ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,16.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шестнадесети октомври                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1657 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., която представя пълномощно.

        

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР БУРГАС”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Юрисконсулт И.: Поддържам жалбата ведно с наведените в нея доводи за неправилност и незаконосъобразност.

Считам, че отнасянето на стоката към тарифна позиция, различна от декларираната от дружеството е неправилна по съображения, които сме изложили в жалбата.

Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства.

Поддържам доказателствените искания така, както са заявени с жалбата, включително и доказателственото искане за допускане и назначаване на експертиза. В жалбата е посочено искането ни за тройна  комбинирана, правя уточнение, че искането ни е за назначаване на единична техническа експертиза с въпросите, формулирани на стр.8 от жалбата от т.1 до т.6.

 

Юрисконсулт Л.: Представям нарочна молба за спиране на настоящото производство, тъй като в Съда на Европейския съюз е образувано дело по преюдициално запитване. Предметът на делото е идентичен спор със същия жалбоподател и същия ответник.

 

Юрисконсулт И.: Противопоставям се на направеното искане за спиране на настоящото производство. Считаме, че не са налице основанията на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, тъй като се касае за различен спор, с различен дори процесен продукт. Преюдициалното запитване касае мазут, а в настоящия спор процесният продукт е котелно гориво. Още повече, че не се касае за противоречие по прилагане на общностна и национална норма, решение, по което би ползвало съда при решаването на спора, решението на Европейския съд по преюдициалното запитване, което би ползвало съда при решаване на спора, поради което считам, че не е налице предпоставка за спиране.

 

Юрисконсулт Л.: Единият от въпросите във връзка с преюдициалното запитване е кой е приложимият метод.

 

Юрисконсулт И.: Като задържаме продукта и не се знае при какви условия се съхранява, тече време и дали ще е годен за анализ след това.

 

Юрисконсулт Л.: Няма гаранция, че с наличните проби е възможно да бъдат извършени всички претендирани изследвания. По отношение на останалите въпроси в искането за съдебно-техническа експертиза, в конкретния случай не са необходими някакви специални знания и умения, за да бъде даден отговор на тези въпроси. Още повече, че в лабораториите, които са акредитирани, всеки може да направи справка оттам.

Считам, че е съществено първо да бъде получен отговор по въпросите отправени до Съда на Европейския съюз, които касаят и методите за анализ и определянето на ароматните съставки. Едва след това, съобразно отговорите на Европейския съд, да бъде направена преценка кои лабораторни изследвания по кои методи да бъдат осъществени.

 

 

По направено искане за спиране на настоящото производство съдът, след като съобрази, че е налице фактическа и правна идентичност между спора по настоящото дело и спорното правоотношение по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, по което е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз и е образувано пред последния Дело № С-330/2013г., обявено в Официален вестник на Европейския съд на 24.08. 2013г., съдът намира същото за основателно, но счита, че следва да се извършат процесуални действия по събирането на доказателства, поради което с цел процесуална икономия

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането за спиране на производството по административно дело № 1657/2013г. до приключване на производството по Дело № С-330/2013г. на Съда на Европейския съюз.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя.

Експертизата да се извърши от вещото лице Д.Л., след внасяне на депозит в размер на 300 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да постави допълнителни въпроси.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.01.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: