ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 26.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Йовка Банкова, прокурор при ОП-Бургас: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1655 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 13.29 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№8910/25.11.2014година от пълномощника на жалбоподателя – адвокат Н.В., с която представя болничен лист за влошено здравословно състояние – 2 броя и списък с разноските по делото. Моли, ако няма пречки да се даде ход на делото. Поддържа жалбата, както и направените с нея доказателствени искания, включително и за разпит на свидетели.

 

ОТВЕТНИКЪТ по оспорването - специалист, дейност „Други дейности на икономиката” при Община Несебър - В.К.К., нередовно призован. Призовката е изпратена на служебния адрес на ответника, а е удостоверено, че е получена от майка – Е.К. Липсва отразяване, че получилият призовката е поел задължението да я предаде на адресата. Отделно от изложеното не е посочено, че Ева Кирова е служител, който е определен да приема съобщения в работното време, съгласно нормата на чл.52 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Транс груп 2012”ЕООД, редовно призована, не изпраща представител.

 

В съдебно заседание се явява се явява прокурор Андрей Червеняков от Окръжна прокуратура Бургас.

 

Съдът ВРЪЧИ на прокурор Червеняков препис от молбата на процесуалния представител на жалбоподателя - адвокат Ватева.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Във връзка предявения иск по ЗОДОВ, моля да конституирате като страна в процеса Окръжна прокуратура Бургас.

 

Съдът с оглед направеното искане в днешното съдебно заседание от прокурор Червеняков и на основание чл.16 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Р.България като заинтересована страна в производството по адм.д. №1655/2014 година по описа на Административен съд Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Не правя възражение за несвоевременно призоваване. Да се даде ход на делото, с оглед заявеното в молбата от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото във връзка с нередовната процедура по призоваване на ответника К., за който съдът изложи съображения.

Съдът приема че се обжалва ПАМ, която като административен акт не поражда правни последици и не засяга интересни на конституираната страна „Транс груп 2012” ЕООД, поради което по отношение на последното дружество производството следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание на чл.253 от ГПК във вр. чл.144 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1528/11.09.2014година, с което е конституирана като заинтересована страна „Транс груп 2012”ЕООД по адм.д. № 1655/2014година по описа на Административен съд-Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, с частна жалба 7-дневен срок от уведомяването съобщението до страните и от днес за Прокуратурата.

 

По изложените  по-горе съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Да се ПРИЗОВЕ ответника К., като се посочи изрично в призовката, че длъжностното лице следва да удостовери качеството на лицето получило призовката, като съобрази че на служебния адрес на адресата може да бъде връчено на служител от съответната служба, като се посочат неговите имена и качество. В случай, че призовката  на г-н Киров бъде връчена на друг адрес, то това да бъде изрично удостоверено, като се посочи причините, поради които се връчва на този друг адрес.

Призовката да се изпрати на служебния адрес на ответника.

До всяка от страните да се изпрати съобщение с препис от определението за заличаване на заинтересованата страна в настоящото производство.

 

За процесуална икономия съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на  18.02.2015 година от 13.45часа, за която дата и час страните уведомени по чл.137, ал.7 от

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.33часа.

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: