О  П  Р  Е  Д  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 1374                 от  22.08.2012г.,             град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, на двадесет и втори август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

          Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Веселин Енчев

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1656 по описа за 2012 година по описа на Административен съд гр. Бургас и за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е по реда на чл. 306, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Образувано е по жалба от Т.Я.С., ЕГН ********** ***, адв. С., против Разпореждане № 3723 от 03.07.2012 год., постановено от Административен съд гр. Бургас, пети състав по административно дело № 1297 по описа на съда за 2012 год. С оспорения съдебен акт е оставено без уважение искане на Т.Я.С. с правно основание чл. 304 от АПК, за налагане на административно наказание на директора на Районно управление „Социално осигуряване” гр. Бургас, за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт – Решение № 1118 от 04.08.2011 год., постановено по адм. дело № 2434/2010 год. на Административен съд гр. Бургас. Жалбоподателят намира оспореното разпореждане за неправилно и постановено в нарушение на материалния закон, като излага подробни съображения, свързани с необоснованото неизпълнение от страна на директора на РУ „СО” гр. Бургас на влязло в сила съдебно решение. Иска от съда да отмени оспореното разпореждане, като разгледа спора по същество и наложи наказание на административния орган.

            Настоящият съдебен състав, като провери допустимостта на така подадената от Т.Я.С. жалба против Разпореждане № 3723 от 03.07.2012 год., постановено от Административен съд гр. Бургас, пети състав по административно дело № 1297/2012 год., намира същата за процесуално недопустима  - подадена от лице, което не е участник в административно-наказателното производство.

            Производството по реда на дял шести, глава осемнадесета на АПК е специално производство, в което се налагат санкции на длъжностни лица, които нарушават или не изпълняват в срок служебни задължения, свързани с издаване на административни актове или документи, произнасяне или препращане на жалби и протести, изпълнение на съдебни актове и др. Редът за налагане на наказания при неизпълнение на съдебни актове е посочен изчерпателно в нормата на чл. 306 от АПК.

            Тълкуването на двата текста на ал. 4 и ал. 5 на чл. 306 от АПК, налага извода, че само нарушителят може да обжалва разпореждането, с което съдът се е произнесъл по същество на сигнала за неизпълнение на съдебно решение. Това е така, тъй като административното правоотношение се развива между органа, който следва да наложи санкцията – председателя на съответния съд или овластено от него длъжностно лице (чл. 306, ал. 2 АПК) и длъжностното лице, което не е изпълнило съдебното решение и следва да понесе отговорност за това. Именно по тази причина производството се провежда в закрито заседание, като на нарушителя се дава единствено възможност да даде писмени обяснения, в които да изложи причините, поради които не е изпълнил съдебния акт. Законодателят е предвидил само на нарушителя да се връчи препис от разпореждането на съда (чл. 306, ал. 4 от АПК), който може да го обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред тричленен състав на същия съд (чл. 306, ал. 5 от АПК).

            Посоченият специален ред изключва обжалването на разпореждането по общия ред на АПК. Освен това, посочения ред за обжалване е приложим само в случаите, когато е налице наложено административно наказание и активно легитимирано да оспори разпореждането е само наказаното лице. Подалият искането за наказване, какъвто е настоящия жалбоподател Т.Я.С. не е активно легитимиран да оспори разпореждането, тъй като не е страна в правоотношението наказващ орган – нарушител. 

            По изложените съображения, подадената от  Т.С. жалба е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, Административен съд – гр. Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Я.С., ЕГН ********** ***, адв. Стефанов, против Разпореждане № 3723 от 03.07.2012 год., постановено от Административен съд гр. Бургас, пети състав по административно дело № 1297 по описа на съда за 2012 год.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1656/2012 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.