ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.01.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тринадесети януари                                       две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер 1653 по  описа  за 2008 година.

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, „Ученически отдих и спорт” ЕАД, редовно уведомен, не се представлява.

За ОТВЕТНИКА - Община Несебър, редовно уведомени, се явява гл. юрисконсулт В.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Е.С. и Б.П., редовно уведомени, не се явяват. За тях се явява адв. М.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, Л.Л., редовно уведомен, не се представлява.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Оспорва се заповед № 551/16.07.2007 г. на кмета на Община Несебър, с която се изменя ПУП – ПРЗ за имот с пл. № 539 в кв. 33 по плана на с. Равда, като се определят пределни стойности на градоустройствените показатели.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В: Изцяло оспорвам депозираната жалба. Моля да оставите в сила процесната заповед като законосъобразна, без процесуални нарушения, съобразена с материалните разпоредби на закона. Нямам доказателствени искания.

АДВ. М: На първо място считам, че са налице основания за прекратяване на делото, тъй като жалбоподателят не е заинтересовано лице и не попада в хипотезата на чл. 131, ал. 2 от ЗУТ. От представените доказателства няма данни за това същият да е собственик на процедирания имот с пл. № 539 в кв. 33 на кадастралната основа или на съседен, както и доказателства за собственост на сграда.

На второ място: оспорваме жалбата като неоснователна, тъй като градоустройственият план отговаря на показателите, а е и при спазена процедура. С оглед на обстоятелството, че заповедта е подписана от заместващо лице, като в реквизитите на заповедта е записано „кмет Янчо Янев”, който е зам. кмет, като компетентността е обоснована със заповед № 699/09.07.2007г., с оглед преценката считам, че ако е няма заповедта, следва да бъде представена от органа.

 

Съдът по доказателствата и изказаните становища, и по повод на искането за спиране на делото изхождащо от жалбоподателя с нарочна молба от 01.12.2008 г. поради наличие на преюдициален според него спор за материално право, счита следното:

Жалбоподателят твърди  и представя доказателства за наличие на спор на материално вещно право за процесния имот. Наличието на спор за материално правно не е преюдициален съдебен спор, който да указва влияние на преценката за законосъобразност на оспорения административен акт – заповед за одобрение на ПУП – ПРЗ. Единствено меродавно е фактическото състояние, в случая и вещно-правните отношения, отразени в така наречения имотен регистър към момента на издаване на процесната заповед.

 Поради това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на съдебния процес поради наличие на преюдициално дело в друг съд.

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

По повод на възражението за недопустимост на жалбата, съдът ще се произнесе след преценка на всички факти изяснени по делото, с крайния си съдебен акт.

 

По повод на постъпилата молба за назначаване на съдебно-техническа експертиза:

 

ЮРИСКОНСУЛТ В: Не възразявам да бъде допусната исканата съдебно-техническа експертиза.

АДВ. М: Моля да ми се даде възможност да представя въпроси към вещото лице в указан от Вас срок.

 

СЪДЪТ по повод на искането за съдебно-техническа експертиза

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в писмената молба на жалбоподателя от 28.11.2008 г. след депозит от 300 лв., вносим в тридневен срок от съобщаването от страна жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. М. А.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.02.2009 г. – 13,50 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: