ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: СТОЯН КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1654 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:12 часа се явиха:

 

За ИЩЕЦЪТ „В и К“ ЕАД Бургас, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Комисия за защита на енергийно и водно регулиране гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ц., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Колев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам исковата молба и доказателствените искания. Представям договор за правна помощ, ведно с доказателства за изплащането на договореното възнаграждение. Няма да правя уточнения към исковата молба. Тези договори и доплащания се намират в двете производства, въз основа на които е отменено наказателното постановление.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Оспорвам исковата молба. Поддържам представения от нас писмен отговор.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим, но е неоснователен.

 

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА обстоятелствата по делото:

 

Производството е образувано по искова молба на „ВиК“ЕАД Бургас против Комисия за енергийно и водно регулиране гр.София, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ се претендира обезщетение в размер на 3000 лева, представляваща имуществени вреди – направени разноски за адвокатско възнаграждение, платено по н.а.х.д.№ 7590/2016г. по описа на Софийски районен съд, по което е отменено наказателно постановление № 3/29.02.2016г. издадено от председателя на КЕВР. Сумата се претендира ведно с мораторната лихва за периода от 22.02.2017г. до 22.05.2017г. в размер на 75,15 лева и законната лихва за периода от завеждане на исковата молба, до окончателното и́ изплащане. С исковата молба се претендират и направените в настоящото производство разноски.

 

Постъпил е писмен отговор по исковата молба от ответника, в който изразява становище за допустимост на иска, като счита същият за неоснователен. Към писмения отговор е приложено „Длъжностно разписание за производствен персонал за регулаторни цели за периода 2015-2021година.

 

По делото е изискано и постъпило н.а.х.д. №7590/2016г. на Районен съд София.

 

Съдът на основание чл.171 ал.4 от АПК УКАЗВА на страните че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици.

 

АДВОКАТ П.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Представям и моля да приемете копие на НП №3/29.02.2016г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране София. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приеме представеното наказателно постановление. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представеното наказателно постановление. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба, писмения отговор и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

        

ПРИОБЩАВА н.а.х.д.№ 7590/2016г. на Районен съд София.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите исковата молба и ни присъдите разноските за държавна такса в размер на 50лева, като ще представя писмени бележки по същество в указан от Вас срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение исковата молба. В случая е налице хипотезата на чл.5, ал.1 от ЗОДОВ, т.е. увреждането е по вина на ищеца, тъй като по своя преценка е ангажирал допълнителна защита. Безспорно считаме, че ангажиране на защита срещу наказателното постановление не е обосновано от обективна съществуваща необходимост от подписване на договор с адвокат, тъй като безспорно е установено, че дружеството има сключени договори с лица с правно образование, в чиито задължения по длъжност се включва и правно представителство. Дружеството не е доказало и няма доказателства, че сключения договор с адвокат е породено от липсата или невъзможност на юрист от търговското дружество да осъществява тази правна защита. Дори считаме, видно от жалбата срещу на наказателното постановление, както и исковата молба са подписани от представляващия дружеството. Запознати сме с тълкувателно решениие №1 от 2017г. на Върховен административен съд, но не считаме, че то следва да се абсолютизира. В случая не се касае за гражданин, който не може да се защити, а имаме търговско дружество, което разполага с юрисконсулти, които не само са могли, но считаме че са осъществили правна защита на дружеството, с оглед исковете, молбите и жалбите, които има. Считаме, че с оглед изложеното по-горе и в отговора ни по исковата молба, не са наведени доводи, които да оправдаят ангажирането на адвокат и извършените разходи за адвокатски възнаграждения за осъществяване на процесуално представителство във връзка с оспорването на наказателното постановление и не биха могли  да се разглеждат като пряка и непосредсвена последица от незаконосъобразния акт. Моля да имате предвид, че делото е с изключителна ниска правна и фактическа сложност и заплатения хонорар не е съобразен с това обстоятелство, поради което правя възражение за прекомерност.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим като са налице основанията на ЗОДОВ, но е неоснователен, тъй като причинените вреди не са в пряка и непосредствена последица от действията на административнонаказващия орган, а те са в резултат на действията на юридическото лице, което е имало обективна фактическа и правна възможност да се защити, тъй като е разполагало с юристи, които имат съответното юридическо образование и могат да го представляват. Следва да се има предвид, че тук сме в хипотезата на тълкувателно решение №1,  когато се касае за луксозни разходи, каквито се явяват направените за адвокат в настоящия случай и те не следва да попадат в обхвата на такива, които са в пряка и непосредствена последица от отменен незаконосъобразен акт. Ако не споделите тези аргументи, моля да намалите обезщетението за адвокатско възнаграждение, тъй като е налице прекомерност на неговото заплащане.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на ищеца за представяне на писмени бележки с копие за другите страни.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,24 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: