ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 25.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 165 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, явява се юрисконсулт М., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „Нефтопристанище”, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искане на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за спиране изпълнението на Решение № 1064/09.11.2009 година на Началника на МП „Нефтопристанище”, относно задължението за заплащане на лихви върху допълнително определения с решението размер на ДДС, в размер на 13 371.72 лева.

 

С писмена молба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД са представени доказателства, относими към искането за спиране, подробно описани в същата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам искането за спиране на изпълнението на оспорения акт. Представили сме доказателства, от които е видно, че са налице предпоставките за това. Моля да ги приемете и да уважите формулираното искане за спиране.

Съдът намира, че представените с писмената молба документи са допустими и относими към искането и следва да бъдат приети като доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както тези, представени от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД с молба вх. № 1753/23.02.2010 г., а именно Банкова гаранция № 9915/12.09, издадена на 01.12.2009 година; Анекс № 1 към Банкова гаранция № 9915/12.09, издаден на 10.2.2009 година; Анекс № 2 Банкова гаранция № 9915/12.09, издаден на 27.01.2010 година и Решение № 4402-1291/16.12.2009 година на Началника на Митница Бургас за разрешаване на общо обезпечение.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля, да уважите искането за спиране изпълнението на оспорения акт в частта за лихвите, тъй като сме представили надлежна банкова гаранция. В този смисъл са налице изискуемите от закона предпоставки за спиране.

 

По искането за спиране съдът намира следното:

За да бъде спряно предварителното изпълнение, допуснато от закона, за актове от категорията на процесното решение е необходимо съгласно чл. 221 от Закона за митниците претендираното митническо задължение, независимо от това дали е главница или лихви, да бъде надлежно обезпечено изцяло. В конкретния случай, с оглед представените доказателства за налично обезпечение – банкова гаранция, и заявеното писмено становище от ответника, че тази гаранция обезпечава изцяло всички вземания, които с административни актове на Митницата се претендират от настоящия жалбоподател и които касаят вземания на лихви, съдът намира, че искането е основателно, поради което и на основание чл. 221 от Закона за митниците във вр. с чл. 166, ал.3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Решение № 1064/09.11.2009 година на Началника на МП „Нефтопристанище”, в частта относно задължението, обективирано в решението за заплащане на лихви върху определения размер на ДДС, а именно 13 371.72 лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд  на Република България в 7-дневен срок от днес за молителя и в същия срок от уведомяването за ответника.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: