ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 19.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На деветнадесети март                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 165 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Й., редовно призован,  явява се лично. Представлява се от адв. Д.И., който прави изявление.

 

АДВ. И.: Моля да ми бъде предоставен срок, в който да представя нарочно писмено пълномощно, по силата на което жалбоподателят А.Й. ме упълномощава да го представлявам по настоящото административно дело.

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.Ч., редовно призован, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” - СОПА, редовно призовани, представител не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Зам. кмета на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. И.: Моля да бъде даден ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.: Да бъде даден ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че жалбата е недопустима. Нито един от жалбоподателите не е доказал правен интерес от воденото на процес с настоящия предмет и поради недопустимост, моля да не давате ход на делото и да прекратите същото.

АДВ. И.: Доколкото е оспорван общия административен акт, който има неконкретно обозначен кръг адресати, но такива са гражданите на Община Бургас на територията, на която е действието на издаденото разрешение, жалбоподателят А.Й. *** има правен интерес от запазване на зелената система и конкретно от съществуването на декоративната растителност на територията на Община Бургас, част от която представляват засегнати от разрешението значителен брой декоративни дървета. В този смисъл неговия интерес да обжалва разрешението, с което тази декоративна растителност се разрешава да бъде премахната, произтича от това му качество. От друга страна, Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА е неправителствена организация, предметът на дейност на която съществува и общополезната цел е опазване на околната среда. Интересът на едно сдружение на граждани да оспорва акт, който има пряко отношение към околната среда е също така обоснован и в този смисъл те също на собствено основание са легитимирани да оспорват акта.

На последно място: изрично е заложено правото на всички граждани да получават своевременно информация, включително и да обжалват актове на администрацията по въпроси, свързани с околната среда в Орхуска конвенция, свързана с достъпа до правосъдие във връзка с въпросите на околната среда, която конвенция е международен правен акт и в този смисъл е разпоредбата, като задължава страните, които са вписани и имат интерес на гражданите да бъде осигурена възможност от оспорване на тези актове. В този смисъл жалбоподателите са се възползвали от това си право. Всеки гражданин на Община Бургас има право при положение, че е засегнат от разрешението за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност особено когато се касае за ЦГЧ, да оспорва.

На последно място: това е целта, с която самия издател на акта заместник-кмета по околна среда - издател на въпросното решение, е целял и оповестил този акт.

 

Съдът с оглед заявеното от юрисконсулт Д. възражение и предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя Й., намира следното:

С определение № 279/04.02.2013 г., постановено от настоящия съдебен състав, съдът е взел отношение по допустимостта на жалбата подадена от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, като е приел, че сдружението няма процесуалната легитимация да оспорва административен акт, поради което жалбата като недопустима, е оставена без разглеждане. Така постановеното определение е оспорено пред Върховен административен съд, поради което въпросът по допустимостта на жалбата подадена от сдруженото, е висящ.

По отношение на допустимостта на жалбата от физическите лица А.Н.Й. и Ю.А.Ч., с определение № 281/04.02.2013 г., постановено от настоящия съдебен състав, съдът е приел, че така подадената от физическите лица жалба, е процесуално допустима, за което съдът е изложил подробни мотиви и поради това е разгледал искането за спиране на допуснатото от закона предварително изпълнение на оспорения административен акт. Така постановеното определение също е оспорено пред Върховен административен съд и към настоящия момент няма произнасяне от горната инстанция.

Предвид горното, съдът намира, че така подадената жалба е процесуално допустима, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от А.Н.Й. и Ю.А.Ч. в лично качество и като представляващ Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА със седалище гр. Варна против Разрешение № 49/14.12.2012 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ, издадено от А. Н. – заместник-кмет по „Европейски политики, Околна среда”.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.: Поддържам жалбата. Ще имам доказателствени искания, които ще моля да формулира адв. И..

АДВ. И.: Имам няколко доказателствени искания.

На първо място относно представените паспорти на дълготрайната растителност: заявявам, че ги оспорваме и в тази връзка моля да бъде задължена Община Бургас във връзка със задължението по чл. 63, ал. 1 от ЗУТ да води регистър на зелените площи и по-специално на дълготрайната растителност да представи на съда заверено копие от регистъра, който се води в общината за дълготрайната растителност с код на посочените за премахване дървета в оспорваното разрешение. Това искане е предвид обстоятелството, че според нас протоколът, който е описан в разрешението като основа не се базира на конкретно посочени дървета, а те не са ясно посочени и в самото разрешение.

Следващото доказателствено искане отново е свързано със задължението на Община Бургас по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ, където следва да бъде взето предвид обстоятелството, че следва да бъде изготвена санитарна експертиза за конкретното здравословно състояние на всяко едно дърво. С оглед на това, че трябва да съществува такава, моля да бъде задължена Община Бургас да представи санитарна експертиза за всяко едно дърво, включено в разрешението, които са били изготвени, за да може да се прецени каква преценка е извършена.

Третото доказателствено искане е свързано с броя на декоративната растителност, посочена в обхвата на разрешението за отсичане. Моля да бъде задължена Община Бургас да представи оценка за въздействието върху околната среда, като това задължение съществува за общината предвид действащата Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на декоративната растителност, която действа при условията и при действията на ЗУТ. В случая броя на дърветата е повече от 20 и това означава, че това условие попада в обхвата на наредбата. Нямам други доказателствени искания на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Аз алтернативно поддържайки искането за недопустимост, оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че в нея са изложени твърдения, които са само предположения на жалбоподателя и не почиват на законови изисквания, но подробно становище ще взема по същество.

По отношение на направените искания заявявам, че ще се ползваме от всички доказателствени материали, които сме представили по делото. Ако преписката не е представена в цялост ще представя онова, което се съдържа в архива на Община Бургас по отношение на засегнатата растителност, предмет на настоящото производство. В момента не мога да изразя становище дали изпратената от отдел „Озеленяване” при Община Бургас преписка е в цялост, в т.ч. и дали по преписката са налични писмените доказателства, които адв. И. поиска да бъдат изискани и приложени.

По отношение на третото искане касаещо броя на декоративната растителност, за която се иска оценка на въздействието върху околната среда съгласно Наредба № 1 считам, че от текста на наредбата става ясно за такъв документ и Община Бургас няма да изготвя и представя по настоящото дело.

Представям и моля да приемете Заповед № 286/04.02.2010 г., по силата на която кмета на Община Бургас е възложил на заместник-кмета правомощията му по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ.

Моля да ми дадете възможност да представя допълнителни доказателства.

 

С оглед заявеното от процесуалния представител на ответника становище и предвид формулираните доказателствени искания от процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на процесуалния представител на ответника, в който срок същия следва подробно да се запознае с представените с административната преписка документи и в случай, че преписката не е окомплектована в цялост, в указания 14-дневен срок по същата следва да се представят липсващите документи.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в указания 14-дневен срок да представи за прилагане към делото на изисканите от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, формулирани като доказателствено искане в днешно съдебно заседание.

В случай, че такива липсват от страна на ответника, следва да бъде представено становище по така формулираните доказателствени искания.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.06.2013 г. от 13,30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: