ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти октомври                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1659 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,10 часа се явиха:

За жалбоподателя „ПРО АГРО” ООД - редовно призован, не се явява управителят. Вместо него - адв. Т. Б.-представя пълномощно.

За ответника - кмета на Община Карнобат - редовно призован, се явява ст. юк. А. – представя пълномощно.

За  заинтересованата страна „Крушево” АД - редовно призована, се явява К.Т. – Изпълнителен директор.

За заинтересованата страна „Агросезони” ЕООД - редовно призована, не се явява представител.

За заинтересованата страна „Емилио Е Х” ЕООД- редовно призован, не се явява представител.

За заинтересованата страна „Плодинвест” ЕООД - редовно призован, не се явява представител.

 

Постъпило е становище от управителя на дружеството „Плодинвест” ООД, с което не се противопоставя за даване ход на делото и е направено изявление по съществото на спора.

 

Заинтересованата страна Земеделски производител С.Я.Ч. - редовно призована, се явява лично.

 

Заинтересованата страна К.М.К. - редовно призован, се явява лично.

 

Заинтересованата страна Р.Х.М. - редовно призован, не се явява, не се представлява.

 

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

Ст. юк. А.: Да се даде ход на делото.

 

Заинтересованата страна К.Т.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна С.Я.Ч.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна К.М.К. : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ПРО АГРО” ООД Бургас против заповед на кмета на община Карнобат, с която са обявени резултати от търг за отдаване под наем на земеделски земи.

 

Адв. Б.: Поддържам жалбата, както и нейният петитум.

 

Ст. юк. А.: Правя искане за спиране на делото на основание 229, ал. 1, т. 4 ГПК на следните основания:  в Административен съд Бургас е подадена жалба и е образувано адм. дело № 1555/2016 г., с която е открита тръжната процедура. Делото все още не е насрочено. Жалбоподателят е същият, който е в настоящото производство. Считам, че решението по адм. дело № 1555/2016 г. обуславя решението по настоящото дело.

 

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Известно ли Ви е съществуването на това дело?

 

Адв. Б.: Известно ми е за съществуването на това дело. Аз представлявам жалбоподателя по това дело. Към момента няма насрочване. Потвърждавам казаното от ст.юк. А..

 

Ст. юк. А.: Представям заверено копие от заповед № 383/23.06.2016 г. на кмета на общината, с която е открита процедурата приключила с издаването на заповедта оспорена в настоящото производство.

 

След като се запозна с представената заповед от ст. юк. А. и представеното извлечение от портал за достъп до съдебни дела на Административен съд Бургас, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА представеното извлечение от портал за достъп до съдебни дела, както и заповед № 373/23,6,2016 г. на кмета на община Карнобат, ведно с приложение към нея, в което са описани поземлени имоти с номера, площ и  разположение.

Съдът счита, че адм. дело № 1555/2016 г., което има за обект на контрол законосъобразността на заповед № 383 /23.06.2016 г. на кмета на общината се явява предпоставящо за изхода на настоящото производство, защото със заповед № 383/23.06.2016 г. е поставено началото на административна процедура приключила със заповедта, обжалвана по административно дело № 1659/2016 г.

 

С оглед на изложеното съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА административно дело № 1659/2016 г. до приключването на административно дело № 1555/2016 г. на Административен съд Бургас с влязъл в сила съдебен акт или споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес за страните, които присъстваха в днешното съдебно заседание, и в същия срок  за страните, които не са се явили – от датата на получаване на съобщението за постановеното определение.

 

ДА СЕ ИЗИСКВАТ тримесечни справки за движението на дело № 1555/2016 г. на  Административен съд Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: