и пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото с вх. № 3326/02.04.2013 г. е постъпило становище от процесуалния представител на ответника с приложени към него писмени доказателства по опис.

 

АДВ. И.: Тъй като тези доказателства бяха представени в последния ден на дадения от съда срок, аз съм се запознал с тях, но жалбоподателя А.Й. не се е запознал. В този смисъл аз ще изразя становище, но ще помоля съда да бъде даден срок да изразим допълнително в писмено становище по така представените доказателства.

С оглед на обстоятелството, че към този момент можем да изразим становище само по принцип на представените доказателства макар и изискани от съда съгласно наше доказателствено искане са в обем, който не позволява да бъде направена оценка за едно заключение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.: Действително отсъствах от града, тъй като бях в дългосрочна командировка и не бях в състояние да се запозная с представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: С направеното изявление считам, че вече за втори път жалбоподателят шиканира процеса, като търси отлагане на основания, които не считам, че са достатъчни такова да бъде извършено, тъй като ние сме изпълнили разпореждането на съда в срок, в който ни е указан и както съдът обърна внимание два месеца преди настоящото съдебно заседание, което считаме, че е срок напълно достатъчен за всеки, който се интересува от процеса да се запознае с доказателствата и да ги оспори. Освен това, в самото становище и сега отново заявяваме, че тези доказателства считаме, че не са част от процедурата на основание, на която е издадено разрешението за отсичане.

Считам искането за отлагане на делото за неоснователно. Моля да бъдат приети доказателствата, но заявявам, че относимите по оспорения административен акт доказателства са други и те вече са представени с преписката.

 

Съдът с оглед заявеното от страните, намира за установено следното:

Представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства са във връзка с формулирано от жалбоподателя и неговия процесуален представител доказателствено искане. В този смисъл и с оглед представените документи от ответника, съдът намира от съществено значение становището на жалбоподателя по приемане на така представените документи, както и с оглед формулиране на допълнителни доказателствени искания по повод същите. В този смисъл и с оглед заявеното твърдение за липса на възможност от страна на жалбоподателя лично да се запознае с представените доказателства, съдът намира така формулираното искане за допустимо с оглед необходимостта от обективно, всестранно и пълно изясняване на фактическата обстановка по спора. В този смисъл съдът следва да предостави възможност на жалбоподателя лично да се запознае с представените доказателства, като укаже на същия това да бъде осъществено в кратък срок, в който същия следва да представи в нарочно писмено становище мнението си по приемането на така представените документи, в т.ч. и да изчерпи всичките си доказателствени искания по повод така представените документи.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя А.Й. 7-дневен срок считано от днес, в който същия да се запознае с представените от процесуалния представител на ответника документи считано от лист 286 до 348 включително, като в указания срок жалбоподателя следва да представи по делото нарочно писмено становище, в което същия следва да вземе отношение по повод приемането на горните документи като писмени доказателства по делото.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че следва в посоченото по-горе писмено становище да изчерпи всичките си доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предвид изложените твърдения от жалбоподателя, моля да задължите същия да представи заедно със становището и доказателства за времето и продължителността на дългосрочната командировка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.: Не възразявам. В състояние съм да представя доказателства за командировката.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.09.2013 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: