ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1653 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Джи Джи Би – Анета Асенова” се явяват адвокати Д. и Т., надлежно упълномощени.

За ответника Дирекция „Инспекция по труда” Бургас се явява се явява юрисконсулт Н., надлежно упълномощена.

 

Адвокат Т. - Да се даде ход на делото.

Адвокат Д. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Н. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ на основание чл.171, ал.4 от АПК указва на пълномощниците на жалбоподателя да отстранят допусната неяснота в жалбата, като конкретизират кой административен акт се оспорва.

Адвокат Т.- Правя уточнение на жалбата в следния смисъл: на първо място предмет на обжалване, разбира се не е протокола като документ, а волеизявлението на административния орган, касаещо дадени на доверителя ни предписания по приложение на материалния закон изградени върху разбирането на административния орган за това, че между жалбоподателя в настоящото производство и починалото лице е било възникнало валидно трудово правоотношение, ангажиращо отношението на жалбоподателя за регистрация в НАП. Отделно от това уточнявам и твърденията в жалбата за това, че изпълните агенция „Инспекция по труда” е била сезирана. Тя не е сезирана от нас, касае се или за самосезиране или за сезиране от страна на полицейския орган.

 

СЪДЪТ приема направеното уточнение и ДОКЛАДВА делото, както следва: производството е образувано по повод постъпила жалба от ЕТ „Джи Джи Би – Анета Асенова” против предписания на дирекция „Инспекция на труда” Бургас, обективирани в протокол №1480/21.07.2014г.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Т. – Поддържам жалбата и фактическото си твърдение за това, че е налице административно дело №574/2014 на Административен съд Велико Търново, за което представяме протокол с доклада на Административен съд Велико Търново определящ предмета на правния спор. Считаме, че при това фактическо положение е налице предпоставка за спиране на настоящото производство до приключване на производството пред Административен съд Велико Търново поради следните съображения. Видно от съдържанието на определението на Административен съд Велико Търново между страните е повдигнат административно-правен спор, касаещ наличието на трудово правоотношение, за което административния орган е приел, че следва да бъде служебно регистрирано. На практика предмет на правен спор е същият правен спор - има или няма трудово правоотношение между страните, тъй като указанията по протокола касаят именно тази регистрация. Считам, че преюдициалната връзка е налице. Първо би следвало да се реши дали има трудово правоотношение или няма и едва след това да се преценя законосъобразността на дадени предписания, дадени от органа, по предмета на нашето производство. По настоящия спор следва да се действа по силата на присъдено нещо.

Юрисконсулт Н. – По отношение на жалбата, оспорвам същата като неоснователна. Тъй като предписанията са дадени на база издадено постановление по чл. 405а от КТ за трудово право между жалбоподателя едноличен търговец и лицето Явор Георгиев. По отношение на искането за спиране считам, че има връзка със заведеното дело пред Административен съд Велико Търново. По предмета на спора има данни за дадени предписания и е налице основание за спиране на настоящото производство до произнасянето на Административен съд Велико Търново.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и се запозна с днес представения протокол от съдебно заседание по адм.д.№574/2014г. на Административен съд Велико Търново, намира, че са налице основанията на чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК. Видно от представения протокол, пред Административен съд Велико Търново се оспорва постановление, издадено на осн. чл. 405а от КТ, с което е обявено трудово правоотношение между Я. Г. Г. и жалбоподателя ЕТ „Джи Джи Би – Анета Асенова”- гр. Горна Оряховица. Доколкото оспорените в настоящото производство предписания са издадени в изпълнение на оспореното пред Административен съд Велико Търново постановление, съдът намира, че е налице сочената от жалбоподателя връзка на преюдициалност между двете дела. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И: №2178

 

СПИРА производството по адм.д. № 1653/2014 по описа на Административен съд гр. Бургас до приключване на производството по адм.д. №574/2014 на Административен съд Велико Търново с влязъл в сила съдебен акт.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС на Република България.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: