О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 03.08.2012г.

 

            Административен съд  гр. Бургас, трети състав, в закрито съдебно заседание на трети август две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                                 СЪДИЯ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

като разгледа, докладваното от съдия Димитров административно дело № 1657 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на М.Д. *** с ЕГН **********, подадена против уведомление на Директора на дирекция  “Устройство на територията” при Община Бургас, с което лицето Иван Стоянов Георгиев от гр. Бургас, бл.24, вх.3, ап.5 е уведомено за хода на започнало административно производство по възстановяване на земеделски земи в стари реални граници, по което е уведомен, че така образуваното производство по изменение на Плана на новообразуваните имоти не е приключено, поради което скица на спорните имоти може да бъде издадена след приключване на процедурата по изменение и влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението на плана

След преценка на предмета на спора, както и на изложените в жалбата обстоятелства, Съдът достига до следните правни изводи:

Съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото- прекратено, поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

            Оспореният акт, единствено уведомява трето за производството лице за хода на проведеното до настоящия момент производство по изменение на плана на новообразуваните имоти в посоченото землище. Поради това, оспореното съобщение няма белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, същото има само информативен характер.

                       Ето защо, съдът приема, че процесното съобщение има само уведомителен характер и не представлява годен акт за оспорване, тъй като е само действие, което е част от производството по извършване на административна услуга по смисъла на §1, т.2 АПК по издаване на скица на конкретизирани от Иван Стоянов Георгиев от гр. Бургас, бл.24, вх.3, ет.3, ап.5 недвижими имоти.

        В конкретния случай такъв акт не е издаден и след като оспореното съобщение няма характер на индивидуален административен акт, подлежащ на самостоятелен административен и съдебен контрол, жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Предвид обстоятелството, че жалбоподателят дори не е адресат на посоченото уведомление, делото следва  да бъде прекратено.

       Мотивиран така и на основание чл.159, т.1 от АПК и по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д. *** с ЕГН **********, подадена против уведомление на Директора на дирекция  “Устройство на територията” при Община Бургас, с което лицето Иван Стоянов Георгиев от гр. Бургас, бл.24, вх.3, ап.5 е уведомено за хода на започнало административно производство по възстановяване на земеделски земи в стари реални граници, по което е уведомен, че така образуваното производство по изменение на Плана на новообразуваните имоти не е приключено, поради което скица на спорните имоти може да бъде издадена след приключване на процедурата по изменение и влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението на плана.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1657/2012г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: