О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер           от  31.05.2012 година,  град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, втори състав, на тридесет и първи май две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                  Председател: Станимир Христов

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Христов административен характер дело номер 165 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба от Б.Н.И., ЕГН ********** *** против Заповед № РД 11-292-028/27.12.2011 год. на Директор на Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас. С оспорената заповед, административния орган, на основание чл. 34, ал. 8 от ЗСПЗЗ, след извършена проверка по реда на чл. 47, ал. 8 от ЗСПЗЗ е наредил да се изземе от Б.Н.И. имот № 043039 с площ 9.700 дка, V категория по КВС на землище с. Горно Ябълково, община Средец. Със същата заповед, имота се предоставя на Министерство на земеделието и храните, а отстраненото лице Б.И. няма право на обезщетение. На основание чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ е указано Б.Н.И. в три дневен срок да внесе по сметка на ОД „Земеделие” гр. Бургас сумата от 343,38 лева, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за предходната 2010/2011 година за времето на неправомерно ползване.  

Съгласно § 19, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на АПК, обнародван в ДВ бр. 39/20.05.2011г., индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е различен от общия ред предвиден в чл. 132 от АПК.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и той е длъжен като я констатира да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд гр. Средец. Постановеното решение при липса на родова подсъдност е недопустимо и подлежи на обезсилване. Ето защо производството пред Административен съд гр.Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по компетентност на Районен съд гр. Средец. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135 ал. 2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 165 от 2012 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Средец за разглеждане на жалбата на Б.Н.И., ЕГН ********** *** против Заповед № РД 11-292-028/27.12.2011 год. на Директор на Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

СЪДИЯ: