РЕШЕНИЕ

1623

гр.Бургас, 03.10.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в открито заседание на 21 септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ : Веселин Белев

 

при участието на секретаря С.Х., в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдия Белев а.д. № 1658 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по делото е по оспорване на индивидуални нормативни актове, по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Оспорваща страна (жалбоподател) е Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД гр.Бургас. В производството оспорващата страна участва чрез изпълнителния директор на дружеството, както и чрез пълномощник – адвокат И. К.-Тунтева от АК Бургас.

Орган, издал административния акт (АО), е директора на Районна здравноосигурителна каса Бургас. Същият участва в производството чрез пълномощник – юрисконсулт Елена Й..

Предмет на оспорване е заповед за налагане на санкции № РД-25-762/30.05.2018г. на АО с която на основание чл.74 ал.5 от Закона за здравното осигуряване на жалбоподателя са наложени девет санкции от по 600лв. за нарушения по чл.403 ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2017г. В обстоятелствената част на заповедта е посочено, че констатациите са направени при извършена на 30.04.2018г. тематична проверка по КП № 41.2 „Диагностика и лечение при инфекзциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години“. Описано е всяко от нарушенията и те се изразяват в това, че при прием на малолетни пациенти за лечение жалбоподателят е събрал от придружителите им суми за ползване на легло, като е формулиран извод, че по този начин лечебното заведение неправомерно е изисквало суми от здравноосигурени лица. Нарушенията са извършени в периода от 25.02.2018г. до 08.03.2018г. Нарушенията са квалифицирани при повторност, като в тази връзка е посочена заповед за санкция № РД-25-541/10.04.2018г., влязла в сила на 19.04.2018г.

В жалбата се правят оплаквания за допуснати нарушения, изразяващи се в липса на правно основание на заповедта, нарушения на материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона. Счита се, че нарушенията са толкова съществени и тежки, че водят до нищожност на акта. Иска се прогласяване нищожността на оспорената заповед, евентуално отмяната и като незаконосъобразно и отново евентуално -  отмяна само на т.3 от заповедта. Последното искане е направено във връзка с това, че текстовете по т.2 и т.3 са идентични и напрактика водят до налагане на две санкции за едно и също нарушение.

Правното основание на оспорването е чл.76 ал.3 вр. с чл.74 ал.5 ЗОО.

Жалбата е подадена в срока по чл.149 ал.1 АПК, от лице, което е адресат на административния акт и има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147 ал.1 АПК, против индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима.

Органът, издал оспорения акт, оспорва жалбата с писмено становище и иска съдът да отхвърли оспорването. Представил е заверено копие от преписката по приемане на оспорения акт. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по така поставения за решаване спор между страните съдът се запозна подробно със становищата им, събраните по делото доказателства и като взе предвид приложимите законови разпоредби, прие за установено следното.

Представен е препис от заповедта, предмет на оспорване - заповед за налагане на санкции № РД-25-762/30.05.2018г. на АО, от който се установява издаването и.

Представен е препис от заповед за санкция № РД-25-541/10.04.2018г. на АО, влязла в сила на 19.04.2018г. Установи се, че с тази заповед са наложени санкции на жалбоподателя за извършени 22 нарушения, от които 18 се изразяват в това, че при прием на малолетни пациенти за лечение жалбоподателят е събрал от придружителите им суми за ползване на легло. Нарушенията са извършени през м.декември 2017г.

Представен е препис от заповед № РД-25-402/26.03.2018г. Установи се, че с тази заповед директорът на РЗОК Бургас е наредил извършването на проверката, в следствие на което е била издадена процесната заповед за налагане на санкции. Посочено е, че проверяваното лице е Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД с посочен адрес гр.Бургас бул.Стефан Стамболов 73, по изпълнение на индивидуален договор № 020607/12.05.2017г. по КП, договор № 021703/12.05.2017г. по АД и договор № 021905/12.05.2017г. по Кпр. за оказване на БМП. Срокът на проверката е поставен до 31.05.2018г. Формулирани са две задачи на проверката – контрол по изпълнението на договорения пакет болнична помощ в съответствие с НРД зае 2017г. и ЗЗО, както и контрол на присъствието на пациентите в лечебното заведение и воденето на медицинската им документация по време на хоспитализация. Извършването на проверката е възложено на С. Атанасов и А. Димитров, двамата контрольори в отдел „Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността“ при РЗОК Бургас.

Представен е препис от протокол № 481/30.04.2018г., съставен от контрольорите Атанасов и Димитров в изпълнение на възложената им проверка. В протокола са отразени констатации, идентични с фактическата обстановка по оспорената заповед за налагане на санкции. Както и в заповедта, така и в протокола, текстовете по т.2 и т.3 са идентични. Към протокола са приложени документи, изготвени от жалбоподателя, установяващи констатираните обстоятелствата. Протоколът е връчен на проверяваното лице на 30.04.2018 г. с указание, че може да подаде писмено становище в 7-дневен срок пред директора на РЗОК Бургас по направените констатации. По делото няма данни за подадено становище съобразно даденото указание, съответно не е провеждана процедура пред арбитражна комисия по чл.75 ЗЗО. Оспорената заповед е издадена след изтичането на срока за становище по чл.74 ал.4 ЗЗО.

Представен е препис от договор № 020607/12.05.2017г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, сключен между НЗОК, представлявана от директора на РЗОК Бургас и Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД.

При така установените факти съдът прие следните правни изводи.

Оспореният административен акт е издаден от директора на РЗОК Бургас, който е компетентен орган да наложи санкцията по смисъла на чл. 76, ал. 2 от ЗЗО. Заповедта е в предвидената от закона форма и съдържа фактически и правни основания за нейното издаване.

Не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при издаването на обжалвания акт. В съответствие с чл.74 ал.3 ЗЗО е съставен протокол за резултатите от извършената тематична проверка на УМБАЛ Бургас АД. Жалбоподателят е запознат със съдържанието на протокола и е имал възможност да упражни правото си да възрази срещу констатациите в същия. Налице е предпоставката за издаване на обжалваната заповед за налагане на санкции по чл.74 ал.5 ЗЗО, а именно лицето – обект на проверката, не е изразило становище по чл.74 ал.4 ЗЗО.

Несъстоятелни са доводите на жалбоподателя за незаконосъобразност на оспорената заповед, произтичащи от сочени нарушения при осъществяване на процедурата по възлагане на проверката със заповед № РД-25-402/26.03.2018г. Последната има вътрешноорганизационен характер и не засяга пряко правата на проверяваното лице, при условие, че посочените по-горе изисквания на закона за извършване на проверката са били спазени, а именно проверката е била извършена от съответни длъжностни лица, които са съставили за това протокол, който са връчили на проверяваното лице, съобразно чл.73 и чл.74 ЗЗО.

Неоснователно е оплакването, че като част от правното основание за извършване на проверката и издаване на оспорената заповед е НРД за 2018г., а визираните медицинските дейности са осъществявани по време на действието на НРД за 2017г. Съгласно §10 от ПЗР на НРД за 2018г., в случаите на извършени нарушения преди 31.03.2018г., се прилагат глобите и санкциите, предвидени в НРД за 2017г., но се спазва процедурата за осъществяване на контрол по ЗЗО и НРД за 2018г. Неоснователни са и другите оплаквания за неясна и непълна правна квалификация на нарушенията, тъй като дадената не страда от сочените пороци. Наличието на минимални фактически грешки при изписването на правната квалификация не следва да се квалифицират като порок на оспорената заповед, когато за адресатите и не е създадена неяснота относно правното основание на акта.

Основателно е оплакването на жалбоподателя, отнасящо се до т.3 от заповедта. По този пункт е наложена финансова неустойка за нарушение, идентично с това по т.2 и напрактика това довежда до резултат, при който за едно нарушение се определя втора санкция. Това нарушение на закона е основание за отмяна на оспорената заповед в тази и част.

Независимо от неоснователността на описаните по-горе оплаквания по жалбата, в изпълнение на правомощията си по чл.168 ал.1 АПК съдът извърши служебна проверка, въз основа на която констатира, че оспорената заповед е отчасти незаконосъобразна поради противоречие с материалния закон. Процесните финансови неустойки са наложени за нарушения, квалифицирани по чл.403 ал.4 от НРД 2017г. Съгласно тази разпоредба, за повторно нарушение по ал.3 финансовата неустойка е в размер от 600 до 1 500лв. Съгласно чл.403 ал.3 от НРД 2017г., когато изпълнител на болнична медицинска помощ наруши условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определени в този НРД, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция „финансова неустойка“ в размер от 200 до 500 лв.

В процесния случай нарушенията по чл.55 ал.2 т.2 ЗЗО са установени по надлежния ред, но липсва повторност, съответно липсват и визираните в оспорената заповед нарушения с квалификация по чл.403 ал.4 НРД 2017г. Това е така, защото към момента на извършване на процесните нарушения, установяващата предходните такива заповед за санкция № РД-25-541/10.04.2018г. на АО не е влязла в сила.

При тези обстоятелства процесните нарушения следва да се квалифицират по чл.403 ал.3 от НРД 2017г., като размерите на финансовите неустойки се намалят към минимума от 200лв., а оспореното решение се измени съответно в тези му части, на основание чл.172 ал.2 АПК.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ заповед за налагане на санкции № РД-25-762/30.05.2018г. на директора на Районна здравноосигурителна каса Бургас, с която на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД ЕИК:102274111 с адрес гр.Бургас бул.Стефан Стамболов 73, са наложени санкции „финансова неустойка“ в размер по 600лв. за девет нарушения по чл.403 ал.4 НРД 2017г., в частта по т.3 от заповедта.

ИЗМЕНЯ заповедта в останалите и части, а именно по т.1-2 и т.4-9, като преквалифицира нарушенията по чл.403 ал.3 НРД 2017г. и намалява наложените санкции „финансова неустойка“ до размер по 200лв. за всяко нарушение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от връчване на преписа.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :