ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети ноември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1657 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателите К.Л.К., А.Л.К. и „Билдинг ТД” ЕООД - редовно призовани, не се явяват. Представляват се от адв. С. с пълномощно по делото.

         За ответника – кмета на Община Бургас - редовно призован, не се явява представител.

         Явява се вещо лице П.Ш..

 

         Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 П.С.Ш. на ** години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. С.: На последна страница от заключението в два абзаца посочвате каква документация не Ви е представена във връзка със заключението – визирам констативен протокол, дали такъв е съставен или обстоятелствата, които са посочили в писмото, цитирано по-горе от 08.08.2016 г., което го има и по делото, както и за липса на информация относно предприети действия за уведомяване на доверителите ми. Въпросът ми е: След като се запознахте с документацията в общината, въз основа на тези две заявления, в същата преписка или допълнително, представена ли Ви е от Община Бургас информация представляваща уведомление за откриване изобщо на такова производство по издаване на разрешение за отсичане. Доколкото разбирам те са тръгнали да предприемат някакви действия, комуникирали са с РИОСВ, но такава процедура по уведомление има ли реализирана?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По многобройните искания от страна на жалбоподателите има изразено становище на началника на строителния отдел - главен инженер, в което се изразява становище, че не може да бъде издадено такова ново уведомление, тъй като е в несъответствие с разпоредбите на действащата общинска наредба и няма такъв момент да бъде презаверено или преиздадено по вече издаденото разрешение за строителство. Има уведомително писмо до жалбоподателите, на базата на което те подават поредица от искания за издаване на ново разпореждане за отсичане. В тази връзка е издаден протокол от 12.04.2016 г., в който комисия още веднъж разглежда цялата документация и стига до същия извод и целта на протокола е да се актуализира този от 2012 г., на основание на което е издадено разрешението. Не се издава ново разрешение. След протокола от месец април е отбелязано, че може да се издаде разрешение, след което не ми е ясно какво се случва.

 

         Адв. С.: Нямам други въпроси.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице Ш..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /издаден РКО  90,00 лева на 29.11.2016 г./.

 

Адв. С.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да задължите ответния административен орган – Община Бургас, да представи доказателства дали по повод на заявлението ни с вх. № 94-01-7882/1/ от 28.06.2016 г. по описа на Община Бургас, е налице уведомление за откриване на производство по смисъла на чл. 66 от АПК за издаване на разрешение за отсичане на едроразмерна растителност, каквото е искането ни, обективирано в цитираното по-горе заявление, чийто мълчалив отказ обжалваме в настоящото производство. Искането го обективирам с обстоятелството, че съгласно трайната съдебна практика, разрешенията за отсичане на едроразмерна растителност по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ, представляват общи административни актове по смисъла на чл. 65 от АПК.

 

По направеното изявление от адв. С., съдът счита, че искането е основателно.

Предмет на оспорване е мълчалив отказ на кмета на общината да издаде разрешение за отсичане на дълготрайна растителност. По делото са налице данни, че жалбоподателите са подали заявление за издаване на такова разрешение, което обуславя необходимостта административния орган да образува административно производство по заявлението. Проверката на мълчаливия отказ следва да бъде извършена на всички основания по АПК, включително относно процесуалната законосъобразност на действията на администрацията.

С оглед на това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Бургас, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи изрична писмена справка за това по Заявление вх. № 94-01-7882/1/ от 28.06.2016 г. по описа на Община Бургас, издавано ли е уведомление по чл. 66 от АПК за откриване на производство по издаване на разрешение за отсичане на едроразмерна растителност.

УКАЗВА на кмета на общината, че при неизпълнение на указанията на съда, съдът ще се произнесе по съществото на спора, съобразно разпоредбата на чл. 161 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.01.2017 година от 13,15  часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: