ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  десети  октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1658 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКВАТОР” ЕООД М.Я.- редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща за представител  адв.М.С., редовно упълномощен по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание. 

 

         ЗА ОТВЕТНИКА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СОФИЯ редовно и своевременно призован  се явява Ю.К.Л.-Т., надлежно упълномощена по делото.

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Л.- Т.: Да се даде ход на делото

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГОДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от „ЕКВАТОР“ ЕООД, с ЕИК 102650542, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Чаталджа“ № 52, представлявано от управителя М.Г.Я. против Уведомително писмо за оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. за кампания 2014г. с изх.№ 02-020-2600/8815 от 15.10.2015г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  /РА/, в частта му, с която е отказано частично подпомагане и финансиране за сумата от 24 573.21 лева.

Иска се отмяна на административния акт в оспорената  му част.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция

АДВ.С.-Поддържам жалбата, нямам възражение по доклада.Имам доказателствено искане, уточнение по жалбата, а именно: В  уведомителното писмо са налице мерки и искания, като документация, единствено и само  обжалваме уведомителното писмо, което касае имота, посочен  като парцел №61114-275-1-1 и обжалваме само в тази част,  в правната констатация и фактическата обстановка,  че терена е засят  с пшеница, а не със слънчоглед, Отказаната сума  е тази сума, която съм изложил в жалбата. Моля да се допусне агрономическа експертиза, която след проверка на документите,  които съм представил и налични в административната  преписка да отговори на въпроса: Какво е фактическото  положение  и каква е действителната култура, засадена  в парцела през календарната година, за която е подадено заявлението.Твърдим, че е налице явна фактическа грешка, уведомили сме  административния  орган за наличие на тази грешка и считаме,  че акта е незаконосъобразен в тази част, тъй като не съответства на фактическото положение. Действителното положение е, че  засятата културата  е слънчоглед, а в заявлението е пшеница  и на тази база е постановен отказа.

Ю.К.Л..-Оспорвам жалбата, като неоснователна Моля да бъде приобщена по делото представената преписка. Представям и моля да бъдат приети в днешното съдебно заседание, следните доказателства: заповед на Министъра на земеделието и храните №РД 09-746 / 20.11.2014 година, както и заповед РД №09-508/24.07.2014 година на Министъра на земеделието и храните  и приложението към тази заповед – методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСС за периода 2007-2013 г., има ги и на сайта на фонда към Министерството  на земеделието и храните. Във връзка с изявлението на жалбоподателя,  касаещо  конкретизацията  на исковата молба моля, да бъде назначена експертиза  с вещо лице агроном, за което представям молба с въпроси, като моля първите пет въпроса  да останат, а  следващите да отпаднат.

АДВ.С. - Не възразявам да бъдат приети представените  в днешното съдебно заседание  доказателства. Моля за възможност да поставя  в писмен вид задачите към вещото лице, след като се запознах с въпросите на ответния орган.

Съдът намира, че представените  писмени документи от процесуалния представител на ответника са относими към предмета на разглеждане на делото, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства, както следва: Заповед на Министъра на земеделието и храните №РД 09-746 / 20.11.2014 година; Заповед РД №09-508/24.07.2014 година на Министъра на земеделието и храните  и приложението към тази заповед – Методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСС за периода 2007-2013г.

Съдът намира за основателно искането на процесуалните   представители  на страните по делото за допускане и възлагане на съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно- техническа експертиза /СТЕ/, която  да бъде извършена от вещо лице агроном, който да отговори на първите пет въпроса, представени  в писмен вид от процесуалния  представител  на ответника.

Съдът определя тридневен срок за процесуалния  представител на жалбоподателя, който да представи в писмен вид въпросите на които следва да отговори  вещото лице.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400.00/четиристотин/ лева, който следва да бъде внесен от сраните по  делото в размер на  по 200.00 лева всяка, считано  в 14- дневен срок  от днес.

След внасяне на депозита ще бъде определено вещото лице  и  делото ще бъде му  представено  за изготвяне  на заключението по допусната съдебно-техническа експертиза.

Предвид обстоятелството,  че фактическата  обстановка по делото не  е изяснена, с оглед необходимостта от събиране на допълнителни   доказателства, а именно изготвяне на  съдебно-техническа експертиза, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 28.11.2016 година от 13:00 часа,за която дата  и час страните се уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: