ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1656 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.С.А., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат В., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата В.К.К. – служител на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по иска по ЗОДОВ Община Несебър, редовно уведомени, не изпращат представител.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Господин Председател, моля да конституирате Окръжна прокуратура Бургас като страна в процеса предвид предявения иск по делото.

АДВОКАТ В.: Не възразявам.

 

С оглед направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура Бургас, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура Бургас като страна в настоящия процес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу принудителна административна мярка, наложена с протокол №25 от 27.07.2014г. от В.К.К., служител на Община Несебър,  с която е разпоредено преместване на неправилно паркирал автомобил марка БМВ, рег. № А-3008-ММ и иск по ЗОДОВ за заплащане на обезщетение в размер на 62 лв., представляващо нанесени имуществени вреди, изразяващи се в заплащане на наказателна такса в полза на Община Несебър, както за заплащане на обезщетение в размер на 1000 лв. за претърпени неимуществени вреди, ведно със законните лихви върху тези суми, считано от 27.07.2014 г. до окончателно изплащане на сумите.

В настоящото производство на основание чл. 204, ал.2 от АПК се разглежда и предявения иск по ЗОДОВ.

Ответната община, след указание на съда да представи преписката, по която е издадена обжалваната принудителна административна мярка, представи заверено копие от трудовия договор на Васил Киров, заповед №936/23.05.2014 г., заповед №937/23.05.2014 г. и договор за отдаване дейността по репатриране на МПС на територията на к.к. Слънчев бряг, зона Запад, като посочи, че общината не разполага с копие на протокол от преместване на МПС, както и снимков материал, които се съхраняват от дружеството изпълнител на дейността – „Транс Груп“ ООД. С определение от закрито заседание на 07.10.2014г. съдът задължи това дружество да представи заверен четлив препис от протокол №25 от 27.07.2014 г., с който е разпоредено преместване на неправилно паркирал автомобил марка БМВ, рег. № А-3008-ММ, както и снимков материал, но дружеството не е открито на адреса си на управление.

 

АДВОКАТ В.: Уважаеми господин съдия, поддържам подадената жалба срещу принудителна административна мярка, наложена на 27.07.2014 г., както и приложените доказателства към нея и доказателствените искания.

Относно  предявения иск за имуществени и неимуществени вреди, моля съдебното производство относно него да бъде спряно до произнасяне относно законосъобразността на наложената принудителна административна мярка.

Водим един свидетел, който молим да допуснете до разпит.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Намирам жалбата за процесуално допустима.

Искането за разделяне на производството считам, че е незаконосъобразно.

Представям и моля да бъде прието постановление на Окръжна прокуратура Бургас, с което е  спряно изпълнението на Решение № 160 протокол № 6/11.04.2012 г. на Общински съвет Несебър и Заповед № 613/05.06.2012 г. на Кмета на Община Несебър при репатрирането на автомобили.

 

Съдът по отношение на направеното искане в днешно съдебно заседание от жалбоподателя за спиране на производството по иска по ЗОДОВ и отделянето му за разглеждане в друго производство, което да продължи след произнасяне на съда по законосъобразността на наложената принудителна административна мярка, намери същото за неоснователно, тъй като съгласно чл. 204, ал. 2 от АПК искът за обезщетение може да се предяви и заедно с оспорването на административния акт.

С оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя срещу акта и предявения иск, съдът намери, че следва да допусне до разпит водения свидетел, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, когото въвежда в съдебната зала и на когото снема самоличност:

Н.С.С. – 39 години, български гражданин, неженен, осъждан, без родство или други отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК. Обещава да говори истината.

АДВОКАТ В.: Знаете ли за какво се води делото?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Знам за какво се води делото.

АДВОКАТ В.: Бяхте ли на 27.07.2014 г. на мястото, където се е случила принудителната административна мярка? Разкажете какво знаете за това.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да бях на това място.

На 27.07.2014 г. сутринта потеглихме от гр. Бургас с М. и с нейното дете и с моя син отидохме на аквапарка в Слънчев бряг. Около 10:00 часа пристигаме там. В близост до аквапарка нямаше места, където да паркираме и паркирахме в района до един хотел, който е в близост до аквапарка. За да паркираме се огледахме във всички възможни посоки за някакви указния, за някакви забранителни знаци, но нямаше такива. Нямаше указателни знаци, че автомобилите се вдигат с паяк и решихме, тъй като имаше и други автомобили, които бяха паркирани, да си оставим колите там, защото трябваше някъде да паркираме.

АДВОКАТ В.: Каква е колата, собственост на М.?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Колата на М. е марка „БМВ-5”, синя на цвят, с рег. № А 3008 ММ.

На аквапарка бяхме целия ден до около 17:30-18:00 часа. След като приключихме, решихме да се приберем и се върнахме на мястото, където бяхме паркирали, като за голяма наша жалост установихме, че колите липсват. Ние всъщност бяхме с две коли. М. беше с „БМВ”-то, а аз бях със моя автомобил „Ситруен”. Установихме, че липсват колите, след което сравнително доста се притеснихме, защото първото, което си помислихме беше, че автомобилите са откраднати. М. се почувства доста тежко, разстрои се, притесни се сериозно, разплака се. Аз се опитах по някакъв начин да я успокоя. Наложи се да седнем малко да се съвземе,  да пие малко вода. Децата станаха свидетели на това и доста се притесниха от това, което се случва. От близките блокове съответно една жена видя цялата случка, позаинтересува се какво се случва, защото видя реакцията на М., която беше силно разстроена, попита какво става и ние казахме, че ги няма автомобилите ни. Тя каза: „Успокойте се! Те са вдигнати от паяка на общината и са отнесени в наказателен паркинг.” Имаше и друг автомобил, който не беше вдигнат, предвид което ние казахме: „Защо нашите автомобили са вдигнати, а съответно той не е вдигнат?”, а тя каза: „Това е автомобил на близък на собственика на паркинга и този автомобил си стои постоянно там.” След това ние тръгнахме към един от наказателните паркинги. Там за съжаление открихме, че не са репатрирани нашите коли, а имало друг паркинг, за съществуването на който не знаехме. Цялото разстояние до наказателния паркинг изминахме притеснени пеш с децата. Разстоянието беше около 700 метра, около километър, след което ни казаха къде трябва да отидем, че има и друг паркинг и ние се отправихме натам. Като пристигнахме, видяхме че автомобилите са там.

Отношението на стопанисващите паркинга беше много лошо. Имаше и други потърпевши, на които също им бяха вдигнати колите. Дойде един господин, който започна доста небрежно да се изразява на другите хора , започна да ги обижда да си затварят устата, да мълчат, да не говорят. Това всичко се случваше пред децата. Към нас нямаше отправени обиди, но ни създаде ясна представа да не говорим. Беше ни показано, че не трябва да говорим много. Това допълнително още много ни смути, защото в крайна сметка вдигат се наши автомобили и нищо лошо не сме направили. Ние си поискахме протокол. Беше съставен такъв, макар и доста трудно, защото  стопанисващият, който го изготвяше, не беше добре запознат с начина, по който трябва да се води този протокол, не знаеше как да го опише.

АДВОКАТ В.: Колко време ви забавиха?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Някъде около 30-40 мин.

ВЪПРОС НА СЪДА: Колко пари платихте?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Платихме 62 лева на автомобил.

АДВОКАТ В.: Лесно ли открихте този паркинг, при положение, че не сте от там?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не, определено не, защото доста се лутахме. Те ни го обясниха визуално къде се намира, но все пак ние не сме от там не знаем къде се намира вторият наказателен паркинг и доста трудно го открихме.

АДВОКАТ В.: Може ли да опишете района – улица ли е, кръстовище ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не мога да кажа, че е било кръстовище или улица, пътна мрежа в никакъв случай не е. Беше засипано с чакъл и пръст, нещо средно. По никакъв начин не показваше, че там е пътна мрежа.

АДВОКАТ В.: Потърсихте ли медицинска помощ вследствие на всичко, което е станало?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не, може би трябваше, но не потърсихме. Трябваше да потърсим помощ, защото децата бяха притеснени.

АДВОКАТ В.: А относно М., дали е потърсила медицинска помощ?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не знам дали М. е потърсила медицинска помощ.

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ:  Може ли да отговорите, въпросните лица на паркинга служители на общината ли бяха?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не мога да кажа. Никой не се легитимира по някакъв начин.

Това бяха служител, ясно се виждаше на паркинга.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Знаете ли кой Ви е преместил автомобилите – общински служители, частни лица?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, общински служители, защото се представиха, защото протоколът, който беше издаден, беше от общински служител от Община Несебър. Сега се сетих, че този протокол, издаден на паркинга, беше от Община Несебър.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Протоколът беше издаден след като Ви беше преместен автомобилът?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Разбира се.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ В.: Господин Председател, моля да отложим заседанието, за да представим документи от медицински преглед, с оглед на това, че жалбоподателката е отишла да потърси медицинска помощ след случилото се на въпросния ден 27.07.2014 г., включително и договор за правна помощ, относно предявените искове за имуществени и неимуществени вреди.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ:  По направеното искане предоставям на съда.

 

Съдът, предвид направените доказателствени искани,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в следващо съдебно заседание да представи посочените писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2014 г. от 10:40 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: