О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2620        Година 13.11.2008      град  Бургас

 

         Административен съд гр.Бургас, десети състав, на тринадесети ноември две хиляди и осма година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Д.Д.

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 1654 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод молба на Д. А. Б. от *** с искане за спиране на изпълнението на Ревизионен акт № 02800542/18.07.2008г. на ТД на НАП гр.Бургас. В изпълнение на указанията дадени от съда, молителя ангажира писмени доказателства.

Ответникът - Директора на Директора на Д“ОУИ“ гр.Бургас при ЦУ, в изпълнение на указанията дадени от съда представя писмени доказателства.

Административен съд Бургас, след като прецени събраните в хода на производството доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С Ревизионен акт № 02800542/18.07.2008г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП  гр.Бургас е установен размера на задълженията на Д. А. Б., по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях. С Решение № РД-10-273/09.09.2008г.  на Директора на Д”ОУИ” Бургас при ЦУ на НАП е потвърден ревизионния акт, като законосъобразен. Ревизионния акт е обжалван изцяло по съдебен ред,  видно от направената служебна справка по АХД № 1514/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас, по което дело към настоящия момента няма поставен съдебен акт. Към датата на подаване на искането за спиране общия размер на задължението е 132 833,90 лв., от който главница 104 088,97 лв., лихва по акта в размер на 24 423,65 лв. и лихва към датата на подаване на искането за спиране изпълнението на ревизионния акт в размер на 4 321,28 лв.

Съгласно чл.157, ал.1 от ДОПК обжалването на ревизионния акт пред съда не спира неговото изпълнение, като в ал.2 и ал.3 от същия текст са предвидени основанията и реда за спиране на изпълнението. Съгласно тези изисквания за да бъде спряно изпълнението от съда е необходимо, да се направи съответното искане с доказателства за направено обезпечение в размера на главницата и лихвите и ревизионния акт да бъде обжалван, в частта по отношение на която се иска спиране. По делото се съдържат доказателства, че ревизионния акт е обжалван изцяло по съдебен ред, като по жалбата е образувано АХД № 1514/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас. Наложена е обезпечителна мярка, видно от Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 94-00-1212 от 03.11.2008г. вписано на 07.11.2008г., т.І , № 43, дв.вх.рег.№ 3547 на Агенция по вписванията “Служба по вписванията” гр.Бургас. С него е наложена възбрана върху следните недвижими имоти: 1.Апартамент № 2, на 3 етаж,  находящ се в землището на гр.Поморие, м.”Кротиря”, със застроена площ от 60,63 кв.м., а с общите части – 68,11 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, склад, баня-тоалетна, коридор и тераса, при граници – външен зид, стълбище, апартамент № 1 и апартамент № 3, ведно с 1,473 % идеални части от правото на строеж върху терена.; 2.Апартамент № 1, на 3 етаж,  находящ се в землището на гр.Поморие, м.”Кротиря”, със застроена площ от 54,60 кв.м., а с общите части – 61,41 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, склад, баня-тоалетна, коридор и тераса, при граници – от две страни външен зид, апартамент № 2, стълбище и апартамент № 6, ведно с 1,340 % идеални части от правото на строеж върху терена и от общите части на сградата, състояща се от подземен и пет жилищни етажа с апартаменти, студия, магазини, бистро-ресторант с РЗП от 4969,07 кв.м., която е изградена в УПИ І-185, в кв.275, в землището на гр.Поморие, м.”Кротиря”, целия урегулиран от 1927 кв.м., при граници на имота – от трите страни улици и УПИ ІІ-186. Представена е експерта оценка за апартамент № 2, която е в размер на 132 400 лв.. 

С оглед на изложеното, съдът счита, че са налице предпоставките на чл.157, ал.2 и ал.3 от ДОПК и искането е основателно. Ревизионния акт е обжалван по съдебен ред за цялата посочена в него сума. Представени са доказателства за наложени обезпечителни мерки, които покриват изцяло публичното вземане. С оглед размера на направеното обезпечение следва да се приеме, че чрез вписаната възбрана  се постига целта на законодателя за осигуряване изпълнение на вземането, предмет на обжалвания ДРА и изпълнението на ДРА следва да бъде спряно. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.157 ал.4 от ДОПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

СПИРА изпълнението на Ревизионен акт № 02800542/18.07.2008г. издаден от Е. Й. В. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение №  РД-10-273/09.09.2008г.  на Директор на Д”ОУИ” Бургас при ЦУ на НАП.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: