Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1150       Година 23.12.2008                Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ-състав, на осемнадесети декември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.П.С.

                                                                  2. Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор С. Х.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1658 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от С. Г. Г. в качеството му на управител на “Компас” ЕООД, със седалище и адрес на управление *** срещу решение № 632 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 1173 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени обжалваното съдебно решение, като неправилно и да се отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Директора на РИОКОЗ гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд е законосъобразно и следва да се остави в сила.

Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение № 632 от 2008г.,  Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 03-100/28.02.2008г. на  Директора на РИОКОЗ гр.Бургас с което за нарушения на чл.12, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/ и на основание чл.42, ал.2, във връзка с чл.49, ал.2 от ЗХ на ”Компас” ЕООД  е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на  2000 лв.. За да постанови решението си съдът е приел, че фактическата обстановка по делото е безспорно установена, от събраните в хода на производството доказателства. АУАН е съставен от компетентно длъжностно лице в присъствието на двама свидетели и съдържа изискващите се от закона реквизити. Представителя на ЮЛ е бил уведомен за съставянето на акта, но не се е явил да го подпише. Атакуваното НП е издадено от компетентен орган и съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл.57. Не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като в хода на производството не са допуснати съществени процесуални нарушения водещи до порочност на производството  или до нищожност на АУАН или НП. Неоснователни са възраженията за нарушение на чл.44, ал.3 и чл.52, ал.1 от ЗАНН, тъй като тези срокове са инструктивни. По същество, безспорно е установено извършването на  нарушението на чл.12, ал.1 от ЗХ, тъй като в обекта, стопанисван от жалбоподателя е извършвана търговия с храни, без надлежна регистрация в РИОКОЗ гр.Бургас. Отговорността на юридическите лица е обективна и факта на извършване на търговска дейност с храни без регистрация на обекта, е основание за ангажиране на отговорността на дружеството-нарушител. Санкцията, правилно е определена в минималния размер и съответства на извършеното нарушение.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение.

Настоящия състав намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон.

С обжалваното пред първоинстанционния съд  наказателно постановление на касатора е наложена имуществена санкция за нарушение на чл.12, ал.1 от ЗХ. Съгласно този законов текст производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона. Безспорно за обекта стопанисван от касатора не е издадено удостоверение за регистрация за търговия с храни и не се твърди от него и не се ангажират доказателства, че е притежавал временно удостоверение издадено при условията и реда на чл.12а от ЗХ. Ето защо, правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание чл.42, ал.2 от ЗХ, а наложеното наказание е в рамките на предвидения от закона минимум.

По отношение на твърдяните нарушения при съставянето на АУАН, настоящия съдебен състав счита същите за неоснователни. АУАН е официален свидетелстващ документ, в който се съдържат всички необходими реквизити предвидени в чл.42 от ЗАНН и е подписан от двама свидетели при съставянето му. В хода на съдебното производство, извършените в него констатации се потвърждават от събраните гласни и писмени доказателства, а жалбоподателя, не е ангажирал доказателства, във връзка с твърденията си. Видно от събраните доказателства, представителя на дружеството, със своите действия, сам се е поставила в невъзможност да се запознае със съдържанието на акта и правилно първоинстанционния съд е приел, че в хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са основания за отмяна на наказателното постановление.

Неоснователно е и възражението, че наказателното постановление е връчено в нарушение чл.58 от ЗАНН, тъй като реда за връчването му е предвиден с оглед  гарантиране на правото на защита на лицата, чиято отговорност е ангажирана. Макар, че оспореното наказателното постановление е връчено на управителя на дружеството, по пощата с писмо с обратна разписка,  дружеството е осъществило  правото си на защита, като го е обжалвало по съдебен ред в предвидения в закона 7 – дневен срок и това му правото не е нарушено.  

С оглед изложеното обжалваното решения се явява правилно и законосъобразно и при постановяването му не са допуснати нарушения на процесуалните правила, поради което следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 632 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 1173 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.         

 

 

                                                     2.