ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и осми ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1658 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКВАТОР” ЕООД М.Я.- редовно уведомен, не се явява, изпраща за представител  адв.М.С., редовно упълномощен по делото, с представено пълномощно. 

         ЗА ОТВЕТНИКА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СОФИЯ редовно  уведомен   се явява ю.к. Л.-Т., надлежно упълномощена по делото.

         Явява се вещото лице Д.П.Г.

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Л.-Т.: Да се даде ход на делото

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10632/18.11.2016г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК, вр. чл.144 АПК.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

Д.П.Г.  50 г., българин, български гражданин, неосъждан,   с висше техническо  образование.

Без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ Г. -Поддържам изготвеното от мен  заключение.

Въпрос на Ю.К.Л.-Т. – Протоколът,  на който се позовавате в отговор на въпрос №6 е с дата 17.12.2014 година. Къде е представен този протокол, в коя служба?

ВЕЩО ЛИЦЕ Г.- В Общинска служба „Земеделие“ гр.Созопол.

Въпроса на Ю.К.Л.-Т.-Позовавате се и на констатацията и с протокол №467 от 17.12.2014 година, какво  потвърждава, какво установихте в този протокол?

ВЕЩО ЛИЦЕ Г. - В кориците на делото са представени дневници за растителна защита, умишлено давам датите,когато се отглежда слънчоглед и  ги сравнявам с датите  на обработка  на  пшеница, от дневника представен от жалбоподателя. Периодът  на отглеждане на слънчогледа  чисто по дати започва  от април месец и жътвата му някъде  м.09-м.10.2014 година. Категорично, ако сравним отглеждането на пшеница,  която се сее септември – октомври и се жъне юни месец,  то тогава  трябва да им пшеница там. От месец юни се подготвя почвата за следващата култура.

Въпроса на Ю.К.Л.-Т. -  Запознат ли  сте кога е последната дата  за редакция  на заявленията на земеделския производител?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.- Не, не съм запознат.

Въпроса на Въпроса на Ю.К.Л.-Т. - промяната на културата на парцел 611.14-275-1-1 с площ 57.98 хектара  извършена ли с предоставения със заявлението   изменен план.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. - Реално погледнато  не  е извършено.

АДВ.С.- Аз нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Въпроса на Ю.К.Л.-Т.-Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Съдът  след изслушване на вещото лице и изразеното от процесуалните представители становища

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изготвената съдебно- агротехническа експертиза, от вещото лице Д.П.Г..

Да се изплати възнаграждение  на вещото лице в размер на 400.00/четиристотин/ лева от внесения по делото депозит.

Съдът ЗАДЪЛЖАВА в 10-дневен срок от днес страните да внесат допълнително по 32.00 лева за пълното изплащане на възнаграждението на вещото лице Д.Г..

АДВ.С.-  Нямам други искания.

Ю.К.Л.-Т. - Представям  и моля да приемете като доказателства по делото Методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2007-2013 г., ведно със Заповед на министъра на земеделието и храните № РД-09-746/20.11.2014 година.

АДВ.С.- Да се приемат така представените доказателства.

Съдът намира, че представените  в днешното съдебно заседание  заповед и  методика са относими към предмета на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото Методика  за  намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2007-2013 г., ведно със Заповед на министъра на земеделието и храните № РД-09-746/20.11.2014 година.

АДВ.С.-Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Л.-Т.-Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.С. – Уважаеми господин съдия, моля  да уважите жалбата и да отмените частичния отказ. От събраните по делото доказателства е видно, че плана, който е заявен  е допусната техническа грешка.В жалбата подробно сме изложили и сме уведомили МЗХ и ДФ „Земеделие“ за тази грешка, приложили сме протокол  от  официален орган, който е констатирал  това обстоятелство, за което е спазена културата, която следва да бъде засадена. Този отказ противоречи  на закона.Представям справка и моля да ми се присъдят разноските, ведно  с доказателства- списък на разноските. Моля за срок на писмена защита.

Ю.К.Л.-Т.-Уважаеми господина съдия,  моля да постановите съдебен  акт,  по силата на който отхвърлите  жалбата като недоказана.Претендирам ю.к. възнаграждение- внесения от фонда  депозит за експертиза.Моля за срок за писмени бележки.

Съдът определи 10 дневен срок  за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: