ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1653 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бриз Пейпър” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Т., с пълномощно по делото.

         ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Бургас при ЦУ на НАП – София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., представя пълномощно.

         Явява се вещо лице М.Л..

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срок допълнително заключение на вещото лице Л..

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице М.Й.Л., който е със снета по делото самоличност.

Вещото лице Л. предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Поддържам представеното допълнително заключение.

 

АДВОКАТ Т.: Тези количества, които сте записали в таблицата на стр. 2 от заключението, които са произведени за периода от март до декември 2014 г. един вид стока ли касаят? Тези кухненски ролки един и същи вид ли са, понеже в процесните фактури са посочени различни грамажи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Тук грамажът не е уточнен, но са кухненски ролки асортиментът, който произвеждат. В счетоводството този асортимент не е разбит.

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключението на вещото лице Л..

Да се изплати на вещото лице определения депозит.(Изд.РКО-200лв./14.03.2017г.)

 

АДВОКАТ Т.: Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането.

Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаеми Административен съдия, моля да уважите изцяло жалбата на доверителя ми, като отмените процесния ревизионен акт като незаконосъобразен, неправилен и необоснован. Със същият е прието, че не са налице вътреобщностни доставки (ВОД) по издадени две фактури от страна на „Бриз Пейпър” ЕООД, а именно от 31.01.2014 г. и 20.02.2014 г., като е направен извод, че стоките по тези фактури данъчно задълженото лице е реализирало на територията на страната, поради което е обложило същите с ДДС. При извода на органа по приходите, че не са налице ВОД следва да се изследва въпросът въобще има ли доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, за да се приеме, че е налице основание за начисляването на ДДС по доставките. В този смисъл и съгласно изслушаното заключение на вещото лице Л. по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза категорично бе установено, че стоките, каквито са упоменати в процесните две фактури, не са били предмет на реализация на вътрешния пазар от страна на доверителя ми. В този смисъл аз считам, както сме посочили и в жалбата си, че не е налице вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 6 ЗДДС, няма настъпило данъчно събитие и следователно не е налице основание за начисляване на ДДС по реда на чл.86, ал. 1 от същия закон.

Ще Ви помоля при уважаване на жалбата да ми присъдите разноски, съобразно списъка.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаеми г-н Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, потвърдите обжалвания ревизионен акт и да приемете подробните съображения, изложени в потвърдителното решение на Директора на дирекция ОДОП. Само по отношение на казаното от колегата искам да отбележа, че допълнителното заключение на вещото лице е изградено въз основа на счетоводни записвания, осъществени от жалбоподателя, та ако имаше там реализация на вътрешен пазар, отразена в счетоводно, то тогава нямаше да има въобще ревизионен акт. Именно защото не е отразена счетоводно реализацията на вътрешния пазар, за която се твърди в ревизионния акт, се е стигнало до облагането.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение, като по отношение на адвокатското възнаграждение в списъка за разноските считам същото за прекомерно

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Т.: Що се касае до застъпеното становище от колегата, че изводът по допълнителното заключение  на вещото лице се градял само въз основа на счетоводни данни от ревизираното лице, на първо място това не е така. От формулирания отговор от вещото лице, който касае изследване на счетоводството, става ясно, че въобще липсват документи в ревизионната преписка за осъществени сделки в страната със стоки, декларирани като ВОД. На тази база е направен съответният извод от вещото лице, а в крайна сметка задължение на органа е било да установи именно кои са тези сделки, които подлежат на облагане по реда на чл. 86 от ЗДДС, да посочи точно и съответно дата на тяхното осъществяване, каквито документи категорично не се намират в ревизионната преписка.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: