ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.01.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІ-ти административен  състав       

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно  дело номер 1653 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бриз Пейпър” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Т., с пълномощно по делото.

          За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП – София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

          Явява се вещо лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице Л..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване на самоличността на вещото лице както следва:

М.Й.Л. – 62 г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Вие се базирате на констатациите на ревизиращия орган по повод неоткриване на получателите по въпросните доставки и казвате, че не можете да отговорите на въпроса. В тази връзка бихте ли отговорили: има ли данни доколкото Вие видяхте, за тези стоки, които да са били реализирани на територията на страната?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря на този въпрос, поставен от Вас. Не съм търсил такава връзка със същия вид стоки, да са извършвани сделки.

АДВ. Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит в размер на 350 лв. (изд. Р.К.О. – 31.01.2017 г. – 350 лв.)

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която е направено искане за спиране на делото предвид иницииран от „Бриз пейпър“ ЕООД правен спор пред Окръжен съд – Бургас с ответници „Демиди къмпани“ ООД и „Рек бизнес“ ООД, и двете дружества регистрирани в Република Чехия, с който спор се иска да бъде установено в отношенията между ищеца и ответниците, че сделки оформени с две фактури - първата от 31.01.2014 г. и втората от 20.02.2014 г., посочени в исковата молба, са нищожни поради тяхната абсолютна симулативност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че не са налице предпоставки за спиране на производството. Намирам, че гражданскоправните  претенции към контрагентите на жалбоподателя няма да дадат отражение върху настоящия спор.

РЕПЛИКА НА АДВ. Т.: Подробно сме формулирали основанията относно искането ни за спиране на настоящото производство. Задължение на ревизиращия орган във всеки един случай е да установи реалността на извършената доставка и хипотезата на начисляване на ДДС върху същата. В случая, както твърдим още в сезиращата съдът жалба, не са налице такива доставки поради тяхната симулативност. В този смисъл, прогласяване на нищожността от гражданския съд определено би имало решаващо значение и за настоящия спор, респективно на определените в ревизионния акт допълнителни задължения по ЗДДС. В този смисъл, поддържам направеното искане и моля да прекратите настоящото производство до решаване на гражданскоправния спор.

 

След като съпостави мотивите на жалбоподателя с фактите, установени в ревизионното производство, съдът счита, че искането е неоснователно. Симулативността на сделките с чешките дружества, твърдяна от жалбоподателя по друг правен спор пред общия съд няма да има отражение върху законосъобразността на констатациите в ревизионния акт. В този смисъл дори и да бъде прогласена симулативност, в крайна сметка съдът приема, че следва да провери ревизионния акт въпреки наличието на такава искова молба. В ревизионния акт е прието, че спорните доставки са били реализирани на територията на страната, а дали тези сделки са оформени като ВОД или по някакъв друг правен способ, е обстоятелство, което няма значение за дължимостта на ЗДДС, който е установен.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на настоящото производство, формулирано от процесуалния представител на жалбоподателя в молба, представена на 30.01.2017 г.

 

АДВ. Т.: Уважаеми господин Административен съдия, във връзка със заявеното от вещото лице, а именно дали има данни в ревизионната преписка за реализация на процесните стоки вътре в страната, същото не можа да даде отговор, което е видно и от самите въпроси, които са поставени. В тази връзка, моля да ми бъде дадена възможност да поставя задача на вещото лице: дали в ревизионната преписка и в счетоводството на ревизираното лице – жалбоподателя са налице документи, от които може да се направи извода, че стоките, посочени като осъществени с ВОД, за които са издадени процесните фактури № 1000000011/31.01.2014 г. и № 2000000003/20.02.2014 г. са реализирани посредством други сделки на вътрешния пазар?

ЮРИСКОНКУЛТ Т.: Оставям на преценката на съда по искането за подобна задача.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Има ли в преписката документи, от които може да бъде направен извод, че стоките, описани в процесните две фактури са били реализирани посредством други сделки на вътрешния пазар?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не мога да отговоря към този момент. Мога да отговоря след справка. Не би следвало да има. Иначе това щеше да бъде съобразено.

 

Съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза с въпроса, формулиран от адв. Т. в днешно съдебно заседание: в ревизионната преписка и в счетоводството на ревизираното лице – жалбоподателя дали са налице документи, от които може да се направи извод, че стоките, посочени като осъществени с ВОД, за които са издадени процесните фактури № 1000000011/31.01.2014 г. и № 2000000003/20.02.2014 г. са реализирани посредством други сделки на вътрешния пазар?

НАЗНАЧАВА вещо лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200 лв., вносими от жалбоподателя, в 10-дневен срок от днес.

Вещото лице да бъде уведомено за започване на изпълнение на поставената му задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.03.2017 г. от 13,15 часа, за която дата и час страните са уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: