ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.10.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1654 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя Е.Я.Е. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. С., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник сектор „Разследване“ в Четвърто РУ-Бургас и РУ-Средец към отдел „Разследване“, ОД  МВР Бургас - редовно уведомен, се явява лично гл. инспектор Т.А..

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Е.Я.Е. ***, против заповед № 3292з-338/12.06.2018 г. на началник сектор „Разследване“ в Четвърто РУ Бургас и РУ Средец към отдел „Разследване“, ОД МВР Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от шест месеца.                 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

адв. С.: Поддържам така депозираната жалба, като бих искал да добавя нови аргументи, установени след запознаване с преписката, представена на съда. Съществени нарушения са това, че Т.А. едновременно се явява съгласно документите и наказващ, и разследващ орган, което е недопустимо по смисъла на ЗМВР и Инструкция № 8121з-470 от 2015 г. На следващо място налице е нарушаване на преклузивния двумесечен срок. Считам, че никъде по делото няма данни за образуване на дисциплинарни проверки по твърдените нарушения, доколкото видно от резолюциите на З.П. проверки са назначени най-вече за причините за посочените факти. Считам, че имаме нарушение и на изискванията към дисциплинарните производства с министерските заповеди, а именно недопустим състав на проверяващите, доколкото Т.А. е от същото звено, което е жалбоподателят. Също така считам, че следващо грубо нарушение е, че има много голяма времева разлика между напр. справка от ноември месец и издаването на заповедта. Нямаме спазване на сроковете за удължаване на евентуални стари проверки, каквито ние всъщност твърдим, че те не са.

По доказателствата поддържам така направените доказателствени искания в жалбата, а именно да бъде допуснат в качеството на свидетел Г.Т.Т. с изложените в жалбата доводи, доколкото същият като заместник председател на СФСМВР тясно се занимава с проблемите на разследващите полицаи, в това число и на тези в Четвърто РУ  Бургас, където изпълнява служебните си задължения жалбоподателят. Същият ще даде показания и за годишните анализи и отчети на състоянието и проблемите пред разследването в ОД МВР Бургас, в частност Четвърто РУ, които твърдим, че са една от основните причини за изложените факти. Също така моля да задължите ответника да представи справки за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. относно броя на разследващите полицаи в Четвърто РУ Бургас и тяхната натовареност. Съгласно такава справка, представена по друго дело пред Административен съд гр. Бургас,  за 2016 г. жалбоподателят е със средна натовареност от 316,92 %, а за 2017 г. е с 320,89 %. При такава чудовищна натовареност търсената дисциплинарна отговорност е абсурдна. Поддържам искането за представяне на заповед № 8121з-1252 от 2016 г. на министъра на вътрешните работи, която съдържа правила относно провеждането на дисциплинарните производства и считаме, че същата е грубо нарушена. Също така междувременно стана ясно, че има и друга такава допълваща заповед № 8121з-61 от м. януари 2018 г. на Министъра на вътрешните работи, която също въвежда изисквания към наказващите и разследващи органи по дисциплинарни производства , които също не са спазени. Доколкото съгласно закона и Инструкция № 8121з-470 от 2015 г. дисциплинарна проверка се назначава със заповед по образец и тези образци се въвеждат със заповед на Министъра на вътрешните работи съгласно § 2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470 от 2015 г. и тези заповеди не са обаче обнародвани в ДВ, то моля да изискате от ответната страна цитираните от нас две заповеди № 8121з-749 от 2015 г. и № 8121з-187 от 2016 г., както и евентуално други последващи, ако има, които регламентират образците на документите, които се съставят по дисциплинарни производства. Това е свързано и със съответно възражението ни за липса на адекватни документи по образец, липса на задължителното съдържание, което се определя и в посочената заповед № 8121з-1252 от 2016 г. Също така поддържам искането за задължаване на ответника да представи в утвърден вид длъжностните характеристики на жалбоподателя, доколкото представените по делото завършват с „предлага“, т.е. те са един проект. Липсват данни по делото за тяхното утвърждаване по реда на чл. 143, ал. 4 от действащия ЗМВР, което става със съответен ред и заповед.  Не поддържаме искането за задължаване на ответника да представи в оригинал материалите по цитираните досъдебни производства. Това не е необходимо с оглед другите нарушения, които твърдим. Представям списък на разноските по чл. 80 ГПК ведно с договор, фактура и вносна бележка.

 

ответникът: Оспорвам жалбата. Моля да бъде приета административната преписка. Относно справката за натовареността, която адв. С. посочи от 320 %, мога да заявя и докажа, че в продължение на вече  четири години никой от разследващите полицаи не е получавал по-голям брой нови ДП от другия плюс минус разбира се 2-3 ДП може да има в края на годината. В края на годината всеки един от 10-та полицаи е имал еднакъв брой новообразувани дознания и всеки един съобразно тежестта на разследваните дела и разпределяните не е получавал само тежки, или само леки дела. На случаен принцип се разпределят и съобразно натовареността на другите.  Всеки един разследващ е получавал еднакъв брой нови дознания. Те бяха двама колеги с над 300 % натовареност. Те самите си знаят защо е такава натовареността. Приключват ги по-бавно, не ги приключват, удължават срокове, не се извършват действия. Не го констатирах само аз това.  Имаше постоянно в тази връзка постановления на прокурорите от Районна прокуратура гр. Бургас.

съдът: С натрупване ли се отчита тази натовареност?

Ответникът: Засича се в даден период, вижда се кой колко има на производство и оттам се изчислява процента. Този процент натовареност през 2018 г. е с натрупване да кажем от 2015 година насам, защото се „влачи“ производството. Процентът натовареност не се изчислява година за година. Този колега например, който е с 150 % или 200 % натовареност, това не значи, че той е бил по-малко натоварен от този с 320 %. Напротив той е уплътнявал повече времето си и е успял да изчисти повече дела, а не, че е имал по-малко работа. Разпределението е равномерно за всички, като не може да няма разлика от едно, две дела. Самите прокурори с постановленията за отстраняване, множество на брой, също потвърждават това, което казвам. Именно по техните сигнали са образувани и извършвани тези проверки. Самата справка за наложените наказания, която е от сектор „Човешки ресурси“ също красноречиво говори затова, което аз казвам. При всичките проверки съм се водил непрекъснато от ЗМВР, от Инструкцията за установяване на административни нарушения и налагането на дисциплинарни наказания, така че не виждам нещо нередно. Тези заповеди са съгласно ЗМВР, където урежда дисциплинарни проверки и съгласно Инструкцията. Не мисля, че съм нарушил нещо там. За разпита на поискания свидетел не знам какво по-различно може да каже, но щом го искат нека дойде. Имаше още един колега, с когото имаше проблеми, взеха се мерки срещу него и сега е преместен да работи на друго място. Проблеми с други колеги в Районното няма. 

реплика на адв. С.: Това, което току що заяви ответникът, че имало двама колеги с такава натовареност не отговаря на истината, доколкото видно от таблицата, с което разполагам над 300 % натовареност за 2016 г. и 2017 г. имат четирима разследващи полицаи, а с над 200 % натовареност, което също е достатъчно фрапираща, имат 5-ма полицаи. Общо 9 човека са с над 200 % натовареност. 

дуплика на ответника: По повод на изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя искам да направя изявление, че когато става дума за натовареност от 200-300 % това означава, че дознателите в Районното управление започват годината с по-голям брой дела. Адвокат С. не ме е разбрал правилно. Не само двама човека имат такава натовареност, а срещу двама човека имаше постоянно постановления от прокурорите за отстраняване, за непускане в срок на удължаванията и т.н. И другите колеги имат натовареност, но срещу тях няма постановления за отстраняване от разследването. Това имах предвид. Другият колега, който беше с подобно проблеми, в момента работи в гр. Карнобат поради тези обстоятелства.

съдът:  Каква е причината да сте едновременно началник сектор „Разследване“ в Четвърто РУ Бургас и РУ Средец към отдел „Разследване“ при ОД МВР Бургас?

Ответникът:Разследващите от Четвърто РУ Бургас и разследващите от РУ Средец са обединени в един сектор „Разследване” с началник. 

адв. С.:  По отношение на разпита на г-н Т. със същия целим да докаже че въпросните проблеми, пред които е изпратен жалбоподателят, са сериозни и че са станали достояние на Народното събрание. Представени са там за решаване чрез синдиката на МВР.

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

 

задължава началник сектор „Разследване“ в Четвърто РУ Бургас и РУ Средец към отдел „Разследване“ при ОД МВР Бургас да представи доказателства за компетентността на органа, издал процесната заповед, а именно служебна бележка от сектор „Човешки ресурси“ при ОД МВР Бургас за длъжността, която същият е заемал към момента на издаване на процесната заповед- 12.06.2018 г.; надлежно заверени резолюциите на комисар З.П. от 09.10.2017 г. за проверка на следните ДП: ДП № ЗМ04-401/2014 г. по описа на Четвърто РУ  Бургас с рег. № 251000-23118 от 09.10.2017 г.; ДП № 1504 от 2014 г. по описа на Четвърто РУ  Бургас с рег. № 251000-8083 от 02.04.2018 г.; ДП № 3292ЗМ-1191 от 2016 г.  по описа на Четвърто РУ  Бургас от 23.03.2018 г. и по ДП № 3292ЗМ-542 от 2017 г.  по описа на Четвърто РУ  Бургас от 16.03.2018 г.; надлежно заверени заповед № 8121з-1252 от 03.11 2016 г. и заповед № 8121з-61 от м. януари 2018 г. на министъра на вътрешните работи; справка за натовареността на разследващите полицаи в Четвърто РУ  Бургас за 2015 г., 2016 г., 2017 г. 2018 г.; надлежно заверени заповед № 8121з-749 от 24.06.2015 г. и изменящите я заповеди по § 2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г., ведно с приложенията към тях, с препис за другата страна и по опис, в 7-дневен срок от днес.

оставя без уважение останалите доказателствени искания на жалбоподателя като неотносими към предмета на спора

Не приключва събирането на доказателства.  

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.11.2018 г. от  10:30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: